Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Beleidsplannen / Luchtbeleidsplan 2030

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030

In oktober 2019 keurde de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan bevat maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen.

Welke luchtverontreiniging pakt het luchtbeleidsplan 2030 aan?

Het plan focust op volgende verontreinigende stoffen:

  • fijn stof
  • stikstofoxiden
  • ozon
  • ammoniak
  • zwaveloxiden
  • niet-methaan vluchtige organische stoffen
  • vermestende en verzurende depositie.

Doelstellingen

 In dit luchtbeleidsplan formuleert de Vlaamse Regering een aantal strategische doelstellingen:

  • Op korte termijn (zo snel mogelijk): overal in Vlaanderen worden de Europese luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden behaald.
  • Op middellange termijn (2030): we streven naar de halvering van de gezondheidsimpact ten gevolge van de luchtverontreiniging ten opzichte van 2005 en we dringen de oppervlakte van ecosystemen waar de draagkracht voor vermesting of verzuring wordt overschreden met een derde terug ten opzichte van 2005. Vlaanderen streeft er eveneens naar om tegen 2030 het aantal mensen dat woont op een locatie waar de jaargemiddelde NO2-concentratie hoger is dan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in elke gemeente te halveren ten opzichte van 2016. Zolang de WGO geen nieuwe advieswaarde voor de langdurige blootstelling aan NO2 heeft bepaald, nemen we hierbij 20 μg/m³ als streefdoel aan
  • Op lange termijn (2050): overal in Vlaanderen worden de WGO-advieswaarden en de kritische lasten voor vermesting en verzuring gerespecteerd.

 Download het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 »

Bijlagen bij het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

Stand van zaken uitvoering luchtbeleidsplan: voortgangsrapport 2023

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat doelstellingen op korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn én een uitgebreid pakket maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen. Om de twee jaar maakt de VMM een stand van zaken op.

Laatste update en infografiek »

Download het voortgangsrapport 2023 »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.