Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Luchtkwaliteit Gent verbetert

Luchtkwaliteit Gent verbetert

05-12-2023
Het afgelopen decennium is de luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone verbeterd. Zwarte koolstof kent de sterkst dalende trend. De luchtvervuiling gelinkt aan houtverbranding was in 2022 hoger dan de twee jaren voordien. De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden overschreden, net zoals in de rest van Vlaanderen. Dat stelt de Vlaamse Milieumaatschappij vast in haar jaarrapport, waarin ook de lage-emissiezone en de evolutie van andere polluenten aan bod komen.

Emissies

In de Gentse kanaalzone, die gekenmerkt wordt door industriële activiteiten, zorgt de industrie voor de grootste uitstoot van zowel stikstofoxiden, fijn stof (PM10, PM2,5) als elementaire koolstof.

In de Gentse agglomeratie en Gent-centrum veroorzaken verkeer en huishoudens (houtverbranding) het grootste deel van de uitstoot. De uitstoot van NO2 wordt overwegend veroorzaakt door verkeer. De primaire uitstoot van fijn stof (PM10 en PM2,5) is vooral afkomstig van huishoudelijke verwarming en met name de verwarming via houtverbranding. Uitstoot van elementaire koolstof is voor het grootste deel afkomstig van zowel verkeer als houtverbranding.

Luchtkwaliteit in 2022

Op één uitzondering na liggen de gemeten concentraties aan NO2, PM10 en PM2,5 op alle meetplaatsen lager dan de Europese grenswaarden. In Rieme (gelegen nabij de industriële omgeving van de Gentse kanaalzone) werd in 2022 de Europese grenswaarde voor PM10-daggemiddelden overschreden. Wegenwerken zorgden op deze locatie voor extra stof, bovenop de al aanwezige hoge achtergrondconcentratie aan fijn stof.

De gemeten concentraties NO2, PM10 en PM2,5 liggen op alle meetplaatsen boven de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De advieswaarden zijn gebaseerd op gezondheidsstudies en zijn strenger dan de Europese grenswaarden. Deze advieswaarden worden overigens bijna nergens in Vlaanderen gehaald. Luchtverontreiniging heeft dus nog steeds een significante gezondheidsimpact.

Evolutie luchtkwaliteit

In vergelijking met 2021 is de concentratie aan PM10 en zwarte koolstof op verschillende meetplaatsen licht gestegen, maar het laatste decennium volgen de gemeten concentraties van alle polluenten nog steeds een dalende trend. De dalende trend doorheen de laatste 10 jaar is het sterkst voor zwarte koolstof.  De concentratie PM10 daalt het traagst in vergelijking met de andere polluenten.

In de wintermaanden van 2022 was de concentratie zwarte koolstof afkomstig van houtverbranding hoger dan de 2 vorige meetjaren. In vergelijking met 2021 was ook een toename in organische massa teruggevonden in PM2,5, ook gelinkt aan houtverbranding. Dit wijst op meer luchtvervuiling door houtverbranding. Ook in de rest van Vlaanderen stegen de concentraties van de stoffen gelinkt aan houtverbranding in 2022.

LEZ

Het is moeilijk om situaties binnen en buiten een LEZ te vergelijken, maar we merken toch een grotere daling in gemeten concentraties zwarte koolstof op locaties in een LEZ (in Gent of Antwerpen) dan op locaties buiten een LEZ (heel Vlaanderen exclusief LEZ Gent en Antwerpen).

De huidige beperkingen van de LEZ focussen voornamelijk op het terugdringen van de uitstoot van roetdeeltjes; het terugdringen van stikstofdeeltjes wordt belangrijker vanaf de volgende verstrenging.

Meer info

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.