Vlaanderen.be www.vmm.be

Overstorten

Een gemengde riolering voert naast afvalwater ook grote hoeveelheden regenwater af. Als het hard regent, kan er een overstort in werking treden.

Het teveel aan regenwater en ongezuiverd afvalwater komt dan in de waterloop terecht. Een overstorting is natuurlijk geen goede zaak voor de kwaliteit van de waterloop. Daarom wordt het aantal keren dat een overstort mag werken (aantal overstortingen) streng beperkt. Het meetnet overstorten registreert hoe vaak en hoe lang een aantal overstorten in werking treden.

Overstorten op minst kwetsbare waterlopen

Een overstorting in een grotere waterloop als de Schelde heeft natuurlijk een veel kleinere impact dan in een kwetsbare bovenloop. Daarom kiest men bij voorkeur een grotere waterloop uit om in over te storten.

De waterlopen zijn daarom ingedeeld in kwetsbaarheidsklassen  aangeduid met kleuren. Deze klassen gaan van niet-ingekleurd (normale kwetsbaarheid) over geel (binnen invloedszone van kwetsbare waterloop) en groen (kwetsbaar) tot blauw (zeer kwetsbaar). In blauwe waterlopen mag niet of slechts uiterst zelden worden overgestort.

Bekijk de kwetsbaarheidskaart riooloverstorten

Opdat een overstort niet vaker dan voorzien in werking treedt,  zijn twee zaken van belang: er mag niet te veel water toekomen, en de vooropgestelde  hoeveelheid water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet daar ook toekomen. Voor het eerste is de gemeente of rioolbeheerder verantwoordelijk, door overtollig water uit de riolering te weren. Het tweede is een opdracht voor Aquafin. De correcte werking van overstorten is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de eenvoud beoordelen we de overstortwerking bij de bovengemeentelijke indicatoren.

Evolutie overstortduur en -frequentie

Het meetnet riooloverstorten bestaat sinds 2003 en telde in 2016 309 automatische meetstations verspreid over Vlaanderen.

Overstortduur per meetpunt op kaart van Vlaanderen. Situatie 2014.

Jaar

Overstortduur

Gem/jaar (%)

Overstortduur

Gem/5 jaar(%)

Aantal events

Gem/jaar

Aantal events

Gem/5 jaar

Neerslag totaal (mm)

(1)

Aantal dagen met neerslag (>= 0,1 mm)

(1)

2010 2,92 2,76 42 45 914,1 201
2011 2,64 2,75 38 43 814,9 187
2012 2,89 2,72 46 42 976,5 212
2013 2,22 2,63 40 42 815,9 180
2014 1,87 2,51 40 41 784,3 183
2015 1,93 2,31 37 40 736,7 198
2016 2,96 2,37 54 43 942,3 190

(1) Bron: website KMI: http://www.meteo.be

In 2016 is het gemiddeld overstortpercentage behoorlijk gestegen naar 2,96%. Dat komt op jaarbasis overeen met een gecumuleerde duur van 15.600 minuten of 10 dagen en 20 uur overstort. Op een jaargemiddelde van 54 overstortevents levert dit een gemiddelde duur van 289 minuten per event op.

De stijging in 2016 is voornamelijk te wijten aan het feit dat de totale neerslag aanzienlijk hoger lag dan eerdere jaren alsook de normale waarde. Vooral de eerste helft van het jaar was zeer nat.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.