Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Projectoproep 3.0

Oproep proeftuinen droogte 3.0

Steun voor innovatieve waterbesparing. Dien je voorstel in tegen 26 juli 2021.

Oproep 3.0

De Vlaamse Milieumaatschappij lanceert voor de derde keer een oproep voor innovatieve samenwerkingsverbanden die inzetten op waterbesparing en/of circulair watergebruik. Minstens 3 private bedrijven moeten hiervoor een samenwerking aangaan. Nieuw in deze editie is dat naast de drie (of meer) private bedrijven ook één of meer niet private partners aan het samenwerkingsverband kunnen deelnemen.

Voor deze Proeftuinen droogte maakt minister van Omgeving Zuhal Demir 4 miljoen euro vrij. Het programma Proeftuinen droogte 3.0. kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhoogt en streeft naar circulair watergebruik.

Een eerste beknopt voorstel moet tegen 26 juli ingediend worden. Voor een volledig uitgewerkt projectvoorstel is er tijd tot 11 oktober 2021.

Voor wie?

De subsidies zijn bestemd voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven die lokaal samenwerken aan een gezamenlijk project. Naast de drie private partners (of meer) kan ook een of meerdere niet-private partners aan het samenwerkingsverband toegevoegd worden. De mogelijk om een vierde niet-private-partner aan het samenwerkingsverband toe te voegen is nieuw. Hiermee willen we koppelkansen aanmoedigen en win-wins realiseren.

Voor welke projecten?

In deze derde editie van de proeftuinen droogte is er bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van lokale circulaire waterkringlopen en voor de win-win kansen die de proeftuinen droogte kunnen creëren met andere maatschappelijke uitdagingen. Ook het aspect van de proeftuin, waarbij we projecten zoeken die anderen kunnen inspireren, zetten we bij deze oproep extra in de verf.

Voorbeelden van win-win kansen zijn:

Door samenwerking op een bedrijventerrein de collectieve watervraag doen dalen;

Reglement proeftuinen droogte 3.0

In het reglement proeftuinen droogte 3.0 vind je alle informatie om een aanvraag voor steun voor je project in te dienen. De begeleidingsfase is ondertussen afgelopen. Er kunnen geen nieuwe projecten meer ingediend worden.

Download:

Wat is er nieuw in deze oproep?

Informatief webinar op 11 en 20 mei 2021

Op 11 mei om 10u00 en op 20 mei om 19u30 organiseren we een webinar over deze oproep. Het reglement zal er toegelicht worden en je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Je kan je hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar proeftuinendroogte@vmm.be.

Download de presentatie van 11 mei

 

 

Niet-private partner(s) toegelaten

Het is mogelijk om een of meerdere  niet-private partners aan het samenwerkingsverband toe te voegen. Het subsidiebedrag voor die niet-private partner(s) is maximaal 25% van de totale subsidie.

Minimaal 50.000 euro

Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 50.000 euro. Dit bedrag is verlaagd ten opzichte van voorgaande oproepen. Bepaalde investeringen die de risico’s op waterschaarste kunnen verminderen, zullen immers  binnenkort via reguliere subsidiekanalen ondersteund kunnen worden.  Het gaat om uitbreidingen van VLIF-steun en de ecologiepremie in het kader van de Blue Deal.

Projecten uitgevoerd tegen juli 2026

Projecten moeten uiterlijk in juli 2026 afgerond zijn. Dit is iets korter dan de termijn van 5 jaar uit de eerdere oproepen.

Extra aandacht voor communicatie

Ook kosten die gemaakt worden om het project bekend te maken en opgebouwde kennis te verspreiden kunnen opgenomen worden bij de 20% omkaderingskosten.

Extra inzet op begeleiding voorstellen

De procedure voor het indienen van een voorstel verloopt deze keer in twee fasen: een begeleidingsfase en een beoordelingsfase. Door in twee fasen te werken willen we de drempel om uw idee of voorstel af te toetsen verlagen en de voorstellen waar mogelijk beter doen aansluiten bij de doelstellingen.

Je kan deelnemen aan de begeleidingsfase door je voorstel beknopt toe te lichten via het invulformulier begeleidingsfase. Hierin zijn nog geen administratieve verplichtingen opgenomen. We raden je wel aan om de ontvankelijkheidsvoorwaarden goed na te kijken. Bij een eventuele definitieve indiening zal je moeten kunnen aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Op basis van het ingevulde formulier begeleidingsfase zal een eerste inschatting gemaakt worden van de slaagkansen van het project en zullen suggesties geformuleerd worden om het projectvoorstel nog beter te doen aansluiten bij de doelstellingen. Wie een voorstel indient, zal uitgenodigd worden voor een overlegmoment over het project op een van de begeleidingsdagen. De begeleidingsdagen zullen doorgaan op 24 en 31 augustus en op 7 september.

De initiatiefnemer beslist dan op basis van de informatie uit het begeleidingsmoment om al dan niet een definitieve aanvraag in te dienen. De documenten hiervoor zullen uiterlijk eind juni 2021 kunnen gedownload worden op deze website. Een definitieve aanvraag moet uiterlijk op 11 oktober 2021 ingediend worden.

GDPR: In het kader van de informatieoverdracht, worden de gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van natuurlijke personen door VMM verwerkt met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Bedoeling is de verantwoordelijken voor het project te identificeren.

Indicatieve timing

11/05 en 20/05

Online infomoment met mogelijkheid om vragen te stellen.

Tot en met 26 juli 2021 om 12 uur

Indienen invulformulier beoordelingsfase proeftuinen droogte 3.0.

24 augustus, 31 augustus en 7 september

Begeleidingsdagen waarop je het project kan toelichten en feedback zal krijgen. Per project wordt een half uur voorzien.

11 oktober 2021 om 12 uur

Indienen definitief aanvraagformulier.

 

Als de juryleden dit nuttig achten kan je uitgenodigd worden om je project nogmaals toe te lichten. 

November - december  2021

De jury evalueert de ingediende projectvoorstellen op basis van de beoordelingscriteria en maakt een voorstel van rangorde. De definitieve beslissing ligt bij de minister of Vlaamse Regering.

Januari 2022

Uitbetaling voorschot aan de geselecteerde kandidaten

Januari 2022 - juli 2026

Realisatie van het project, meewerken aan de kennisverspreiding en het ambassadeurschap

Veelgestelde vragen

Welke kosten komen in aanmerking?

Enkel investeringskosten - geen grondaankopen - kan je inbrengen in het sjabloon. Ook investeringen in mobiel materiaal kunnen in aanmerking komen. Daarnaast is voorzien dat je tot 20 % van de investeringskost als te verantwoorden kosten voor omkaderende activiteiten kunt inbrengen. In deze editie zijn ook communicatiekosten aan de omkaderende kosten toegevoegd. Hiermee willen we initiatiefnemers aanmoedigen hun kennis te delen en anderen te inspireren.

Wordt een partner die deels publiek, deels privaat gefinancierd wordt (bvb.  een intercommunale, Aquafin,  een drinkwaterbedrijf … ) beschouwd als een private of als een niet-private partner?

Het programma proeftuinen droogte richt zich naar samenwerkingsverbanden tussen ten minste drie private bedrijven die water leveren of water afnemen binnen een gezamenlijk project.  Entiteiten die een intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn (intercommunales, drinkwatermaatschappijen, rioolbeheerders, …) of waarvan de aandelen in eigendom zijn van de overheid (bv. Aquafin) worden niet als privaat bedrijf beschouwd.

Aquafin, drinkwatermaatschappijen, lokale besturen, natuurverenigingen,… kunnen in deze derde oproep als niet private partner bovenop de drie private partners aan het gezamenlijk project deelnemen en subsidie krijgen voor maximaal 25% van de totale projectkost. Voorwaarde is dat deze samenwerking een meerwaarde betekent voor het realiseren van de doelstellingen. Het toelaten van niet private partners is vooral bedoeld om bijkomende maatschappelijke baten te realiseren zoals natuurdoelstellingen, waterkwaliteit, …

In het samenwerkingsverband moeten minstens drie private partners deelnemen. Kan één van die bedrijven een technologieleverancier zijn? 

Er moeten minstens drie private bedrijven zijn die water leveren of afnemen. Een technologiebedrijf kan dus enkel meedoen als een van de drie partners als zij ook water leveren of afnemen. Als zij enkel leverancier zijn van materiaal of onderdelen, kunnen ze niet tellen als een van de partners van het samenwerkingsverband die rechtstreeks subsidie kunnen ontvangen. De subsidie gaat dan naar de partner die de technologie bestelt.

Kunnen studiebureaus ook een subsidieaanvraag indienen?

Studiebureaus en andere organisaties kunnen geen subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen wel als ondersteunende partner deel uitmaken van het samenwerkingsverband, maar ze zijn nooit een van de drie hoofdpartners.

Als een van de drie hoofdpartners kan je wel tot 20 % van het investeringsbedrag extra inbrengen voor omkaderende activiteiten. Daarmee kunnen dan ondersteunende diensten zoals studies en onderzoek bekostigd worden.

Wat zijn omkaderende activiteiten?

Dit zijn kosten gemaakt voor een voorbereidende studie, projectcoördinatie bv, het inhuren van een facilitator voor het oprichten van het samenwerkingsverband, communicatiekosten om kennis die via het project opgedaan wordt te verspreiden, ondersteunende activiteiten zoals het organiseren van een evenement om partners te zoeken, … 

Bij het indienen van de aanvraag mag het project nog niet gestart zijn op het terrein. Wat betekent dit?

De grondwerken mogen nog niet gestart zijn. Voorbereidende studies, overlegmomenten om tot een samenwerkingsverband te komen, … mogen allemaal al vooraf gebeuren.

Hoeveel subsidie is ter beschikking voor deze projectoproep? Hoeveel projecten kunnen subsidie ontvangen?

Er is 4 miljoen euro ter beschikking. Het minimumbedrag van de subsidie bedraagt 50.000 euro. Dit betekent dat maximaal 80 projecten gesubsidieerd kunnen worden.

Het projectvoorstel dat we in gedachten hebben is kleinschalig. We komen niet aan een bedrag van 50.000 euro subsidie. Mogen we gelijkaardige projecten clusteren?

Gelijkaardige projecten mogen geclusterd worden. De voorwaarde is natuurlijk wel dat de doelstellingen van de proeftuinen droogte ook bereikt worden.

Wat is de timing van de goedkeuring?

Zie timing

Hoe verlopen de begeleidingsdagen?

Je zal uitgenodigd worden om je project voor te stellen op een van de begeleidingsdagen. Deze kunnen online georganiseerd worden via teams. Dit hangt ook af van de dan geldende coronamaatregelen. Je houdt een korte presentatie waarin je het project toelicht. Daarna gaan de juryleden met jou in gesprek over het projectvoorstel. Er wordt per project een half uur tijd voorzien.

Via het invulformulier begeleidingsfase kan je aangeven welke begeleidingsdag je voorkeur geniet. We zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden, maar kunnen dit niet voor alle projecten garanderen. Mogelijks zullen we ook projectvoorstellen thematisch clusteren.

Het programmateam heeft het recht om een eerste selectie te maken op basis van de informatie uit het invulformulier begeleidingsfase, als het aantal voorstellen te groot wordt.

Mogen we ons eigen aanvraagformulier opmaken en indienen?

Neen, de aanvraag gebeurt via de voorziene invulformulieren die je kunt downloaden op deze website. Dit aanvraagformulier overloopt alle aspecten die je moet invullen en zorgt er zo voor dat het indienen van een volledig dossier gemakkelijker wordt.

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling voor bedrijven (niet landbouw)?

Meer informatie over de staatssteunregeling voor bedrijven vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Alle staatsteun moet in principe aangemeld worden bij de Europese Commissie en mag niet starten vooraleer ze definitief is goedgekeurd. Dat is een logge en langlopende procedure.

Op deze aanmeldingsplicht bestaan gelukkig enkele uitzonderingen waarop we in het kader van deze projecten zo veel mogelijk beroep proberen te doen. Wanneer de aangevraagde subsidies aan de voorwaarden van deze uitzonderingsregelingen voldoen worden zij niet aanzien als concurrentieverstorend en hoeft de Europese Commissie deze niet goed te keuren. De twee volgende uitzonderingsregelingen worden in dit kader gebruikt: de de-minimisregeling en de algemene groepsvrijstellingsverordening.

 De meest gehanteerde regeling bij staatssteunregeling is de de-minimisregeling.

 De de-minimisregeling vereist dat aan het bedrijf - in een periode van drie opeenvolgende, voorafgaande belastingjaren - maximaal 200 000 EUR aan staatssteun werd toegekend. Het maakt niet uit of het hier gaat om Vlaamse, federale, Europese, … staatssteun. Meer info over de de-minimisregeling.

 Door de Coronacrisis heeft de Commissie een bijzondere mededeling aangenomen over staatssteun. Steun gegeven in het kader van Corona telt niet mee voor de de-minimis.

 Een andere veelgebruikte staatssteunregeling is: algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

 Ook deze verordening laat overheden toe om staatssteun te verlenen voor bepaalde beleidsdoelen, zonder dat een formele aanmeldingsprocedure nodig is.

 De projecten die in het kader van de proeftuinen droogte gesubsidieerd worden, kunnen vallen onder wat men in de AGVV als een “milieu-investering” beschouwt. Wanneer deze milieu-investeringen verder gaan dan de wettelijke verplichtingen wordt er voor 40% steun toegestaan, die met 10% of 20% verhoogd kan worden wanneer het om middelgrote of kleine ondernemingen gaat. Voor het toekennen van deze steun moet wel voldaan worden aan de algemene voorwaarden en aan de specifieke voorwaarden voor milieu-investeringen van deze verordening.

Meer info: www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/staatssteun

Aanmelden bij de Europese Commissie

Indien voor een project de twee voorgaande opties niet mogelijk/wenselijk zijn, kan een project aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dat moet gebeuren op basis van de richtsnoeren betreffende staatssteun voor milieubescherming en energie. Het maximale steunpercentage ligt hier tussen 35% en 55%.

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling voor landbouwbedrijven.

Op de website van de het Departement Landbouw en Visserij vind je meer informatie over de staatssteunregelgeving voor landbouwbedrijven.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.