Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf je als milieuprofessional graag op de hoogte van de activiteiten en rapporten van de VMM? Abonneer je dan op de VMM-nieuwsbrief en we bezorgen jou maandelijks een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Wat kan je als overheid, bedrijf of burger doen voor een betere lokale luchtkwaliteit?

Wil je je steentje bijdragen voor een betere luchtkwaliteit? Je kan heel wat zelf doen. Alle kleine beetjes vormen één grote inspanning en dat maakt echt het verschil! Benieuwd hoe je de lucht in je huis gezond kan houden? Overweeg je de auto eens wat vaker thuis te laten? We bundelen allerlei tips en handige weetjes voor een beter leefmilieu, waarmee je als lokale overheid, bedrijf of burger zelf mee aan de slag kunt gaan.

Lees verder...

Samenwerking met stad Roeselare

Stad Roeselare werkt samen met de VMM rond het monitoren van luchtkwaliteit. We spraken met Pieter Vandenbroucke, regisseur van het klimaatprogramma bij stad Roeselare die de acties van het klimaatplan opvolgt en de klimaatteams in goede banen leidt, en Bert Vanhuyse, beleidsmedewerker omgevingvergunningen/klimaat, energie & duurzaamheid bij Stad Roeselare die erbij was van in het begin.

Lees verder...

Zit de uitvoering van het Vlaams Luchtbeleidsplan op schema?

Eind 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Om de twee jaar wordt er een voortgangsrapport van dit plan opgesteld. De Vlaamse Milieumaatschappij stelde het tweede voortgangsrapport op.

Lees verder...

Samen met lokale besturen en burgers naar een betere luchtkwaliteit

De VMM lanceert een aantal nieuwe ontwikkelingen die burgers en lokale besturen nauwer betrekken bij het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Zo breiden we de mogelijkheden van het ‘Samen voor Zuivere Lucht’-dataportaal uit en werken we aan nieuwe, toegankelijke meetinstrumenten en visualisaties. In Herzele brengen we dat in de praktijk door burgerwetenschappers de effecten van de ingevoerde schoolstraat te laten nagaan, in overleg met het gemeentebestuur. Dat vergroot niet alleen het draagvlak, maar ook de impact van het gevoerde beleid.

Lees verder...

Uitstoot van schadelijke dioxines en PCB’s onderzocht en aangepakt

Vermalen van oude metalen stoot soms dioxines en PCB’s uit. De VMM, Departement Omgeving en de metaalverwerkende bedrijven werken samen om dit probleem verder terug te dringen. Ook Departement Zorg, OVAM en FAVV worden hierbij betrokken. We zetten in op extra metingen, op het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde normen en op onderzoek naar technieken die de uitstoot kunnen verminderen.

Lees verder...

Fijn stof: boosdoener voor onze luchtkwaliteit?

Van alle polluenten heeft fijn stof de grootste gezondheidsimpact. Zelfs bij lage concentraties is fijn stof nog altijd slecht voor de gezondheid. Bij korte episodes van luchtverontreiniging verergeren bestaande gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties en astma. Bij chronische blootstelling vermindert de longfunctie, nemen chronische luchtwegaandoeningen toe en gaat de levensverwachting achteruit. Fijn stof is ook kankerverwekkend en kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken.

Lees verder...

Van PFAS-crisis naar een beleid rond zeer zorgwekkende stoffen

In juni 2021 brak de PFAS-crisis los. Buurtbewoners werden blootgesteld aan PFAS door een zware PFAS-vervuiling in de bodem en het water in een groot gebied rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De stoffen verspreidden zich vooral door uitstoot in de lucht en depositie of neervallend stof in de omgeving.

Lees verder...

Zo pakken we samen met onze partners de stikstofproblematiek aan

Stikstof is een van de basisbouwstenen van levende organismen en komt van nature voor in de bodem, in het water en in de lucht. Door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door de verbranding van fossiele brandstoffen of door het gebruik van grote hoeveelheden mest, wordt er extra stikstof toegevoegd aan de lucht onder de vorm van stikstofoxiden en ammoniak. Dat wordt stikstofemissie genoemd. Deze stikstof komt in de bodem, het water en op de planten terecht via depositie. Te veel stikstof in het milieu is schadelijk voor plant, dier en mens.

Lees verder...

PFAS wijdverspreid in Vlaams oppervlakte- en grondwater

De VMM voerde in 2022 een grootschalige monitoringscampagne uit naar PFAS in oppervlakte- en grondwater. De resultaten bevestigen dat PFAS wijdverspreid is in Vlaanderen. Gemeten concentraties zijn vergelijkbaar met die van onze buurlanden. Het voorkomen van PFAS heeft een duidelijke relatie met puntbronnen. In opdracht van de VMM analyseerde studiebureau Arche alle verzamelde meetgegevens in een onderzoeksrapport.

Lees verder...

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.