Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Prijzen en tarieven bedrijven / Prijs voor de afvoer

Prijs voor de afvoer

Je waterbedrijf rekent je een bedrag aan voor het gebruik van de riolering, als een gemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding.

Dit bedrag mag door de rioolbeheerder enkel worden gebruikt voor:

    •       het aanleggen van rioleringen (inclusief pompstations, overstorten, …) en grachten
    •       het bouwen van kleinschalige of individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
    •       het onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur

Of je een bijdrage of vergoeding betaalt, hangt ervan af of je leidingwater of grondwater gebruikt.

Je bent kleinverbruiker

 • Als je kraanwater gebruikt, betaal je een gemeentelijke bijdrage.
  • vastrecht per watermeter: 30 euro per jaar. Als er ook personen gedomicilieerd zijn in het gebouw waarin je bedrijf gelegen is, wordt het vastrecht per wooneenheid aangerekend, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde per jaar.
  • variabele prijs aan vlak tarief
 • Als je grondwater gebruikt uit een eigen waterput (je bent eigen waterwinner) en je loost afvalwater in de gemeentelijke rioleringen, betaal je een gemeentelijke vergoeding.
  • vastrecht: €30 per woning. Als er ook personen gedomicilieerd zijn in het gebouw waarin je bedrijf gelegen is, wordt het vastrecht per wooneenheid aangerekend, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde per jaar.
  • variabele prijs: op basis van een forfaitair verbruik van 30 m³ per ingeschreven persoon voor natuurlijke personen en 500 m³ voor rechtspersonen
 • je gebruikt beide (een eigen waterwinning en leidingwater): 
  • vastrecht €30 per watermeter. Als er ook personen gedomicilieerd zijn in het gebouw waarin je bedrijf gelegen is, wordt het vastrecht per wooneenheid aangerekend, verminderd met 6 euro per gedomicilieerde per jaar.
  • Variabele prijs van je eigen waterwinning op basis van 10 m³ per ingeschreven persoon + verbruik leidingwater aan vlak tarief

Je bent grootverbruiker

 • Je betaalt geen vastrecht.
 • De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van het opgenomen of geloosde waterverbruik. Je gemeente kan ervoor kiezen om te werken met een uniform tarief per kubieke meter of met een individueel tarief op basis van de heffingsgegevens.
Verschillende tariefstructuren voor grootverbruikers
De kostprijs voor de afvoer van het afvalwater en regenwater van bedrijven en landbouwers varieert sterk in Vlaanderen. Niet alle watermaatschappijen werken met eenzelfde tarief. Ze hanteren ook een verschillende berekeningsbasis.
Bekijk de berekeningswijze per gemeente op kaart van Vlaanderen voor:
- Bedrijven
- Landbouwers

In de gemeenten waar een uniform tarief geldt (met een licht- en donkerblauwe kleur), betalen alle bedrijven een zelfde tarief per m³ waterverbruik. In de gemeenten waar een individueel tarief geldt (met een groene of paarse kleur), varieert het tarief per m³ waterverbruik in functie van de geloosde vuilvracht. Een bedrijf of landbouwer die sterk vervuild afvalwater loost, betaalt een hoger tarief per m³ waterverbruik dan een bedrijf of landbouwer die licht vervuild water loost. In de gemeenten met individuele tarieven worden de tarieven afgetopt, waardoor een bedrijf met erg sterk vervuild water niet meer dan een maximum tarief per m³ moet betalen. In de gemeenten met een groene kleur worden individuele tarieven met aftopping op het wettelijk maximum toegepast, in de gemeenten met een paarse kleur wordt afgetopt op een lager tarief per m³. 

Bijkomstig geldt in sommige gemeenten de mogelijkheid om het geloosde in plaats van het opgenomen watervolume in rekening te brengen en wordt in sommige gemeenten een degressieve tariefstructuur toegepast. Per tariefschijf (< 6.000 m³; 6.000 m³ < Q < 60.000 m³ en > 60.000 m³), geldt dan een lager tarief.

In de gearceerde gemeenten zijn verschillende watermaatschappijen actief die een verschillende tariefstructuur toepassen.

Je zuivert je afvalwater in een IBA

 • De gemeente, het waterbedrijf of de rioolbeheerder staat in voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA: je betaalt een IBA-bijdrage of vergoeding.
 • Je zuivert je afvalwater in een IBA die je zelf plaatste en beheert: je kan in de meeste gemeenten een vrijstelling aanvragen voor de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.

Tarieven

De waterbedrijven bepalen jaarlijks voor elke gemeente de tarieven van de gemeentelijke bijdragen of vergoeding. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente. Het vastgestelde tarief wordt opgenomen in een contract tussen de gemeente en het waterbedrijf. De VMM houdt toezicht op de tarieven.

Het tarief mag niet hoger zijn dan 1,4 keer het bovengemeentelijke eenheidstarief voor de grootverbruikers.

2022

maximumtarief

(/m3 , excl. BTW)

kleinverbruikers

1,6803

IBA-bijdrage

2,8805

grootverbruikers

2,0503

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.