Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Influent- en effluentvrachten van RWZI's

Influent- en effluentvrachten van RWZI's (2011-2020)

 • De influentvracht is de vracht van een verontreinigende stof die toekomt op een RWZI. De influentvracht is voornamelijk samengesteld uit huishoudelijke en industriële vrachten. Daarnaast kunnen ook diffuse bronnen, zoals bv. atmosferische depositie, via parasitaire aansluitingen bijdragen tot de influentvracht.
 • De effluentvracht is de restvracht na zuivering van het afvalwater die door een RWZI in oppervlaktewater wordt geloosd. De effluentvracht belast dus het oppervlaktewater. Het aandeel van de RWZI-effluenten in de totale verontreiniging van het oppervlaktewater varieert van 15 % voor stikstof tot 35 % voor chemisch zuurstofverbruik.
 • Het totale debiet dat toekomt op de RWZI's volgt in grote lijnen de jaarneerslag.
 • De influentvrachten zijn gestegen in de periode 2011-2020.
 • De effluentvrachten vertonen geen uitgesproken evolutie.
Laatst bijgewerkt: juli 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2019 hadden de RWZI's volgende aandelen in de verontreiniging van oppervlaktewater (netto-emissies):

 • biochemisch zuurstofverbruik (BZV): 17 %;
 • chemisch zuurstofverbruik (CZV): 35 %;
 • stikstof totaal (Nt): 15 %;
 • fosfor totaal (Pt): 29 %.

evolutieEvolutie

Verschillende factoren beïnvloeden de debieten en vuilvrachten die op de RWZI's toekomen:

 • Het influentdebiet wordt heel sterk bepaald door de neerslaghoeveelheid. Verschillen in jaarneerslag verklaren dus in belangrijke mate de grote sprongen tussen jaren onderling.
 • Over de hele periode 2011-2020 is er een licht dalende trend voor het totale influentdebiet. Die mag in de eerste plaats toegeschreven worden aan de relatief lage neerslaghoeveelheden in de recentere jaren. Daarnaast zou ook de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels een rol kunnen spelen want die zorgen er voor dat er minder regenwater op de RWZI's toekomt.
 • De influentvrachten zijn voor BZV, CZV en Nt gestegen. Die stijgingen kunnen grotendeels verklaard worden door de bouw van nieuwe rioleringen en collectoren, waardoor extra huishoudens en industrie op (eventueel nieuwe) RWZI’s aangesloten werden. Daarnaast is er ook de toename van het aantal inwoners in Vlaanderen.
 • De effluentvrachten vertonen geen uitgesproken evolutie. In natte jaren liggen de effluentvrachten vaak wat hoger omdat de zuiveringsrendementen van de RWZI's dan wat lager liggen doordat de influenten meer verdund zijn.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.