Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Vraag een (gedeeltelijke) vrijstelling aan / Vrijgestelde situaties

Vrijgestelde situaties

In bepaalde situaties kan er een vrijstelling van heffing zijn.

Vrijstelling voor de heffing op de waterverontreiniging:

 • het lozen van opgepompt grondwater in het kader van bodemsaneringswerken waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd;
 • de vergunde grondwaterwinningen die gebruikt worden voor koude-warmtepompen. Het gewonnen, niet-verontreinigde grondwater moet integraal worden teruggepompt in dezelfde watervoerende laag als waaruit het wordt gewonnen;
 • het water dat gebruikt wordt bij de exploitatie van een groeve waar volgens de best beschikbare technieken grind wordt ontgonnen of verwerkt. Dat water moet dan wel integraal worden teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en zonder gebruik te maken van de openbare riolering;
 • de NV Aquafin voor het afvalwater afkomstig van door haar geëxploiteerde waterzuiveringsstations.
 • het lozen van grondwater dat onttrokken wordt bij bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen. Meer informatie vind je bij Bronbemalingen.
 • het lozen van afvalwater via een noodaansluiting. Voor meer informatie, ga naar de website van Aquafin.
 • het lozen van afvalwater afkomstig van grondwater, regenwater, oppervlaktewater, circulair afvalwater of ander water waarmee de openbare brandweerdiensten die deel uitmaken van de operationele diensten van de civiele veiligheid de brandweerwagens vullen en dat wordt gebruikt voor de hun wettelijk toegewezen opdrachten.

Vrijstelling voor de heffing op grondwaterwinning:

 • grondwaterwinningen waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt;
 • grondwaterwinningen voor het uitvoeren van proefpompingen die minder dan drie maanden in gebruik zijn;
 • bronbemalingen die technisch nodig zijn voor de realisatie van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen;
 • draineringen die nodig zijn om het gebruik en/of de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of houden;
 • bronbemalingen die nodig zijn voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen en/of openbaar vervoer of voor de waterbeheersing van mijnverzakkingsgebieden;
 • bronbemalingen die nodig zijn om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden. Die noodzaak moet wel met een hydrologisch attest bewezen worden. Een milieudeskundige die volgens VLAREM II erkend is in de discipline grondwater, moet het attest opstellen. U moet het hydrologisch attest ook vóór 15 maart van elk heffingsjaar bij de algemeen directeur van de VMM of bij de door hem gedelegeerde ambtenaar indienen;
 • grondwaterwinningen die gebruikt worden voor koude-warmtepompen. Het grondwater moet na de doorstroming in de koude-warmtepomp wel integraal terug in dezelfde watervoerende laag worden ingebracht;
 • grondwaterwinningen bij bodemsaneringswerken waarvoor een conformiteitattest werd afgeleverd overeenkomstig het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Grondwaterwinningen waaruit grondwater gewonnen wordt met een pomp met zonnepanelen zijn niet vrijgesteld van de heffing.

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.