Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Waar gaat je afvalwater heen?

Waar gaat je afvalwater heen?

De zuivering van ons afvalwater is een gedeelde verantwoordelijkheid. Burgers, gemeenten en het gewest moeten elk hun steentje bijdragen.

Stap 1: lozen op riool of zelf zuiveren

Als je de afwas doet of je neemt een douche, verlaat dit afvalwater het gebouw langs je privéwaterafvoer.  Als er nog geen riolering ligt in de straat of je zuivert zelf je afvalwater met een IBA, dan loos je het afvalwater ter plaatse in een gracht, waterloop of in de bodem. In alle andere gevallen wordt het afvalwater opgevangen in een riool.

Stap 2: inzameling en transport afvalwater

Jouw gemeente heeft de taak om het afvalwater in te zamelen en tot een bepaald punt te transporteren. Eens een bepaalde hoeveelheid afvalwater verzameld is, neemt het gewest de taak over. De gewestelijke collectoren voeren grote hoeveelheden afvalwater af naar een rioolwaterzuiveringsstation.

Afvalwater en regenwater worden doorheen kilometers riolen vervoerd. Afvalwater is een dagelijks vrij constante hoeveelheid met enkele pieken, bijvoorbeeld als we ons ’s morgens allemaal douchen. De hoeveelheid regenwater die door de riolen stroomt, is daarentegen sterk wisselend. Het kan weken aan een stuk droog zijn of het kan op één dag even veel regenen als in een ganse maand. Het is dan ook onmogelijk een riool zo groot te maken dat elke extreme bui er mee kan opgevangen worden, dat zou tot absurde situaties leiden. We moeten aanvaarden dat het af en toe zodanig veel regent op korte tijd dat dat voor overlast zorgt in het dichtbebouwde Vlaanderen. Natuurlijk moet worden getracht deze overlast zodanig te kanaliseren dat de schade en het menselijke leed minimaal blijven.

Een groot nadeel van gemengde riolen is dat afval- en regenwater in eenzelfde buis terecht komen, waardoor ook het propere regenwater, afvalwater wordt. Als de riolen dan overstorten, komt er ongezuiverd afvalwater in de waterlopen terecht of op straat.

Bij een gescheiden riolering wordt dit probleem grotendeels opgevangen door het regenwater niet te mengen met het afvalwater. Het regenwater kan op die manier lokaal afgevoerd worden naar de waterloop of het grondwater i.p.v. via de waterzuivering te moeten passeren.

Stap 3: zuivering

Het afvalwater, al dan niet gemengd met regenwater, dat op het zuiveringsstation toekomt, wordt in verschillende stappen biologisch gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een waterloop.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.