Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Vernattingswerken aan het Schulensbroek

Vernattingswerken aan het Schulensbroek

07-02-2022
Het Schulensbroek kampt met structurele verdroging. Daarom werken we binnen het LIFE Delta project momenteel aan de vernatting van het gebied. De voorbereidende werken zijn net gestart.

In het verleden werd gekozen om het opgevangen water via grachten en een pompgemaal zo snel mogelijk af te voeren. Met de steeds warmere en drogere zomers heeft dit nefaste gevolgen heeft op de watergebonden flora en fauna.

Natuurlijke waterberging verbeteren

Over een lengte van ca. 6 kilometer herstellen we daarom de waterlopen en grachten terug in hun originele staat. Zo vergroten we de natuurlijke capaciteit om water vast te houden in het gebied, waardoor het grondwaterpeil stijgt en we beter gewapend zijn tegen langdurige droogte.

Schulensbroek afwateringBinnen deze werken worden de oevers langs het Snijken afgeschuind tot een plasberm met moerasvegetatie. De zijgrachten krijgen natuurlijke mondingen en overbodige betonnen structuren zoals kokerbruggen worden verwijderd.

De oorspronkelijke afwatering wordt ook hersteld. Zo wordt de stroomrichting van het Snijken omgekeerd zodat water opnieuw door het Schulensbroek kan stromen, in plaats van af te voeren via het pompgemaal.

Ecologische meerwaarde

Ook de beschermde watergebonden flora en fauna zoals de modderkruiper krijgt hiermee nieuwe overlevingskansen. Daarnaast worden er een aantal poelen uitgegraven en hagen, houtkanten en knotbomenrijen aangeplant.

Een bijkomend voordeel is dat de pompinstallatie minder draait. Dit levert een belangrijke energiebesparing op en zal ook een positieve invloed hebben op de vissen.

Waar werken we?

De meeste werken vinden plaats langs de zuidkant van de dijk tussen binnen- en buitenbekken. Momenteel wordt de werkzone vrijgemaakt van draadafsluitingen en begroeiing. De eigenlijke grondwerken zullen bij drogere weersomstandigheden later in het voorjaar en in de loop van de zomer uitgevoerd worden.

Naarmate de werken vorderen, kunnen er tijdelijke omleidingen voor wandelpaden voorzien worden.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo

afbeelding combilogo Vlaanderen EU

Logo Vlaamse Veerkracht

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.