Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / LIFE MICA wil muskus- en beverratten terugbrengen tot een beheersbare populatie

LIFE MICA wil muskus- en beverratten terugbrengen tot een beheersbare populatie

In het LIFE-project MICA (Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe) zoekt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met haar projectpartners naar oplossingen om muskusratten en beverratten beter en sneller op te sporen.

Testopstelling slimme vallen

Via het Europese LIFE-project MICA worden er de komende jaren slimme vallen met cameradetectie uitgezet. Deze vallen zullen enkel beverratten vangen en elke nevenvangst uitsluiten. Ook DNA uit de omgeving wordt gebruikt als controlemiddel op een geslaagde bestrijdingscampagne.

MICA: wat en waarom?

Invasieve uitheemse soorten zoals de beverrat en de muskusrat vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro’s. De dieren voeden zich met wortels van biezen en riet, en graven in dijken. Daardoor ontstaat ernstige schade aan het milieu. Niet alleen bedreigde diersoorten lijden hieronder, maar door de aantasting van de dijken ontstaan er in de laag gelegen gebieden ook veiligheidsrisico’s voor de mens.

Doel van het project

LIFE MICA is een internationale samenwerking met als doel de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Beide soorten ratten moeten uitgeroeid worden op onze grondgebieden om dijkschade en schade aan biodiversiteit te vermijden. Het project richt zich dus op het voorkomen en beheersen van schade aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten door invasieve exoten. Door de terugbrenging van de aantallen kunnen ecosystemen herstellen, behouden dijken hun stevigheid en blijft de waterveiligheid gewaarborgd. Ook wordt er dan schade aan gewassen voorkomen.

De lage populatiedichtheden van de soorten maken het echter steeds lastiger om de laatste muskusrat te vangen en de inspanning per vangst wordt daardoor steeds groter. De nieuwe technieken die LIFE MICA naar voor schuift, kunnen onze werking enorm veranderen en ons helpen om ook bij lage dichtheden op een efficiëntere manier muskusratten op te sporen.

Pilootprojecten

Testopstelling slimme vallenDe doelstelling van het project is om pilot- en demonstratieprojecten uit te voeren. Daarin worden een aantal ‘best practices’ uitgewerkt en een aantal nieuwe technieken ontwikkeld om de bestrijding van muskus- en beverratten efficiënter te maken.

De rattenbestrijders van de VMM zetten zich in 4 pilootgebieden in om de nieuwe technieken en methodieken op het terrein uit te testen. We doen dit in nauw overleg met het INBO en de andere projectpartners. Ondertussen is er DNA verzameld voor een populatiekartering, zijn tienduizenden beelden uit wildcamera’s verzameld, uitgelezen en gescreend en natuurlijk draait ook de reguliere bestrijding van muskusratten en beverratten nog op volle toeren.

Rol van de VMM

De VMM bestrijdt zowel muskusratten als beverratten in Vlaanderen en doet dit zo grondig dat beide soorten in grote delen van Vlaanderen bijna verdwenen zijn.

Meer informatie over LIFE MICA »

 

 

MICA in Europa

LIFE MICA wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Projects-programma onder leiding van Waterschap Rivierenland. Bij de uitvoering van het project zijn er verschillende partners uit België, Duitsland en Nederland betrokken. Het project bevordert hiermee ook de internationale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van muskusrat- en beverratbestrijding.

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Duitsland

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

University of Veterinary Medicine Hannover, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research

Nederland

Universiteit van Amsterdam

Unie van Waterschappen

Waterschap Rivierenland

Startdatum van het project: najaar 2019 - Einddatum van het project: najaar 2023

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Logo LIFE MICA

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.