Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Projectupdates / Projectupdate 15 februari 2023

Projectupdate 15 februari 2023

16-02-2023
Na de lancering van de eerste versie van het “reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste” verfijnen we het afwegingskader stelselmatig. Op 26 januari 2023 organiseerden we een klankbordgroep met de belanghebbenden. We lichtten de stand van zaken toe en gingen met stakeholders in gesprek over de verfijning van de principes en randvoorwaarden bij afweging van maatregelen.

Zo vernieuwden we ondertussen de verziltingsindicator, werden drempelwaarden bepaald voor de ecologische minimale debieten op een aantal kwetsbare bevaarbare waterlopen en onderzochten we de impact van droogte en een aantal reactieve maatregelen op de binnenvaart.

Sinds 1 september 2022 startte een nieuw traject waarbij we verder inzetten op de operationalisering van het afwegingskader, het uitwerken van een aantal principes en randvoorwaarden en de integratie van nieuwe elementen en studieresultaten.

  • We verfijnen de ontwikkelde waterbalans zodat we een actueel en ruimtelijk gedetailleerd beeld krijgen van de watervraag en -beschikbaarheid in Vlaanderen.
  • We operationaliseren het waterbalansmodel en bouwen voorspellingen in.
  • We ontwikkelen een waterbalans en maatregelendashboard waarmee we reactieve maatregelenscenario’s tegen elkaar kunnen afwegen.
  • We verfijnen belangrijke principes die een rol spelen bij de keuze en definitie van maatregelen.
  • We integreren nieuwe studieresultaten over de socio-economische en ecologische impact van droogte en mogelijke maatregelen in het kader. 

Op 26 januari 2023 organiseerden we een klankbordgroep met de belanghebbenden. We lichtten het project toe, gingen in op de stand van zaken van de verdere uitwerking van het kader en bekeken met de stakeholders de mogelijke opties om waterbesparende inspanningen te belonen en rekening te houden met veiligheids- en milieurisico's bij gebruiksbeperkingen voor (oppervlakte)water tijdens waterschaarste.

Bekijk hier de presentatie van de sessie. 

Voor de zomer komt de klankbordwerkgroep weer samen.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.