Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw / Fosfaat in oppervlaktewater in landbouwgebied

Fosfaat in oppervlaktewater in landbouwgebied

 • Het percentage meetplaatsen in landbouwgebied dat de fosfaatnorm in winterjaar 2021-2022 overschrijdt, bedraagt 54%.
 • Sinds de piek in 2015-2016 is het percentage meetplaatsen met normoverschrijding gedaald.
 • Fosfaat is een belangrijke plantenvoedende stof en is een essentiële bouwsteen in alle levende wezens. Het kan lang in het milieu aanwezig blijven. Te veel fosfaat draagt echter bij tot de eutrofiëring of overbemesting van de waterlopen. Dit wordt onder meer zichtbaar door overmatige algengroei.
Laatst bijgewerkt: december 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

 • De milieukwaliteitsnormen voor fosfaat in oppervlaktewater gelden voor de jaargemiddelde concentratie, zijn gespecifieerd per waterlooptype en variëren van 0,07 tot 0,14 mg P/l.

 • Het normenstelstel voorziet ook een indeling in kwaliteitsklassen waarbij de grens tussen goed en matig overeenkomt met de milieukwaliteitsnorm. 

 •  

toestandToestand

In het winterjaar 2021-2022:

 • overschreed 54% meetplaatsen de norm;
 • behoort 21% van de meetplaatsen tot de klasse "slecht" wat impliceert dat de fosfaatnorm er in ruime mate overschreden wordt.

evolutieEvolutie

Sinds 2015-2016 neemt het aantal meetpunten dat aan de milieukwaliteitsnorm voldoet (de klassen “goed” en “zeer goed”) traag toe. Dit kan het gevolg zijn van de stelselmatige verstrenging van de fosfaatbemestingsnormen sinds MAP 5. Voorzichtigheid blijft echter geboden bij de beoordeling van de evolutie sinds 2016. Het is immers onduidelijk in welke mate veranderingen in monitoring en minder staalnames omwille van drooggevallen meetplaatsen tijdens de zomerperiode een rol gespeeld hebben. 

Het merendeel van de meetplaatsen vertoont geen statistisch significante trend (periode 2011-2021: 59%; periode 2016-2021: 90%). Voor een kortere periode is dat logisch, want minder metingen maakt dat de evolutie minder duidelijk is, er kan hier ook een effect zijn van drooggevallen meetplaatsen. Voor beide periodes is het percentage meetplaatsen met een significante daling wel duidelijk groter dan het percentage met een significante stijging. 

 

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het 6de mestactieplan voor de periode 2019-2022 (MAP 6) moet ervoor zorgen dat minder nitraten en fosfaten uit meststoffen in het water terechtkomen. Belangrijke elementen zijn o.a.:

 • bemesten met de meest geschikte mestsoort en bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip,
 • de bodemkwaliteit verbeteren;
 • de directe verliezen van nutriënten tegengaan;
 • de gebiedsgerichte aanpak.

Belangrijk is ook om de specifieke maatregelen voor fosfor uit MAP 5 verder te zetten:

 • De fosforbemestingsnormen zijn per teelt gedifferentieerd volgens de fosfaatbeschikbaarheid van de bodem en gaan uit van evenwichtsbemesting.
 • Op percelen met hoge en zeer hoge fosfaatbeschikbaarheid gelden bemestingsnormen die lager zijn dan het niveau van evenwichtsbemesting zodat op deze percelen fosfor uitgemijnd wordt.

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.