Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Projecten hergebruik effluent / Oproep effluentprojecten - subsidie voor bedrijven die effluent hergebruiken

Oproep effluentprojecten - subsidie voor bedrijven die effluent hergebruiken

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven die in samenwerking met Aquafin, effluent van RWZI’s hergebruiken. Ook samenwerking met andere partners is mogelijk. Projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. Deze projectoproep is afgelopen. Een project indienen is niet meer mogelijk.

Waarom een oproep voor hergebruik van effluent?

Water dat uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) stroomt, belandt in een waterloop.  Hier liggen nog veel kansen voor hergebruik, als men het risico op verspreiding van vervuiling vermijdt. Zo zijn er plaatsen waar men het gezuiverde effluent opwaardeert tot drinkwater. Dit geeft oplossingen voor waterschaarste en beschermt onze kostbare waterbronnen.  Het subsidieprogramma kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen circulair watergebruik ondersteunt en droogte en overstromingen tegengaat.

Voor wie?

De oproep richt zich naar bedrijven. We willen hen stimuleren om op een vernieuwende manier naar het waterbeleid te kijken en het effluent nuttig te gebruiken.  Ze zullen hiervoor moeten samenwerken met Aquafin en eventueel ook andere private actoren in een gezamenlijk project, dat dan subsidie ontvangt.

Procedure

In het reglement effluentprojecten vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen. Een aanvraag indienen doe je via het aanvraagformulier effluentprojecten. Je kan hier ook bijkomende vragen in stellen. Een eerste voorstel moet uiterlijk op 7 maart 2022 ingediend zijn.

De minister van omgeving selecteert de projecten na advisering door een programmagroep. Deze programmagroep wordt getrokken door de VMM.

We hechten vooral belang aan:

Groene vink De verbeterde waterhuishouding op gebied van (toekomstige) tekorten.

Groene vink Een goed omgaan met de vervuilingsrisico’s.

Groene vink Het lokaal en integraal aanpakken van de waterbalans.

Download

Meer informatie over staatssteun

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling voor bedrijven (niet landbouw)?

Meer informatie over de staatssteunregeling voor bedrijven vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Alle staatsteun moet in principe aangemeld worden bij de Europese Commissie en mag niet starten vooraleer ze definitief is goedgekeurd. Dat is een logge en langlopende procedure.

Op deze aanmeldingsplicht bestaan gelukkig enkele uitzonderingen waarop we in het kader van deze projecten zo veel mogelijk beroep proberen te doen. Wanneer de aangevraagde subsidies aan de voorwaarden van deze uitzonderingsregelingen voldoen worden zij niet aanzien als concurrentieverstorend en hoeft de Europese Commissie deze niet goed te keuren. De twee volgende uitzonderingsregelingen worden in dit kader gebruikt: de de-minimisregeling en de algemene groepsvrijstellingsverordening.

 De meest gehanteerde regeling bij staatssteunregeling is de de-minimisregeling.

 De de-minimisregeling vereist dat aan het bedrijf - in een periode van drie opeenvolgende, voorafgaande belastingjaren - maximaal 200 000 EUR aan staatssteun werd toegekend. Het maakt niet uit of het hier gaat om Vlaamse, federale, Europese, … staatssteun. Meer info over de de-minimisregeling.

 Door de Coronacrisis heeft de Commissie een bijzondere mededeling aangenomen over staatssteun. Steun gegeven in het kader van Corona telt niet mee voor de de-minimis.

 Een andere veelgebruikte staatssteunregeling is: algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

 Ook deze verordening laat overheden toe om staatssteun te verlenen voor bepaalde beleidsdoelen, zonder dat een formele aanmeldingsprocedure nodig is.

 De projecten die in het kader van de proeftuinen droogte gesubsidieerd worden, kunnen vallen onder wat men in de AGVV als een “milieu-investering” beschouwt. Wanneer deze milieu-investeringen verder gaan dan de wettelijke verplichtingen wordt er voor 40% steun toegestaan, die met 10% of 20% verhoogd kan worden wanneer het om middelgrote of kleine ondernemingen gaat. Voor het toekennen van deze steun moet wel voldaan worden aan de algemene voorwaarden en aan de specifieke voorwaarden voor milieu-investeringen van deze verordening.

Meer info: www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/staatssteun

Aanmelden bij de Europese Commissie

Indien voor een project de twee voorgaande opties niet mogelijk/wenselijk zijn, kan een project aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dat moet gebeuren op basis van de richtsnoeren betreffende staatssteun voor milieubescherming en energie. Het maximale steunpercentage ligt hier tussen 35% en 55%.

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling voor landbouwbedrijven.

Op de website van de het Departement Landbouw en Visserij vind je meer informatie over de staatssteunregelgeving voor landbouwbedrijven.

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.