Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Groevewater voor landbouw en industrie

Groevewater voor landbouw en industrie

Kortemark (West-Vlaanderen)

HemelwaterbufferLokale zuivering op bedrijfsniveauWateroverschottenIcoon irrigatieHemelwaternetwerk

Uit hun kleigroeve te Kortemark pompt Wienerberger jaarlijks ruim 80.000 kubieke meter water op waarvan het maar een derde zelf kan gebruiken. De rest van het water vloeit af naar waterlopen in de omgeving, voornamelijk tijdens nattere winterperiodes. Dankzij het project zal een bufferbekken aangelegd worden met een opslagcapaciteit van zo'n 40.000 à 50.000 m³ kubieke meter water op een perceel tussen de kleigroeve en het groenteverwerkend bedrijf Verduyn. Verduyn heeft al een grote regenwateropslag, maar onvoldoende voor de interne waterbehoefte. Voor bepaalde productieprocessen heeft Verduyn bovendien water van drinkwaterkwaliteit nodig.  Ongeveer de helft van het groevewater dat dankzij het project ter beschikking komt, zal het tekort aan regenwater opvangen. Met een extra behandeling (buiten dit project) zal het water ook het gebruik van drinkwater vervangen. De rest van het groevewater zal gebruikt worden door landbouwers in de buurt als irrigatiewater.

Initiatiefnemer

Verduyn

Partners

 • Wienerberger – Ontginner, steenbakkerij
 • Vulsteke Stefaan - Landbouw: groententeelt en Varkenshouderij
 • Debruyne-Desaever - Landbouw
 • Soenen Kris - Landbouw: groenten en akkerbouw
 • Pauwelyn Wim - Landbouw: groenten en akkerbouw
 • Degryse Jan - landbouw
 • Inagro vzw
 • Vlakwa

Ondersteunende Partners

 • Inagro vzw
 • Vlakwa

Financiering

Totale projectkost: 680.000 euro
Toegewezen subsidie: 345.000 euro

Contact

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het opgepompte groevewater wordt nu al gedeeltelijk opgevangen in een vijver van Wienerberger voor eigen gebruik. De rest van het groevewater zal afgeleid worden naar een nieuw bekken. Peilmetingen zullen beslissen waar het groevewater naartoe gaat om het systeem optimaal te benutten en geen water verloren te laten gaan. Verduyn zal een deel van het beschikbare water zuiveren tot drinkwaterkwaliteit voor eigen gebruik. Voor de zuivering zal beroep gedaan worden op de Ecologiepremie+.

Ook landbouwers uit de omgeving zullen gebruik maken van het opgevangen water. Er zijn landbouwers met o.a. irrigatiebehoeftige teelten die groenten leveren aan het groenteverwerkend bedrijf, maar niet alle landbouwpartners zijn rechtstreeks verbonden met Verduyn. Er werd voor gekozen om het water zo dicht mogelijk te verdelen. In eerste instantie zal de verdeling van het groevewater met flexibele leidingen gebeuren, maar het is de bedoeling om te evolueren tot een vast netwerk onder lage druk waarmee de eigen voorraden van de landbouwers aangevuld worden. In het kader van dit project zal ook de manier van irrigeren met de landbouwers besproken worden.  Zo kunnen zuinigere irrigatietechnieken of een betere sturing van irrigeren een extra meerwaarde creëren.

Het nieuwe bufferbekken wordt ruim gedimensioneerd waardoor overtollig hemelwater van de toekomstige nabijgelegen industriezone ook naar de nieuwe wateropslag zal kunnen afgeleid worden. 

Multiplicatiewaarde

 • Gebruik van regenwater bij interne processen.
 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige bedrijven.
 • Voorbeeld van een hemelwaternetwerk gestuurd door een monitoring en verdeelsysteem.
 • Voorbeeld van een gezamenlijke hemelwateraanpak door land- en tuinbouwbedrijven en nabijgelegen industrie met aandacht voor de landschappelijke inkleding van de waterbuffer.
 • flexibel irrigatienetwerk van bron naar nabijgelegen landbouwbedrijven.
 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige land- en tuinbouwbedrijven.
 • Lokale drinkwaterproductie.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.