Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Wetgeving lucht

Wetgeving lucht

Alle wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Stikstofdecreet De Vlaamse Regering keurde het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof of kortweg het Stikstofdecreet, goed. Hiermee neemt Vlaanderen maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken en de natuur te herstellen, om zo de Europese natuurdoelen te halen en onze gezondheid te beschermen.
Europese NEC richtlijn Richtlijn inzake nationale emissieplafonds, gepubliceerd in 2001 en herzien in 2016.
LRTAP-verdrag Verdrag grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (Long-Range Transboundary Air Pollution).
E-PRTR verordening Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen.
Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie Maximale luchtconcentratie van zwaveldioxde (SO₂), stikstofoxiden (NOₓ) en ammoniak (NH₃) voor de bescherming van de vegetatie.
Kritische lasten voor verzuring en vermesting Maximaal aanvaardbare aanvoer via de lucht (depositie) van zwavel en/of stikstof voor de bescherming van de biodiversiteit.
VLAREM Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning
Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht 2008/50/EG Belangrijkste wettelijke basis inzake luchtkwaliteitsnormen. Het behandelt de polluenten zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), stikstofmonoxide (NO),fijn stof (PM10 en PM2,5), lood (Pb),koolstofmonoxide (CO), benzeen en ozon
Europese dochterrichtlijn 2004/107/EG Vierde dochterrichtlijn. Het behandelt de polluenten arseen (As), cadmium (Cd), nikkel (Ni), kwik en polycyclische aromatische koolwaterstoffen waaronder benzo(a)pyreen (B(a)P)
Protocol van Montreal Internationaal verdrag voor de bescherming van de ozonlaag.
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.