Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Emissiefraude verkeer / Hoe pakken we emissiefraude aan?

Hoe pakken we emissiefraude aan?

Vlaanderen drijft de strijd tegen frauderende eigenaars van voertuigen en sjoemelende fabrikanten op verschillende manieren op.

Uitgebreid onderzoek

Naast een duidelijk zicht op de problematiek, bracht onderzoek ook in kaart hoe we dit kunnen oplossen. Het onderzoeksteam stond onder leiding van de Vlaamse Milieumaatschappij en is ondersteund door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de VUB, TNO, HEAT, Emisia, verschillende overheidsinstellingen (het departement Omgeving, het departement Mobiliteit & Openbare werken, de leefmilieu- en mobiliteitsadministraties van Brussel, Service Public Wallonie) en stakeholders zoals ISSeP en GOCA.

Meer informatie vind je in het rapport met de studieresultaten over beleidsaanbevelingen en het rapport over de uitgevoerde metingen en de resultaten

Hoe gaan we verder?

De aanpak van emissiefraude kan veel milieuwinst opleveren. We zetten in op twee sporen: de aanpak van gesjoemel door fabrikanten en de aanpak van emissiefraude door voertuigeigenaars.

Aanpak gesjoemel door fabrikanten

We kunnen niet langer aanvaarden dat voertuigen de belofte om proper te zijn enkel waarmaken tijdens officiële tests, maar niet bij gewoon gebruik op straat. Daarom beveelt ons onderzoek aan om een robuust testprogramma op te zetten om te garanderen dat de beloofde uitstoot ook overeenkomt met de echte uitstoot. Met behulp van remote sensing kunnen gericht de nodige testen worden uitgevoerd.

Daarnaast werkt de Vlaamse Milieumaatschappij actief mee aan een betere Euro 7-norm, zodat fraude vermeden wordt en de voertuigen die in de toekomst op de markt komen properder zijn en blijven.

Aanpak fraude door eigenaars

Ook willen we fraude door eigenaars aan banden leggen. De technische keuring wordt versterkt om fraudeurs te betrappen. Zo wordt vanaf 1 juli 2022 een verbeterde roettest ingevoerd die roetfilterfraude veel beter kan opsporen. Lees ook: Technische keuring pakt roetfilterfraude aan »

We werken ook aan nieuwe procedures om fraude met de NOx-katalysator efficiënter aan te pakken. In samenwerking met GOCA Vlaanderen heeft de VMM voorbereidend onderzoek gedaan naar beloftevolle testprocedures om problemen met de NOx-uitstoot van voertuigen te kunnen detecteren. In samenwerking met de betrokken partners zal verder gewerkt worden aan het ontwerp en de invoering van een doeltreffende nieuwe testprocedure tijdens de technische keuring. Naar het rapport 'Ontwikkeling van een NOx-emissietest voor gebruik tijdens de technische voertuigkeuring' »

Tijdens ons pilootproject werd remote sensing met succes uitgetest om de uitstoot van voertuigen in ons verkeer nauwkeurig te bepalen. We werkten reeds succesvol samen met de politie en wegeninspecteurs om frauderende vrachtwagens uit het verkeer te halen. Door het gebruik van remote sensing steeg de efficiëntie van wegkantcontroles gericht tegen emissiefraude van 9% vaststellingen naar maar liefst 83%. Dergelijke metingen kunnen politie en weginspecteurs in de toekomst toelaten om fraudeurs van de baan te halen en te controleren met geavanceerde inspectiesoftware. De inspectie van vrachtwagens langs de baan wordt nu reeds versterkt. Het onderzoek beveelt aan om ook wegkantcontroles uit te voeren op personenwagens en -bestelwagens. Snuffelauto spoort emissiefraude op »

Welke winst kunnen we boeken op het vlak van luchtkwaliteit?

De aanpak van emissiefraude kan de bijdrage van transport tot de uitstoot van stikstofoxiden significant verminderen. Bekijk de grafiek op de webpagina 'Conclusies meting met remote sensing'.

Naast het aanpakken van problemen met de uitstoot van stikstofoxiden, schuilt er ook een grote winst in de aanpak van problemen met de uitstoot van fijn stof. Van alle voertuigen die uitgerust moeten zijn met een roetfilter, wordt 80% van de fijnstofuitstoot veroorzaakt door slechts 10% probleemvoertuigen. Een effectieve aanpak van deze kleine groep probleemvoertuigen kan de vlootuitstoot dus zeer aanzienlijk verminderen.

Overzicht beleidsaanbevelingen

Het uitgevoerde onderzoekswerk toont wat de overheid kan doen om de problematiek van emissiefraude, zowel bij fabrikanten als eigenaars, aan banden te leggen. Een aantal van die aanbevelingen worden nu al omgezet in beleid.

Aanpak fraude eigenaarsWat?

Versterking periodieke keuring

Wat nu gebeurt:

 • Tegen 1 juli 2022: uitbreiding autokeuring met roetfiltertest om roetfilterfraude op te sporen.
 • De VMM voert beleidsvoorbereidend onderzoek uit voor ontwikkeling test voor uitstoot stikstofoxiden.

Verdere aanbevelingen uit het onderzoek:

 • Verdere versterking keuring door invoeren uitstoottests en aanpak illegale (software) manipulaties.
 • Verdere versterking wettelijk kader.

Versterking wegkantcontroles

Wat nu gebeurt:

 • Samenwerking met de VMM, VLABEL en politie om geavanceerde inspectiesoftware tegen fraude in te zetten.
 • Samenwerking met Deense expert inzake inspectiesoftware.

Verdere aanbevelingen uit het onderzoek:

 • Verdere technische en juridische initiatieven om emissiefraude bij lichte voertuigen tegen te gaan.
 • Versterken wegkantcontroles op alle voertuigen via remote sensing.
Aanpak gesjoemel fabrikantenWat?

Controle op werkelijke uitstoot recente en toekomstige voertuigmodellen

Aanbeveling uit het onderzoek:

 • Opzetten dekkend testprogramma met conformiteitstests.
 • Doel: controleren dat voertuigen die op de markt komen in de praktijk de beloofde uitstoot hebben. Controle in het verkeer dat die uitstoot ook duurzaam laag blijft.
 • Efficiënt programma gebaseerd op remotesensingmetingen, onderzoeksresultaten onafhankelijke partijen en vaststellingen tijdens periodieke keuring.

Nog betere garanties voor de toekomst. 

Wat nu gebeurt:

 • Inzetten op Euro 7-norm voor properdere voertuigen: we ijveren voor een degelijk Europees wettelijk kader dat fraude voorkomt, milieuwinst realiseert en alle kansen geeft aan toekomstgerichte technologieën.

Aanbeveling uit het onderzoek:

 • Evaluatie (Europese) wetgeving en testprocedures aan de hand van remote sensing en conformiteitstests bij normaal verkeer op de weg. Waar nodig wetgeving aanscherpen en achterpoortjes sluiten. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.