Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2023: thema Luchtkwaliteit / Uitstoot van schadelijke dioxines en PCB’s onderzocht en aangepakt

Uitstoot van schadelijke dioxines en PCB’s onderzocht en aangepakt

04-10-2023
Vermalen van oude metalen stoot soms dioxines en PCB’s uit. De VMM, Departement Omgeving en de metaalverwerkende bedrijven werken samen om dit probleem verder terug te dringen. Ook Departement Zorg, OVAM en FAVV worden hierbij betrokken. We zetten in op extra metingen, op het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde normen en op onderzoek naar technieken die de uitstoot kunnen verminderen.

Recycleer metalen, geen zorgwekkende stoffen

Recyclage van oude metalen is een essentiële schakel naar een duurzamere toekomst. Om deze metalen te kunnen recycleren, worden ze door shredderbedrijven verzameld, gesorteerd, gedepollueerd en vermalen. Maar soms is oud metaal, zoals onder meer autowrakken en elektromotoren, vervuild met zorgwekkende stoffen.

actieplan dioxinesDioxines en PCB’s (Polychloorbifenyl) zijn de meest zorgwekkende stoffen. Die mogen niet meer geproduceerd of gebruikt worden, maar zijn soms wel nog gebonden aan oude metalen. Vermalen shredderbedrijven de metalen, dan komt er stof vrij waarop mogelijk dioxines en PCB’s gehecht zijn. Valt dat stof neer in een tuin of een akker, dan kan het de bodem vervuilen. Planten en dieren, zoals kippen, kunnen deze stoffen uit de bodem opnemen, waarna het via groenten en eieren in onze voedselketen terechtkomt.

Meten, beoordelen en uitstoot verminderen

De afgelopen jaren werden er maatregelen genomen om de dioxine- en PCB-uitstoot te verminderen. De bedrijven:

  • maakten stofplannen op om de diffuse stofemissies te verminderen;
  • plaatsten zuiveringstechnieken op hun schouwen;
  • verstrengden hun acceptatiecriteria.

Ondanks de geleverde inspanningen van de shredderbedrijven, blijven de dioxine-/PCB-waarden hoog. Daarom werken de VMM en het departement Omgeving sinds een jaar samen met de shredderbedrijven via sectorfederatie Denuo om dit probleem aan te pakken. We zetten hierbij in op drie grote acties.


1. De komende jaren meten we in de omgeving van de elf grootste Vlaamse shredderbedrijven intensief dioxines en PCB’s in het neervallend stof. Momenteel deden we dat enkel tijdens een beperkte periode bij enkele shredderbedrijven. Voortaan gaan we een beter zicht hebben op de omvang van de problemen nabij elk bedrijf. In Vlaanderen wonen namelijk meer dan 10.000 mensen binnen een straal van één kilometer van een groot shredderbedrijf. We legden vast hoe we de metingen zullen uitvoeren. Het doel is om tegen begin 2024 nabij elk bedrijf de metingen op te starten.

2. Om normen vast te leggen en de meetwaarden juist te beoordelen, werkt de VMM samen met andere overheidsinstanties en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). We baseren ons daarvoor op de meest recente wetenschappelijke inzichten. We verwachten de nieuwe norm begin volgend jaar.

3. Om gepaste maatregelen te kunnen nemen wanneer normen worden overschreden, loopt er momenteel een grote studie naar de best beschikbare technieken om metalen te verkleinen en klaar te maken voor verwerking. We zullen bedrijven ertoe aanzetten om deze technieken te gebruiken. Hoe groter het dioxine-/PCB-probleem nabij een bedrijf, hoe meer extra maatregelen er nodig zullen zijn.

Door extra te meten, correcte normen te gebruiken en maatregelen te voorzien wanneer nodig, pakken de overheid en de sector het historische dioxine-en PCB-probleem aan. Met gebundelde krachten kunnen we de normen halen en de leefomgeving verbeteren.

Meer over dioxines en PCB's in neervallend stof (depositie) »VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.