Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Beleidsplannen / Luchtbeleidsplan 2030 / Stand van zaken luchtbeleidsplan 2030

Vlaams luchtbeleidsplan 2030: hoe ver staan we?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen op korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Om de twee jaar maakt de VMM een stand van zaken op in het voortgangsrapport. De VMM bekijkt de recente evolutie van de luchtkwaliteit en of we op schema zitten om de doelstellingen op middellange termijn te realiseren. 

Bekijk het voorgangsrapport »

Problemen en doelen

Klik op de infografiek voor een grotere weergave

Het Vlaams Luchtkwaliteitsplan bevat doelstellingen en maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen.

Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Klik op de infografiek voor een grotere weergave

Emissies uit de huishoudelijke sector komen vooral van de gebouwenverwarming, vooral van de verbranding van hout in kachels en ketels.

Huishoudelijke houtverwarming zorgt voor bijna de helft van de Vlaamse fijnstofuitstoot. Het verbranden van hout in kachels leidt ook vaak tot geur- en rookhinder, en soms zelfs tot gezondheidsklachten bij omwonenden. Om deze problematieken grondig te pakken werd in oktober 2018 de green deal ‘huishoudelijke houtverwarming gelanceerd, met een looptijd van vier jaar. 

De prioriteiten van de green deal zijn: 

  • een uitfaseringssysteem uitwerken voor de oude en vervuilende houtstooktoestellen
  • regelgeving rond installatie, keuring en onderhoud.

Om de doelstellingen van de green deal en het luchtbeleidsplan te halen, worden op korte termijn concrete keuzes gemaakt zodat de uitwerking van de acties kan beginnen.

Meer over de impact van huishoudens »

Groener transport

Klik op de infografiek voor een grotere weergave

Het wegverkeer, vooral het dieselverkeer, neemt het grootste deel van de emissies in.

De transportsector bestaat uit verschillende mobiele bronnen, waarbij het wegverkeer, en vooral het dieselverkeer, het grootste deel van de emissies veroorzaakt. Het verminderen van de emissies van het wegverkeer hangt op aan vier doelstellingen:

  • minder kilometers
  • groener wagenpark (en emissiearme stadscentra) 
  • betere emissieprestaties (op de weg)
  • minder blootstelling

Om die doelen te bereiken moeten de voorziene maatregelen volledig geïmplementeerd zijn. 

Ook de scheepvaart levert een belangrijke bijdrage aan de luchtverontreiniging. Via walstroom en schonere motoren worden stappen gezet om de uitstoot door de scheepvaart terug te dringen.

Meer over de impact van verkeer »

Meer over de aanpak van emissiefraude »

Investeren in rookgaszuivering

Volgens het luchtbeleidsplan moet het emissiereductiebeleid voor de industrie op basis van kosteneffectiviteitscriteria voortgezet worden. Daarvoor zijn investeringen gerealiseerd of gepland bij enkele grote industriële bedrijven. Voor de uitfasering van de kerncentrales is de bouw van bijkomende, flexibel inzetbare gascentrales voorzien. Er zijn al afspraken gemaakt met verschillende initiatiefnemers om lagere emissiegrenswaarden dan de huidige Vlaamse milieunormen na te leven.

Klik op de infografiek voor een grotere weergave

Er werden specifieke maatregelen uitgeschreven om het emissiereductiebeleid voor de industrie op basis van kosteneffectiviteitscriteria verder te zetten.

Meer over de impact van industrie en energiesector » 

Lagere ammoniakemissie

Klik op de infografiek voor een grotere weergave

De Vlaamse landbouwsector heeft vooral een impact op de menselijke gezondheid en de vitaliteit van ecosystemen door de uitstoot van NH3, afkomstig uit mest.

Vooral de NH3-uitstoot uit de Vlaamse landbouwsector heeft een impact op de menselijke gezondheid en de vitaliteit van ecosystemen. Daarom namen we vier concrete maatregelen op die de performantie van de luchtwassers op stallen verbeteren en de NH3-uitstoot uit dierlijke mest en kunstmest verder terugdringen. De uitvoering van deze maatregelen ligt op schema. In de Programmatorische Aanpak Stikstof wordt een bijkomend maatregelenpakket ontwikkeld om de NH3-uitstoot uit de landbouw verder terug te dringen.

Meer over de impact van landbouw- en tuinbouw »

Blijf op de hoogte

De VMM monitort de evolutie van de luchtkwaliteit continu, tot op het niveau van jouw gemeente. We volgen ook de impact van de luchtverontreiniging op onze gezondheid en onze ecosystemen nauwgezet op en onderzoeken de haalbaarheid van nieuwe technologieën en beleidsstrategieënZo houden we de vinger aan de pols voor het realiseren van de doelstellingen uit het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuwe publicaties en evenementen.

Download de infografiek.»

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.