Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Pesticiden in het effluent van RWZI's

Pesticiden in het effluent van RWZI's

  • In het effluent van 16 RWZI’s verspreid over Vlaanderen werden in de periode 2020-2022 in totaal 50 verschillende pesticiden aangetroffen.
  • n de periode 2020-2022 werd geen enkel pesticide in meer dan 2% van de metingen in te hoge concentraties aangetroffen.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Driejaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Er zijn geen specifieke doelstellingen of normen voor de aanwezigheid van pesticiden in het effluent van RWZI's.

De meetresultaten worden hier indicatief getoetst aan de milieukwaliteitsnorm voor de maximumconcentratie in oppervlaktewater (MAC-MKN). Bij gebrek aan een MAC-MKN wordt getoetst aan de MAC (Maximum Allowable Concentration), die op een gelijkaardige manier afgeleid wordt. 

De jaargemiddelde concentraties worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm voor de jaargemiddelde concentratie in oppervlaktewater (JG-MKN). Bij gebrek aan een JG-MKN wordt getoetst aan de PNEC (Predicted No Effect Concentration), die op een gelijkaardige manier afgeleid wordt.

toestandToestand 

In het effluent van 16 RWZI’s verspreid over Vlaanderen werden in de periode 2020-2022 in totaal 50 verschillende pesticiden aangetroffen:

  • Per RWZI werden 5 tot 40 pesticiden aangetroffen.
  • 12 pesticiden werden in meer dan 5% van de metingen teruggevonden.
  • In de periode 2020-2022 werd geen enkel pesticide in meer dan 2% van de metingen in te hoge concentraties aangetroffen. De jaargemiddelde concentratie was voor geen enkel pesticide te hoog.

evolutieEvolutie

Omwille van wisselende bepaalbaarheidsgrenzen is het moeilijk evoluties vast te stellen. De toets aan de MAC-MKN of MAC heeft daar het minst last van:

  • Diflufenican overschreed in 2017-2019 in 38% van de metingen de MAC-MKN. In 2020-2022 werden geen overschrijdingen meer vastgesteld maar wegens een aanpassing van het meetprogramma werden er slechts 6 metingen meer uitgevoerd op 1 RWZI.
  • Voor de overige pesticiden werden nooit meer dan 10% overschrijdingen vastgesteld en die percentages zijn ook nog eens gedaald sinds de eerste meetcampagne.

Daarnaast lijkt er ook een daling opgetreden van:

  • het aantal teruggevonden pesticiden per RWZI;
  • het aantal pesticiden teruggevonden in meer dan 5 % van de metingen;
  • het merendeel van de jaargemiddelde concentraties.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

Het NAPAN (Nationaal Actie Plan d’Action National) omvat alle gecoördineerde plannen inzake pesticiden in België. 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.