Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Verzuring en vermesting / Wetgeving verzuring en vermesting

Wetgeving verzuring en vermesting

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
VLAREM Leefmilieu, wetgeving, milieuhinder, hinder, verontreiniging, veiligheidsrisico, vergunning, milieuvergunning
Europese richtlijn luchtkwaliteit en schonere lucht 2008/50/EG Belangrijkste wettelijke basis inzake luchtkwaliteitsnormen. Het behandelt de polluenten zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), stikstofmonoxide (NO),fijn stof (PM10 en PM2,5), lood (Pb),koolstofmonoxide (CO), benzeen en ozon
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid