Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / De Grote Opkuis

Onthardingsinitiatief ‘De Grote Opkuis’ voor valleiherstel Kleine Nete

‘De Grote Opkuis’ is een initiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete waarbij overbodige of slecht gelegen bebouwing en verharding in gemeentes langs de Kleine Nete worden gesloopt. Zo kan regenwater beter infiltreren in de bebouwde ruimte en herstelt het aaneengesloten karakter van waardevolle natuurgebieden zich. De ontharde oppervlakte maakt vernatting mogelijk en maakt het afstroomgebied van de Kleine Nete weerbaarder tegen droogte en wateroverlast.

Het gaat vaak om constructies en infrastructuur waar de financiering voor afbraak ontbreekt. Door verschillende kleinere projecten te bundelen en centraal te coördineren, kost het minder om af te breken.

De VMM coördineert de deelpartners die elk één of meerdere werken uitvoeren. ‘De Grote Opkuis’ is een initiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete dat deel uitmaakt van het strategisch project ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Dat streeft er o.a. naar om in 13 gemeentes minstens 1 ha te ontharden tegen eind 2024.

Plattegrond strategisch project 'Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'

© kleinenete.be

Sloop loodsen op domein Kievermont in Geel

De stad Geel sloopt drie loodsen met een totale dakoppervlakte van 4.100 m² op het voormalig militair domein van Kievermont. Het domein kreeg een nieuwe invulling via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De loodsen kregen geen nieuwe functiebestemming. De zone wordt gebruikt om het bos uit te breiden. 

Er is een waterreservoir met betonnen oevers. Dat wordt onthard tot een waardevolle poel. De betonverharding rond de loodsen wordt verwijderd tot tegen de interne weg ‘Binnenblok’. De gesloopte materialen wordt selectief getransporteerd en verwerkt.

Loodsen op het militair domein Kievermont in Geel

Loodsen op het militair domein Kievermont © stad Geel

Ontharding op twee scholen in Nijlen

De gemeente Nijlen onthardt klinkerverharding op de Vrije Basisschool St-Calasanz (360 m²) en op het Schooltje in ’t Groen (150 m²). De klinkerverharding ligt op een laag stabilisé. De klinkers en de stabilisé gaat naar een recyclagecentrum. Het ontharde stuk wordt opgewaardeerd tot groenperk.

School in de gemeente Nijlen

Schooltje in't Groen © gemeente Nijlen

Ontharding van weginfrastructuur in Kasterlee

De gemeente Kasterlee onthardt op verschillende plaatsen overbodige weginfrastructuur voor regenwaterinfiltratie en vergroening van het (weg)beeld. De werken gebeuren in Groot Rees, Heesakkers/Dijkstraat , Kastanjelaan, Olmenlaan en Geelsebaan.

  • Groot Rees: weghalen van asfalt van de noordelijke bypass, grenzend aan de woningen Grootreesdijk 1 en Kattenberg 92
  • Heesakkers/Dijkstraat: weghalen van de asfalt en fundering, borduren en straatkolken van de oostelijke bypass ter hoogte van Heesakkers 40
  • Kastanjelaan: opbreken van de zijstroken voor versmalling van de weg (1.250 m² ontharding)
  • Olmenlaan: opbreken van parkeerplaatsen, zijstroken, borderen en straatkolken (1.983 m² ontharding)
  • Geelsebaan of N19: opbreken van borduren met klinkerstroken of greppels met kasseistroken en straatkolken 

Sloop Beemdenhoeve en schuren in Geel (provincie Antwerpen)

De Beemdenhoeve ligt aan de Koninghoefsedijk in Geel en is eigendom van de provincie Antwerpen. Ze was vroeger verbonden met de Hooibeekhoeve. Door reorganisatie van de Hooibeekhoeve als kenniscentrum voor de melkveeteelt, staat de Beemdenhoeve leeg.

De provincie Antwerpen wil de hoeve en bijhorende stallen, mestkelders, schuren en verhardingen slopen en ontharden tot maaiveldniveau. Dan is landbouw weer mogelijk. De gebouwen hebben een gezamenlijk volume van bijna 14.000 m³, de verhardingszone rond de hoeve heeft een oppervlakte van 4.200 m².

Beemdenhoeve in Geel

Beemdenhoeve in Geel © Provincie Antwerpen

Opruimen en ontharden in Olen (Stichting Kempens Landschap)

Rond de bedrijfszone van Umicore in Olen ligt een groen gebied met bossen en open ruimte. Vlakbij de woonkern van Sint-Jozef-Olen is zo’n 23 ha aan landbouwvelden omringd door houtkanten en bomenrijen, erfpacht van de Stichting Kempens Landschap.

Ter hoogte van de Koperstraat en de Hondsstraat worden constructies gesloopt en het afval opgeruimd om het aanpalend stuk openruimtegebied landschappelijk op te waarderen. Ook exoten worden verwijderd zodat inheems, gemengd bos kan ontstaan.

Verder verloop van de werken

In 2024 starten nog meer projecten in de valleien van de Molenbeek in Vorselaar /Zandhoven, de Visbeek-Kindernauwbeek in Lille en de Caliebeek in Kasterlee. Hou deze webpagina en de VMM-kanalen in de gaten voor meer nieuws.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

» Ontdek de volledige Blue Deal op bluedeal.vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.