Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Life Delta / Projectupdates / Moeraszones krijgen stilaan hun vorm

Moeraszones krijgen stilaan hun vorm

08-10-2021
De herinrichting van het Schulensmeer is volop zichtbaar.

De nieuwe moeraszones langs het Schulensmeer krijgen stilaan hun definitieve vorm. Een grillig patroon van vertakte geulen zal in verbinding staan met het Schulensmeer. Dit ondiepe en golfluwe water vormt een geschikte groeiplaats voor waterplanten. Voor de uitvoering van de werken staat het  peil van het Schulensmeer momenteel 50 cm lager dan normaal.

 foto grillig patroon van vertakte geulen Schulen Foto grillig vertakte geulen Schulensmeer

De gelobde schiereilandjes die nu nog zichtbaar zijn tussen de geulen, zullen daarna net onder water verdwijnen en begroeid geraken met riet.

Het geheel lijkt een beetje op een long en zal ook een gelijkaardige functie vervullen: waterplanten en riet vormen een natuurlijke waterzuivering en een bron van leven voor de rest van het Schulensmeer. Op die manier verbeteren we het ecologische evenwicht in het Schulensmeer en wordt de kans op blauwalgenbloei verminderd. Binnen het rietmoeras zullen heel wat water- en moerasvogels, waaronder de Europees beschermde roerdomp, woudaapje en bruine kiekendief geschikt leefgebied vinden.

Overzichtsfoto van geulen in de vorm van long

Van oud zanddepot naar moeraszone

Waar enkele maanden geleden nog een 4 tot 6 meter hoog zanddepot lag, werd het oorspronkelijke maaiveldniveau hersteld. Het terrein op de achtergrond kan zich opnieuw ontwikkelen tot een nat en bloemenrijk grasland. In de moeraszone op de voorgrond worden op regelmatige afstanden rietkluiten aangeplant langs de waterlijn. 

Foto afgegraven zanddepot tot moeraszone

Werken zuidkant

Langs de zuidkant van het Schulensmeer zijn de verondiepingswerken volop bezig. De aangelegde compartimenteringsdijken geven al een idee van de toekomstige contouren van het moeras. De zones erbinnen worden afgewerkt op een waterdiepte tussen 40 en 150 cm, waardoor het geheel uiteindelijk een complex netwerk van rietzones en waterplantenrijk water zal vormen. 

foto van de verondiepingswerken aan de zuidkant van het Schulensmeer

Rietbescherming

Aan het Schulensmeer verblijft een populatie exotische ganzen. Omdat die verlekkerd zijn op verse rietscheuten, worden de nieuw aangeplante rietkluiten afgeschermd met gaas en overspannen met witte linten. Zodra het riet een aaneengesloten vegetatie vormt, zal deze vraatbescherming worden weggenomen.

foto bescherming nieuw riet

Hengelplaatsen noordoostelijke oever

De nieuw aangelegde hengelplaatsen langs de noordoostelijke oever worden al gretig gebruikt door de vissers. Aan de andere kant van het pad werd een gracht aangelegd die via betonbuizen in verbinding staat met het Schulensmeer. Vissen kunnen vanuit het Schulensmeer deze gracht inzwemmen om er te paaien. Het visbestand krijgt zo een belangrijke boost.

Foto van de hengelplaatsen op de noordoostelijke oever

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.