Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Vraag een (gedeeltelijke) vrijstelling aan / Sociaal tarief

Sociaal tarief

Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociaal tarief van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Tot 2015 kreeg je een volledige vrijstelling van de heffing. Vanaf 2016 betaal je slechts 20% van de heffing.
Situatie vanaf 2016

Sociale vrijstelling

Wie komt in aanmerking?

Je kan in aanmerking komen voor het sociaal tarief, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Wat zijn de voorwaarden?

Je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • het heffingsbiljet staat op jouw naam of op naam van een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres;
 • de heffing slaat enkel op het waterverbruik van het gezin waartoe je behoort;
 • op 1 januari had je zelf of een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, recht op een van de tegemoetkomingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling;
 • de plaats van het waterverbruik is jouw wettelijke domicilie (gegevens Rijksregister).

Worden niet beschouwd als leden van eenzelfde gezin:

 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Gaat je factuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan kom je niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kan je wel een compensatie aanvragen. De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Hoe aanvragen?

Automatisch

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van je situatie. De VMM stuurt je dan een heffingsbiljet met een sociaal tarief (20% van de heffing) toe.

Bekijk het voorbeeld.

Schriftelijke aanvraag

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief of de compensatie, en werd die niet correct toegepast? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Personen die het sociaal tarief niet automatisch aangerekend krijgen, ontvangen van de bevoegde instantie een attest. Daarmee kunnen ze het sociaal tarief aanvragen.
Klik op onderstaande linken om voorbeelden te zien van:

 • een jaarlijks afgeleverd attest van de Federale Pensioendienst, waaruit blijkt dat iemand als bejaarde op 1 januari van het heffingsjaar van een gewaarborgd inkomen of van de inkomensgarantie voor ouderen genoot;
 • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat iemand op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of een levensminimum ontving;
 • de brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (voorheen een jaarlijks attest) waaruit blijkt dat iemand als gehandicapte op 1 januari van het heffingsjaar genoot van een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming kreeg.

De aanvraag voor het sociaal tarief dien je in binnen de 3 maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Je moet bij je aanvraag:

 • de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet voegen;
 • en het juiste attest of de brief van de FOD Sociale Zekerheid voegen.

Als je het sociaal tarief hebt aangevraagd, moet je de heffing nog niet betalen. Je kan wachten tot je een beslissing ontvangt.

Compensatie

Kan je niet genieten van het sociaal tarief (je voldoet niet aan alle voorwaarden) of gaat je factuur over meer dan één gezin? Dan kan je als persoon misschien in aanmerking komen voor een compensatie van de heffing op de waterverontreiniging.  Ook bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) of bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen) kunnen in aanmerking komen.

Wie komt in aanmerking?

 1. Jij of een gezinslid behoorde op 1 januari 2016 recht tot een van de volgende categorieën:
 2. Je verbruikt het water op je wettelijk adres (domicilie).
 3. Je bent huurder of bewoner van een eengezinswoning en ontvangt zelf geen heffingsbiljet. De heffing staat op naam van de heffingsplichtige (eigenaar, syndicus van het gebouw …), aan wie je de kosten voor water betaalt.

OF

Je woont in een woning met meerdere gezinnen (bijvoorbeeld flatgebouw). De woning heeft één watermeter voor meerdere gezinnen. Op het heffingsbiljet staat het totale waterverbruik van de woning.

Wat zijn de voorwaarden?

De VMM kent enkel compensaties toe voor klein- of grootverbruikers die geen leidingwater afnemen van een watermaatschappij.

Wanneer je een leidingwateraansluiting hebt, dien je de aanvraag voor compensatie in bij je watermaatschappij.

Enkel wanneer je een eigen waterwinning gebruikt, moet je de aanvraag naar de VMM sturen. In dat geval dien je de aanvraag schriftelijk in binnen de 12 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd.

De aanvraag verschilt naargelang het een heffing voor een kleinverbruiker of voor een grootverbruiker is.

Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie verleend worden. Die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Hoe aanvragen?

Aanvraag voor de heffing van kleinverbruikers

Bij de aanvraag moet de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet en het juiste attest gevoegd worden.

Aanvraag voor de heffing van grootverbruikers (rusthuizen, instellingen,...)

De compensatieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een begeleidende brief per dossiernummer (vb. GE-12345678), waarin je:
  • de reden van de compensatie (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden) opgeeft;
  • zegt voor welke personen de compensatie wordt aangevraagd;
  • aangeeft hoe de terugbetaling moet gebeuren (zie punt 4).
 2. Een kopie van het heffingsbiljet;
 3. De bundel attesten van de personen waarvoor de compensatie wordt aangevraagd. De datum op de attesten moet overeenkomen met het heffingsjaar van het heffingsbiljet. Als dat niet zo is, kan de VMM geen compensatie verlenen. Stuur alle attesten in één keer op naar de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst;
 4. De manier van terugbetaling, ofwel:
  • op het rekeningnummer van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer compensatiegerechtigde vermelden in begeleidende brief);
  • op het rekeningnummer van de instelling als per compensatiegerechtigde een geschreven volmacht wordt overgemaakt met daarbij een kopie van de identiteitskaart van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer instelling vermelden in begeleidende brief). Als de compensatiegerechtigde een voogd, een lastendrager of een bewindvoerder heeft, kan de volmacht ondertekend worden door die personen mits een bewijs wordt opgestuurd waaruit blijkt dat de persoon als voogd, lastendrager of bewindvoerder optreedt voor de compensatiegerechtigde;
  • per circulaire cheque op naam van de compensatiegerechtigde als de voorgaande manieren van terugbetaling niet mogelijk zijn.
Situatie tot en met 2015

Sociale vrijstelling

Vrijgestelde personen

 • gepensioneerden die op 1 januari van het heffingsjaar een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen van de Rijksdienst voor Pensioenen;
 • personen die op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of een levensminimum krijgen van het OCMW;
 • personen met een handicap die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid krijgen.

Voorwaarden

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die de wettelijke domicilie van de vrijstellings-/compensatiegerechtigde is tijdens de facturatieperiode van het leidingwater waarop het heffingsbiljet is gebaseerd. Voor eigen waterwinners wordt deze periode: 'het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar' (bv. voor heffingsjaar 2014 moet de vrijstellingsgerechtigde wettelijk gedomicilieerd zijn op de plaats van het waterverbruik in 2013).

Personen die niet automatisch kunnen worden vrijgesteld, ontvangen van de bevoegde instantie een attest waarmee ze de vrijstelling of compensatie kunnen aanvragen.
Klik op onderstaande linken om voorbeelden te zien van:

 • een jaarlijks afgeleverd attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat iemand als bejaarde op 1 januari van het heffingsjaar van een gewaarborgd inkomen of van de inkomensgarantie voor ouderen genoot;
 • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat iemand op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon of een levensminimum ontving;
 • de brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (voorheen een jaarlijks attest) waaruit blijkt dat iemand als gehandicapte op 1 januari van het heffingsjaar genoot van een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming kreeg.

De vrijstelling kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (zoals rusthuizen en verzorgingsinstellingen).

Hoe verkrijgen?

Automatisch

De VMM kan heffingsplichtigen automatisch vrijstellen. Deze personen krijgen geen heffingsbiljet en moeten de vrijstelling dus ook niet meer aanvragen.

Je vraagt een vrijstelling aan

Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de VMM.

De vrijstellingsaanvraag dien je in binnen de 3 maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Je moet bij je aanvraag:

 • de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet voegen;
 • en het juiste attest of de brief van de FOD Sociale Zekerheid voegen.

Als je een vrijstelling hebt aangevraagd, moet je de heffing nog niet betalen. Je kan wachten tot je een beslissing ontvangt.

Je vraagt een compensatie aan
Compensatieaanvraag opsturen naar de VMM of naar je drinkwatermaatschappij?

De VMM kent enkel compensaties toe voor klein- of grootverbruikers die geen leidingwater afnemen van een drinkwatermaatschappij.

Wanneer je een drinkwateraansluiting hebt, dien je de aanvraag voor compensatie in bij je drinkwatermaatschappij.

Enkel wanneer je een eigen waterwinning gebruikt, moet je de aanvraag naar de VMM sturen. In dat geval dien je de aanvraag schriftelijk in binnen de 12 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd.

De aanvraag verschilt naargelang het een heffing voor een kleinverbruiker of voor een grootverbruiker is.

Aanvraag voor de heffing van kleinverbruikers

Bij de aanvraag moet de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet of een kopie van het heffingsbiljet en het juiste attest gevoegd worden.

Aanvraag voor de heffing van grootverbruikers (rusthuizen, instellingen,...)

De compensatieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Een begeleidende brief per dossiernummer (vb. GE-12345678), waarin je:
  • de reden van de compensatie (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden) opgeeft;
  • zegt voor welke personen de compensatie wordt aangevraagd;
  • aangeeft hoe de terugbetaling moet gebeuren (zie punt 4).
 2. Een kopie van het heffingsbiljet;
 3. De bundel attesten van de personen waarvoor de compensatie wordt aangevraagd. De datum op de attesten moet overeenkomen met het heffingsjaar van het heffingsbiljet. Als dat niet zo is, kan de VMM geen compensatie verlenen. Stuur alle attesten in één keer op naar de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst;
 4. De manier van terugbetaling, ofwel:
  • op het rekeningnummer van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer compensatiegerechtigde vermelden in begeleidende brief);
  • op het rekeningnummer van de instelling als per compensatiegerechtigde een geschreven volmacht wordt overgemaakt met daarbij een kopie van de identiteitskaart van de compensatiegerechtigde (rekeningnummer instelling vermelden in begeleidende brief). Als de compensatiegerechtigde een voogd, een lastendrager of een bewindvoerder heeft, kan de volmacht ondertekend worden door die personen mits een bewijs wordt opgestuurd waaruit blijkt dat de persoon als voogd, lastendrager of bewindvoerder optreedt voor de compensatiegerechtigde;
  • per circulaire cheque op naam van de compensatiegerechtigde als de voorgaande manieren van terugbetaling niet mogelijk zijn.

De berekening van de vrijstelling/compensatie

Vrijstellingsregeling
In bepaalde gevallen moeten kleinverbruikers geen heffing betalen om sociale redenen. Je voldoet dan aan de onderstaande voorwaarden:
 • het heffingsbiljet staat op jouw naam of op naam van een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres;
 • de heffing slaat enkel op het waterverbruik van het gezin waartoe je behoort;
 • op 1 januari had je zelf of een gezinslid dat gedomicilieerd is op hetzelfde adres, recht op een van de tegemoetkomingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling;
 • de plaats van het waterverbruik is jouw wettelijke domicilie (gegevens Rijksregister).
Worden niet beschouwd als leden van eenzelfde gezin:
 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Wanneer de heffing kleinverbruikers betrekking heeft op een waterverbruik van meerdere gezinnen, is de compensatieregeling van toepassing (zie verder).

Hieronder krijg je twee voorbeelden ter verduidelijking:

Een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en heeft ook een drinkwateraansluiting.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De vader beschikt over het vereiste attest om een vrijstelling te krijgen.

De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin ook een drinkwateraansluiting heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

Het gezin betaalt aan de drinkwatermaatschappij een bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de hoeveelheid leidingwater dat het afneemt.

Er kan een vrijstelling van de saneringsbijdrage aangevraagd worden bij de drinkwatermaatschappij.

Een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en geen drinkwateraansluiting.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. De zoon beschikt over het vereiste attest om een vrijstelling te krijgen.

De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin enkel een eigen waterwinning heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

Compensatieregeling

Elke persoon die niet kan genieten van de vrijstellingsregeling, maar wel de werkelijke verbruiker is van het water, kan, als hij in aanmerking komt, aanspraak maken op een compensatie voor zijn deel in de heffing of dat van zijn gezin.

Voor de toepassing van de compensatieregeling worden onderstaande categorieën niet beschouwd als personen van eenzelfde gezin:

 • personen die hun wettelijke domicilie hebben in een rust-, verplegings- of andere instelling;
 • personen die in gemeenschappen gericht op de verwezenlijking van religieuze en/of filosofische doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Per gezin kan jaarlijks slechts één compensatie verleend worden. Die wordt uitbetaald aan de referentiepersoon van het gezin.

Het bedrag van de compensatie wordt als volgt bepaald:

P = M x T x Q x 0,025

Waarbij:
 • P = de compensatie
 • M = het aantal gedomicilieerden van het gezin van de compensatiegerechtigde op 1 januari van het heffingsjaar op het adres van de compensatiegerechtigde
 • T = het eenheidstarief van de heffing
 • Q = 10 m³ voor:
  • elke verbruiker die op enig tijdstip gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water heeft afgenomen van een openbaar waterdistributienet; en
  • waarbij het waterverbruik in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar, op basis van de facturatie door de openbare watervoorzieningsmaatschappij, minder dan 500 m³ bedraagt; en
  • die ook op enig tijdstip gedurende dat jaar beschikte over een eigen waterwinning met een getotaliseerd nominaal pompvermogen van minder dan 5 m³ per uur;

= 30 m³ voor alle andere verbruikers.

Wanneer de aanvrager in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage of de bovengemeentelijke saneringsvergoeding, vervalt de compensatie op de heffing.

De VMM kent enkel compensaties toe aan klein- of grootverbruikers die geen leidingwater afnemen van een drinkwatermaatschappij.

Hieronder volgen drie voorbeelden ter verduidelijking:

In een appartementsgebouw wonen 3 gezinnen met in totaal 12 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft een drinkwateraansluiting. Een van de 3 gezinnen bestaat uit 5 personen. De vader in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw ook een drinkwateraansluiting heeft.

Het gezin komt in aanmerking voor een compensatie van de watermaatschappij op basis van 30 m3 water.
In een appartementsgebouw wonen 2 gezinnen met in totaal 5 gedomicilieerde personen;

Het appartementsgebouw gebruikt water van een eigen waterwinning en heeft geen drinkwateraansluiting. Een van de 2 gezinnen bestaat uit 3 personen. De dochter in dit gezin beschikt over het vereiste attest om een compensatie te krijgen. De heffing kleinverbruiker (rioollozer) wordt gericht aan de verhuurder van de appartementswoning.

De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het appartementsgebouw enkel een eigen waterwinning heeft.

De compensatie die aan het betreffende gezin wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025
P = 3 x 44.25 x 30 x 0,025
P = 99,56 euro

In een rusthuis verblijven 95 personen. 40 onder hen komen in aanmerking voor een vrijstelling/compensatie (specifiek voor rusthuizen, instellingen,...).

De heffing grootverbruiker (rioollozer) bedraagt op basis van de forfaitaire berekening 3.000 euro.

De compensatie die aan elke gerechtigde wordt toegekend, bedraagt:

P = M x T x Q x 0,025
P = 1 x 44,25 x 30 x 0,025
P = 33,91 euro per gerechtigde.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid