Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Meetresultaten water

Meetresultaten water

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Bereken je waterfactuur Klopt de rekening van je watermaatschappij? Of hoeveel zou je besparen door minder water te verbruiken. Reken hier je factuur na of simuleer een berekening.
Bovengemeentelijk indicatorenkader De VMM beoordeelt de werking en het beheer door de NV Aquafin van het bovengemeentelijke stelsel aan de hand van het indicatorenkader.
Databank Ondergrond Vlaanderen DOV informeert je over de ondergrond in Vlaanderen. Je vindt er o.a. grondwaterkwaliteit, -standen, -vergunningen en bodemkaarten.
Databank vismigratie Op het geoloket vismigratie kan je knelpunten of gerealiseerde visdoorgangen opzoeken.
Emissies bedrijven Afvalwaterlozingen worden per bedrijf of geaggregeerd voor Vlaanderen gerapporteerd.
Emissies bedrijven per subsector Dit rapport toont de emissies (afvalwaterlozingen) van de bedrijven geaggregeerd per (sub)sector obv Nace.
Emissies rioolwaterzuiveringsinstallaties Dit rapport toont de influent en effluent jaargegevens per RWZI.
Financiële stromen Aquafin Overzicht van de gefactureerde en geïnvesteerde bedragen (in miljoen euro, excl. BTW) door de nv Aquafin.
Gemiddelde waterprijs Overzicht per gemeente van de integrale waterprijs per m³
Geoloket saneringsinfrastructuur Het geoloket saneringsinfrastructuur geeft je een overzicht van bestaande en geplande infrastructuur voor afvoer en zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Geoloket zonering en uitvoeringsplannen Raadpleeg het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor jouw gemeente. Op kaart tonen we je waar en wanneer er riolering of individuele waterzuivering (IBA) komt.
Grondwaterstandindicator De grondwaterstandindicator beschrijft hoe de grondwaterstand evolueert en blikt vooruit naar de verwachte stijgingen of dalingen in de komende maand.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Kenmerken rioolbeheerders De VMM onderzoekt en vergelijkt de werking van de verschillende rioolbeheerders in Vlaanderen.
Kwaliteit drinkwater per leveringsgebied
Kwaliteitzwemwater.be Actuele zwemwaterresultaten tijdens het badseizoen.
Laag- en gebiedsfactoren De laag- en gebiedsfactoren vormen een bijlage bij het decreet van 24 januari 1984: maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
Leidingwater beschikbaarheid Is er voldoende kraantjeswater beschikbaar? Dat monitoren de Vlaamse watermaatschappijen voortdurend en melden ze aan de VMM.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid