Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Heffingen / Bereken je heffing / Berekening van de heffing op grondwaterwinning

Berekening van de heffing op grondwaterwinning

Hier vind je hoe de heffingsgrondslag bepaald en de heffing berekend wordt. De volgende bepalingen zijn gelijk voor landbouwers, ondernemingen, instellingen en verenigingen.

Heffingsgrondslag bepalen

Elke grondwaterwinning waarvan de exploitatie aan de heffing is onderworpen en elke vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.

Je beschikt over een debietregistratiesysteem

De hoeveelheid grondwater die je oppompte, wordt met het debietregistratiesysteem vastgesteld. De tellerstanden op 1 januari en op 31 december van het werkingsjaar moet je noteren.

Je hebt geen debietregistratiesysteem, maar de grondwaterwinning is wel vergund

De hoeveelheid grondwater die je oppompte, wordt gelijkgesteld aan de vergunde hoeveelheid grondwater (uitgedrukt in m³/jaar). Vermeldt je vergunning enkel dagdebieten, dan wordt het vergund dagdebiet (m³/dag) vermenigvuldigd:

  • met 225 (bij continue activiteiten);
  • met het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik is geweest (bij seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur).
Je grondwaterwinning heeft geen debietregistratiesysteem, is niet vergund of je vergunning vermeldt het vergunde debiet niet

Het grondwaterverbruik wordt per pomp gelijkgesteld aan het product van het nominaal pompvermogen (uitgedrukt in m³/uur) en de factor T. Factor T is gelijk aan:

  • 200 voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit;
  • 10 x het reële aantal dagen dat de grondwaterwinning in gebruik geweest is voor andere seizoensgebonden activiteiten of activiteiten van beperkte duur;
  • 2.000 in de overige gevallen.

De heffing berekenen

Voor de berekening van de heffing wordt rekening gehouden met specifieke laag- en gebiedsfactoren. Dat gebeurt om overbemaalde grondwaterlagen extra te beschermen. Hier vind je het overzicht van de laag- en gebiedsfactoren.

Het bedrag van de heffing wordt altijd afgerond op de hogere eurocent. De index wordt jaarlijks automatisch bepaald. Hieronder vind je een overzicht:

HeffingsjaarIndex grondwater
2003 1,0137
2004 1,0313
2005 1,0548

2006

1,0853
2007 1,1030
2008 1,1371
2009 1,1670
2010 1,1701
2011 1,2064
2012 1.2484
2013 1.2762
2014 1.2837
2015 1.2824
2016 1.3019
2017 1.3250
Hoe?

Grondwaterverbruiken tot en met 499 m³ zijn vrijgesteld van de heffing op de winning van grondwater.

Voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening:

a)  indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aangelegd in een freatische watervoerende laag aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van 500 tot en met 30.000 m³:

Z        =   6 eurocent per m³ * index;

Q   = Σgrondwaterputten (Qgwp - 0.5 * Qb)

Met:
Qgwp gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m³)
Qb gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m3) bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp
Indien Qgwp of Qb niet gemeten is, wordt Qb gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van Qgwp of Qb;

 

b) indien de exploitatie voor het geheel van de grondwaterwinningeenheid aanleiding geeft tot een gewonnen hoeveelheid grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar van meer dan 30.000 m3 of tot een gewonnen volume grondwater in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar uit een afgesloten watervoerende laag:

Z =     een lineaire tarieffunctie (in eurocent per m³) die voor het geheel van de
          grondwaterwinningeenheid van toepassing is en als volgt bepaald wordt:    

(6,2 + 0.75 * Σgrondwaterputten (Qgwp - 0.5 * Qb) / 100.000) * index

Met:

Qgwp gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m³);
Qb gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m³) onttrokken uit    een freatische watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp;
Indien Qgwp of Qb niet gemeten is, wordt Qb gelijkgesteld aan nul. Dit geldt ook indien er vaststellingen werden gedaan met betrekking tot niet correct meten of registreren van Qgwp of Qb;

Q   = Σgrondwaterputten (λ * Qgwp - λ * 0,5 * Qb )

Met :

λ  een grondwaterputspecifieke multiplicator zijnde het product van twee termen: laagfactor en gebiedsfactor. Daarbij nemen de laagfactor en gebiedsfactor de waarde aan die is aangegeven in de bijlage gevoegd bij dit decreet
Qgwp gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m³)
Qb gemeten gewonnen volume grondwater per grondwaterput (in m³) onttrokken uit een freatische watervoerende laag bestemd voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit, waarbij Qb niet groter kan zijn dan Qgwp

De VMM staat in voor het inkohieren, innen en invorderen van de afvalwater- en grondwaterheffing.

» Over VMM

Infosessie aangifteloket 2024

Wat is er veranderd in het digitale aangifteloket? 

We zetten alle wijzigingen even voor jou op een rijtje:

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.