Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Milieuzorg

Milieuzorg

Bij de VMM willen we een actieve rol spelen en toonaangevend zijn in onze inspanningen voor een beter leefmilieu.

We vragen als milieumaatschappij grote inspanningen van bedrijven en burgers. Logisch dus dat we het goede voorbeeld geven en het minstens even goed willen doen als de doelgroepen op wie ons beleid gericht is. Bovendien hebben ook onze activiteiten een impact op het milieu. We willen de negatieve impact ervan zo veel mogelijk beperken. Alleen zo kunnen we duurzaam milieusparend gedrag stimuleren.

Milieuzorg bij VMM: natuurlijk!

De zorg om het milieu maakt deel uit van al onze activiteiten en wordt bij elke beslissing in overweging genomen. Hierbij houden we rekening met de geldende wetgeving.

Enkele voorbeelden:

  • VMM-breed nam de directe emissie van broeikasgassen af met 30% tussen 2013 en 2017. Het aantal verreden kilometers met dienstwagens nam af met 16%.
  • Duurzaam woon-werkverkeer omvat alle vervoerswijzen behalve auto, motor- of bromfiets. Het aandeel duurzaam woon-werkverkeer bedroeg in 2011 52% voor 9 VMM-locaties. In 2016 steeg het duurzaam woon-werkverkeer tot 56% voor de 12 locaties van VMM.
  • Van 2011 tot 2017 evolueerde het papierverbruik per vte voor heel de VMM van 20 naar 10 kg/vte, of een daling met 49%. De EMAS-benchmark ligt op 33,4 kg/vte. Daarmee scoorde de VMM zeer goed - en ver onder onze eigen VMM-benchmark van 2013 (19,8 kg/vte).
  • Of: het papierverbruik daalde met 32% tussen 2013 en 2017, dankzij de vele digitaliseringsprojecten. In 2017 hebben we het doel voor 2020 bijna bereikt en door het digitaliseren van een aantal processen verwachten we nog een bijkomende daling.

Milieusparend gedrag bepaalt mee de organisatiecultuur van de VMM. Het is de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden van de VMM om hieraan mee te werken .
Uit een VMM-brede enquête van het personeel blijkt dat:

  • 76% van de respondenten hun milieu-impact verkleind heeft bij het uitoefenen van hun job.
  • Zowat 57% zegt dat EMAS wel of heel zeker een impact heeft gehad op hun werkwijze met collega’s (papier, afval, energie, mobiliteit).
  • Het gros van de respondenten (71%) vindt dat VMM de voorbije vijf jaar wel degelijk vooruitgang heeft geboekt in haar interne werking op vlak van leefmilieu.
  • 61% van ons personeel zegt dat ze de nieuwe milieuinzichten ook meeneemt naar huis. 

Lees onze engagementen in de milieuverklaring

 

 

VMM = EMAS-geregistreerd

EMAS

EMAS staat voor Eco-Management and Audit Scheme en is gebaseerd op een Europese verordening. Het doel van de EMAS-verordening is om bedrijven en organisaties te stimuleren een milieubeheerssysteem in te voeren en hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren. Een belangrijk verschil met ISO 14001 is de EMAS-verklaring. Met deze milieuverklaring brengen bedrijven hun milieuprestaties periodiek naar buiten.

De VMM heeft intussen een EMAS-registratie behaald voor al haar kantoorlocaties. Er zijn vestigingen in Aalst, Herentals, Hasselt, dienst Lucht (Antwerpen), Oostende (administratie), Gent, VAC Antwerpen, VAC Leuven, CBG Leuven, Oostende (onderhoudsdienst), Graaf de Ferraris gebouw Brussel en Mechelen. In al deze vestigingen streven we naar een aanzienlijke daling van de verbruiken. Lees meer over al deze inspanningen in de jaarlijkse milieuverklaring van de vestigingen. 

Meer info over EMAS (Engelstalige website).

Green Deal 'Circulair aankopen'

De VMM levert al jaren inspanningen voor een duurzaam aankoopbeleid, dus is het logisch dat we deelnemen aan het project Green Deal 'Circulair aankopen'. Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig.

Met dit project willen de deelnemende bedrijven en organisaties via hun aankoopbeleid circulaire producten en diensten een boost geven. De renovatie van de tweede verdieping van het hoofdbestuur in Aalst is al een mooi voorbeeld waarbij 1.003,2 kg CO2 bespaard werd, wat overeenkomt met 7.119,9 vermeden km met een gemiddelde auto. Ook het refurbishen van de bureautafels bij de verhuis van buitendienst Mechelen past in het plaatje. Daar werd 757,5 kg CObespaard.

De ondertekenaars van de Green Deal engageren zich om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen juni 2019. De Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. 

Meer info op circulair-aankopen.vlaanderen.

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid