Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Over VMM / Missie & visie

Missie & visie

Wat de VMM wil realiseren en hoe we dat willen doen: dat staat in onze missie en visie.

Missie en visie

Het is de missie van de VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

  • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,
  • gezonde lucht te bewerkstelligen,
  • de klimaatadaptatie mee te sturen.

Waarvoor we gaan, omschrijven we in onze visie: 

'De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.'

Water

De VMM coördineert het integraal waterbeleid in Vlaanderen. We nemen een rol op in de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, evalueren). Een meerwaarde om het overzicht te houden en verbanden te leggen.

  • Voor rivieren en beken willen we een ecologisch goede toestand bereiken, overstromingen en watertekorten onder controle houden.
  • De grondwatervoorraden worden cruciaal de komende jaren.
  • We nemen de leiding om samen met alle betrokkenen de impact van droogte te beperken en klimaatadaptieve oplossingen uit te werken.
  • We nemen een regisseursrol op voor de hele drinkwater- en afvalwaterketen. We realiseren de gezamenlijke doelstellingen samen met de verschillende spelers
  • Als beheerder van de waterlopen categorie 1 willen we samen met de andere beheerders van onbevaarbare waterlopen werken aan meer groen-blauwe infrastructuur met aandacht voor de ecologische aspecten zoals vismigratie, exotenbestrijding, pesticidevrij beheer.

Lucht

De VMM is de bevoegde instantie in Vlaanderen voor luchtbeleid en een partner om de luchtkwaliteit te verbeteren en luchtverontreiniging aan te pakken. We nemen een rol op in de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, evalueren). Een meerwaarde om gemakkelijker een overzicht te houden en verbanden te leggen.

Klimaatadaptatie

De VMM wil via haar werking mee sturen op de beleidsontwikkeling en -uitvoering rond klimaatadaptatie, circulair water en droogte.

Water, lucht en klimaatadaptatie. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

EMAS-award

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.