Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Vraag een (gedeeltelijke) vrijstelling aan / Eigen individuele behandelingsinstallatie

Eigen individuele behandelingsinstallatie

Deze regeling is voor gezinnen. Ook grootverbruikers met gezinsverbruik komen hiervoor in aanmerking.

Als je in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar je huishoudelijk afvalwater zuiverde met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kan je een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers is er enkel een vrijstelling voor het gedeelte gezinsverbruik (beperkt tot 30 m³ per gezinslid).

De gemeente moet wel een attest afleveren waaruit blijkt dat je individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Meer informatie over dit attest kan je krijgen bij je gemeentebestuur. Het attest is vijf jaar geldig.

De vrijstelling geldt niet voor waterzuiveringsinstallaties die werden aangelegd nadat de woning al aansluitbaar was op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De vrijstelling is niet van toepassing als je in het jaar dat voorafgaat aan het heffingsjaar in aanmerking komt voor een compensatie in de bovengemeentelijke bijdrage of de vergoeding.

Concreet betekent dit dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling als je een aansluiting op het openbare waternet hebt. Je moet dan een compensatie aanvragen bij je watermaatschappij.

Hoe?

Automatisch

De VMM kan de vrijstelling tijdens de geldigheidsduur van het attest van de gemeente vijf jaar automatisch verlenen. Je ontvangt dan geen heffingsbiljet en moet uiteraard de vrijstelling niet meer aanvragen. Ook voor grootverbruikers wordt de vrijstelling op het gezinsverbruik automatisch toegekend. Dit staat vermeld op de berekeningnota die de grootverbruiker samen met het heffingsbiljet ontvangt.

Aanvragen

Wie toch een heffingsbiljet ontvangt en in aanmerking komt voor een vrijstelling, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Je doet dit binnen de 3 maanden, te rekenen van de derde werkdag volgend op de dag waarop het heffingsbiljet aan de postdiensten overhandigd werd. Je voegt bij je aanvraag:

  • een kopie van het heffingsbiljet;
  • het attest van de burgemeester (bekijk hier een voorbeeldattest: de invulbare versie van dit formulier is enkel beschikbaar voor gemeentebesturen, aangezien het de burgemeester is die bevestigt of de IBA correct geplaatst en beheerd wordt. Gemeentebesturen kunnen het blanco formulier via aanvragen).
Voorbeelden
  • Een gezin met 3 personen heeft een eigen waterwinning en geen leidingwateraansluiting. Hun afvalwater wordt gezuiverd in een IBA.

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. Het gezin beschikt over een vrijstellingsattest (attest van de burgemeester) dat bevestigt dat de IBA correct geplaatst en beheerd wordt.

De heffing wordt berekend op basis van 30 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin enkel een eigen waterwinning heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

  • Een gezin met 5 personen heeft een eigen waterwinning en heeft ook een leidingwateraansluiting

Dit gezin krijgt een heffing als kleinverbruiker (rioollozer) op naam van de vader. Het gezin beschikt over een vrijstellingsattest (attest van de burgemeester) dat bevestigt dat de IBA correct geplaatst en beheerd wordt.

De heffing wordt berekend op basis van 10 m³ waterverbruik per gedomicilieerde persoon, aangezien het gezin ook een drinkwateraansluiting heeft.

Het volledige heffingsbedrag wordt vrijgesteld.

Het gezin betaalt aan de watermaatschappij een bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de hoeveelheid leidingwater dat het afneemt. Er kan een vrijstelling van de saneringsbijdrage aangevraagd worden bij de watermaatschappij.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid