Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Over VMM / Partner in Green Deals

Partner in Green Deals

Milieuzorg is een continu proces en het kan altijd nog beter. Zo wil de VMM actief meewerken aan de transitie naar een duurzamere samenleving en aan de realisatie van de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering. Daarom ondersteunen en engageren we ons voor verschillende Green Deals.

Green Deal Circulair aankopenCirculair aankopen

De VMM levert al jaren inspanningen voor een duurzaam aankoopbeleid, dus is het logisch dat we deelnemen aan het project Green Deal 'Circulair aankopen'. Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Met dit project willen de deelnemende bedrijven en organisaties via hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost geven.

De renovatie van de tweede verdieping van het hoofdbestuur in Aalst is al een mooi voorbeeld waarbij 1.003,2 kg CO2 bespaard werd, wat overeenkomt met 7.119,9 vermeden km met een gemiddelde auto. Ook het refurbishen van de bureautafels bij de verhuis van buitendienst Mechelen past in het plaatje. Daar werd 757,5 kg CO2 bespaard.

Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu.

Lees meer

Green Deal Circulair bouwenCirculair bouwen

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal ‘Circulair Bouwen’ op Batibouw. Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Het specifieke doel van deze Green Deal Circulair Bouwen (2019-2023) is om tot een versnelde toepassing te komen van principes van de circulaire economie binnen de bouwsector en materiaalbewust te bouwen.

Lees meer

Green Deal Bedrijven en biodiversiteitBedrijven en biodiversiteit

VMM ondertekende op 14 februari 2019 de Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ en engageert zich daarmee om enkele acties te ondernemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • de opmaak en uitvoering van een natuurvriendelijk beheerplan op een oppervlakte van ca. 1.000 m² voor de terreinen rond de pompgemalen Nieuwpoort en Schulen;
  • het uitvoeren van proefprojecten rond het beheersen van exoten langs en in de waterlopen;
  • het plaatsen van een insectenhotel aan het technisch gebouw in Merelbeke, Nieuwpoort en Schulen enz…

Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan minstens 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). De Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ is volledig gelinkt aan SDG 15 rond bescherming, herstel en bevordering van ecosystemen. Daarnaast is deze Green Deal gelinkt aan goede gezondheid en welzijn (SDG 3), biedt het grote kansen voor duurzame economische groei (SDG 8), bouwt het mee aan een veerkrachtige infrastructuur (SDG 9), kan het bijdragen aan meer duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), onderneemt het actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13), en past het binnen en veronderstelt het nieuwe partnerschappen om de doelstellingen te bereiken (SDG 17).

Lees meer

Brouwers

Logo Green DealBier brouwen vergt heel wat water. Daarom zoekt de Green Deal Brouwers naar oplossingen voor een duurzamer watergebruik.
De Green Deal Brouwers werd gelanceerd in september 2018 met twee doelen: de vermindering van het totale watergebruik in het productieproces en minder grondwater gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand. De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt de Green Deal Brouwers samen met de federatie van Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Departement Omgeving en Vlakwa. Onze rol is vooral faciliteren, adviseren en informeren van de deelnemende brouwerijen. Maar we onderzoeken ook op welke punten we zelf bv vergunningsaspecten kunnen aanpassen of knelpunten kunnen wegnemen.

Eiwitshift op ons bord

Verticaal labelOp 26 april 2021 werd VMM partner van de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’. Deze Green Deal brengt gedurende de komende vier jaar actoren uit het ganse voedingssysteem samen om te werken aan een gezonde en milieuverantwoorde eiwittransitie.

Om de evolutie naar een evenwichtig, gezond en milieuverantwoord voedingspatroon te stimuleren, moeten we werk maken van de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitbronnen op ons bord.

We streven op lange termijn naar een verhouding waar 60% van onze eiwitbehoefte wordt ingevuld door plantaardige eiwitbronnen en 40% uit dierlijke. Momenteel is het net andersom. Het verschuiven van deze verhouding wordt een eiwittransitie of eiwitshift genoemd. Door in te tekenen op deze Green Deal onderschrijft de VMM het gemeenschappelijke belang van de SDG’s klimaatadaptatie en duurzame consumptiepatronen.

Het engagement van de VMM:

  • De VMM informeert en inspireert het eigen personeel door communicatie en facilitatie van het interne debat. Hiertoe worden enkele Bioscope-middagsessies in het teken van de thematiek van de eiwitshift geplaatst, wordt de nieuwsbrief Interne Milieuzorg aangegrepen om het thema aan te kaarten en wordt er een oproep gelanceerd naar de personeelsleden om te bloggen over duurzame voeding.
  • De VMM engageert zich om broodjesmaaltijden aan te bieden die 100% vegetarisch zijn.
  • De VMM zorgt voor minstens 50% vegetarisch voeding op de eigen evenementen door externe catering.

Lees meer

Sportdomeinen

horizontaal labelDe VMM zet samen met Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie en  schouders onder de Green deal sportdomeinen.

Het ontwerp, de aanleg en onderhoud van buitensportterreinen vergt van professionals en vele vrijwilligers kennis en vakmanschap. Er zijn daarbij heel wat uitdagingen zoals periodes met weinig of plotse grote hoeveelheden neerslag of lange periodes met hogere temperaturen die een grote impact hebben op de kwaliteit en bespeelbaarheid van buitensportterreinen, de bodemkwaliteit en het waterbeheer.

Bij het onderhoud van sportdomeinen geldt ook de regelgeving duurzaam gebruik pesticiden waarbij voor lokale besturen een algemeen verbod geldt op het gebruik van pesticiden. Van dat verbod kan wel afgeweken worden onder voorwaarden van een onevenredige hoge kost van het gebruik van alternatieve onderhoudstechnieken. Het aantal afwijkingen dat de VMM verleent, blijft de laatste jaren gelijk.

Met de Green deal wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatie methodes en technieken voor aanleg en onderhoud van sportdomeinen om het gebruik van pesticiden en hun impact om omgeving en biodiversiteit verder te reduceren en een goede waterhuishouding te bekomen om toekomstige generaties kwalitatieve en gezonde sportinfrastructuur te garanderen.

Meer over de Green Deal Sportdomeinen »

Huishoudelijke houtverwarming

labelHuishoudelijke houtverwarming levert een bijdrage aan de doelstelling voor energieopwekking door hernieuwbare energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal problemen. In Vlaanderen waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof en dioxines en meer dan 50%  van het benzo(a)pyreen afkomstig van huishoudelijke houtverwarming.
De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout in oudere en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen. Daardoor is de luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. Soms is er ook hinder voor omwonenden, er komen klachten en er zijn ook gezondheidseffecten. 

Er bestaan wel degelijk oplossingen. Die worden voorgesteld en toegelicht in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming. Het gaat o.m. over de sanering van oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installatie, onderhoud en gebruik van kachels en rookgasafvoer, ontwikkeling van zeer performante kachels, betere communicatie en handhaving.

Meer over de Green Deal huishoudelijke houtverwarming »

Binnenvaart

Op 23 juni werd de Green Deal binnenvaart gelanceerd op initiatief van de Vlaamse Waterweg, Green Deal Binnenvaart Departement MOW, Port of Antwerp Bruges, de Federatie van de Belgische Binnenvaart en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. Het doel van deze Green Deal is om tegen 2030 bestaande barrières voor de vergroening van de binnenvaart op te heffen en zichtbare verandering te creëren, met doorzicht naar 2050. De focus van de Green Deal ligt op vier werkdomeinen:

  • Technologie voor een groene binnenvaart
  • Financiële oplossingen voor een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart

De Vlaamse Milieumaatschappij levert de nodige kennis en informatie aan om bij te dragen aan de verschillende operationele doelstellingen van deze Green Deal.

Meer over de Green Deal binnenvaart » 

Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Hitte, droogte, overstromingen… Ook in Vlaanderen hangen de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies sterk samen met onze ruimtelijke ontwikkeling. Ondanks hoopvolle initiatieven op het terrein is er nood aan kennisdeling en sectorbrede samenwerking om écht het verschil te maken. 
Deze Green Deal werd gelanceerd op 18 januari 2024. Hiervoor mobiliseert de VMM samen met Departement Omgeving een breed netwerk betrokken bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen samen te wapenen tegen klimaatverandering en om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken. Voor het eerst slaat heel de sector de handen in elkaar om de goede duurzame voorbeelden uit de praktijk op te schalen en te laten doorstromen naar het beleid. 

Water, lucht en klimaatadaptatie. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.