Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Waterbodemkwaliteit

Waterbodemkwaliteit (2000-2015)

 • Verontreiniging van oppervlaktewater blijft niet beperkt tot de waterkolom zelf. Een aantal stoffen hebben immers de neiging zich te binden aan het zwevend stof. Als dit zwevend stof bezinkt, gaat het samen met de eraan vastgehechte polluenten de waterbodem of sedimentlaag vormen. 
 • In de periode 2012-2015 was slechts 2 % van de waterbodems niet verontreinigd.
 • De toestand vergrijst: zowel het percentage sterk verontreinigde waterbodems als het percentage niet of licht verontreinigde waterbodems neemt af.
Laatst bijgewerkt: oktober 2016

doelstellingDoelstellingen

Sinds 9 juli 2010 zijn er decretale milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Het zijn richtwaarden die het milieukwaliteitsniveau bepalen dat zo veel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Ze gelden niet als saneringscriterium, noch als saneringsdoel.

toestandToestand

 Van de onderzochte meetplaatsen in de periode 2012 - 2015 was:

 • 2 % niet verontreinigd;
 • 76 % licht verontreinigd tot verontreinigd;
 • 22 % sterk verontreinigd,

Uit de toets aan de normen bleek dat enkele stoffen in meer dan 50 % van de meetplaatsen de normen overschrijden. Daarbij zijn enkele PCB’s, twee afbraakproducten van DDT, zink en koper.

Verontreiniging van waterbodems is vaak het gevolg van historische vervuiling met zware metalen, pesticiden, PCB’s …

evolutieEvolutie

Er lijkt een vergrijzing op te treden van de algemene toestand van de waterbodemkwaliteit in Vlaanderen.

 • Sinds de start van de eerste monitoringscyclus in 2000 is het percentage sterk verontreinigde meetplaatsen gedaald van 51 % naar 22 %.
 • Het percentage niet of licht verontreinigde waterbodems is in de loop van de drie laatste cycli echter eveneens afgenomen.

De verbetering kan verschillende oorzaken hebben:

 • Door bagger- en ruimingswerken kan een deel van de verontreiniging verwijderd zijn. Verder onderzoek heeft wel aangetoond dat de waterbodemkwaliteit niet bij alle saneringen verbetert, omdat de historische verontreiniging soms tot diep in de waterbodem is doorgedrongen. Het is bijgevolg niet steeds zinvol om dieper te ruimen, want daardoor kunnen andere problemen aan de oppervlakte komen. Het is duidelijk dat een degelijk voorafgaand oriënterend waterbodemonderzoek nodig is, vooraleer tot een effectieve sanering van de waterbodem kan worden overgegaan.
 • Door de verminderde lozingen van toxische stoffen is de nieuw gevormde waterbodem minder vervuild.
 • Door hogere zuurstofconcentraties in en nabij de waterbodem kan nalevering van toxische stoffen vanuit de waterbodem naar de waterkolom optreden. 

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 8B - Waterbodem van belang , meer bepaald de maatregel ‘8B_D De waterbodemkwaliteit verbeteren door duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems’. Gebiedsspecifieke acties komen aan bod in de bekkenspecifieke delen. Een bekend voorbeeld is de sanering van de Winterbeek in het Demerbekken. In dit project wordt 17 kilometer historisch verontreinigde waterbodem geruimd en worden de oevers gesaneerd.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.