Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Meetresultaten water

Meetresultaten water

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Bereken je waterfactuur Klopt de rekening van je waterbedrijf? Of hoeveel zou je besparen door minder water te verbruiken. Reken hier je factuur na of simuleer een berekening.
Bovengemeentelijk indicatorenkader De VMM beoordeelt de werking en het beheer door de NV Aquafin van het bovengemeentelijke stelsel aan de hand van het indicatorenkader.
Databank Ondergrond Vlaanderen DOV informeert je over de ondergrond in Vlaanderen. Je vindt er o.a. grondwaterkwaliteit, -standen, -vergunningen en bodemkaarten.
Databank vismigratie Op het geoloket vismigratie kan je knelpunten of gerealiseerde visdoorgangen opzoeken.
Emissie inventaris water Welke stoffen (concentraties en debieten) komen via de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater terecht? De VMM meet aan de bron bij bedrijven en RWZI's en schat met het WEISS-model de vuilvrachten in wanneer er geen meetresultaten beschikbaar zijn.
Financiële stromen Aquafin De VMM houdt toezicht op de financiële stromen tussen Aquafin en de watermaatschappijen en op de investeringsuitgaven die Aquafin maakt. Hieronder volgt een overzicht van de vergoeding die Aquafin factureert aan de watermaatschappijen en de onderliggende kosten.
Gemiddeld kraanwaterverbruik gezinnen Hoeveel kraanwater verbruiken onze gezinnen?
Gemiddelde waterprijs Overzicht per gemeente van de integrale waterprijs per m³
Geoloket saneringsinfrastructuur Het geoloket saneringsinfrastructuur geeft je een overzicht van bestaande en geplande infrastructuur voor afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Geoloket zonering en uitvoeringsplannen Raadpleeg het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor jouw gemeente. Op kaart tonen we je waar en wanneer er riolering of individuele waterzuivering (IBA) komt.
Grondwaterstandindicator De grondwaterstandindicator beschrijft hoe de grondwaterstand evolueert en blikt vooruit naar de verwachte stijgingen of dalingen in de komende maand.
IMJV-rapportering bedrijven Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Kenmerken rioolbeheerders De VMM onderzoekt en vergelijkt de werking van de verschillende rioolbeheerders in Vlaanderen.
Kraanwater beschikbaarheid Is er voldoende kraanwater beschikbaar? Dat monitoren de Vlaamse watermaatschappijen voortdurend en melden ze aan de VMM.
Kwaliteit drinkwater per leveringsgebied Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.
Kwaliteitzwemwater.be Actuele zwemwaterresultaten tijdens het badseizoen.
Laag- en gebiedsfactoren De laag- en gebiedsfactoren vormen een bijlage bij het decreet van 24 januari 1984: maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
Moneos Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.