Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf je als milieuprofessional graag op de hoogte van de activiteiten en rapporten van de VMM? Abonneer je dan op de VMM-nieuwsbrief en we bezorgen jou maandelijks een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Fijn stof: boosdoener voor onze luchtkwaliteit?

Van alle polluenten heeft fijn stof de grootste gezondheidsimpact. Zelfs bij lage concentraties is fijn stof nog altijd slecht voor de gezondheid. Bij korte episodes van luchtverontreiniging verergeren bestaande gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties en astma. Bij chronische blootstelling vermindert de longfunctie, nemen chronische luchtwegaandoeningen toe en gaat de levensverwachting achteruit. Fijn stof is ook kankerverwekkend en kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken.

Lees verder...

Van PFAS-crisis naar een beleid rond zeer zorgwekkende stoffen

In juni 2021 brak de PFAS-crisis los. Buurtbewoners werden blootgesteld aan PFAS door een zware PFAS-vervuiling in de bodem en het water in een groot gebied rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De stoffen verspreidden zich vooral door uitstoot in de lucht en depositie of neervallend stof in de omgeving.

Lees verder...

Zo pakken we samen met onze partners de stikstofproblematiek aan

Stikstof is een van de basisbouwstenen van levende organismen en komt van nature voor in de bodem, in het water en in de lucht. Door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door de verbranding van fossiele brandstoffen of door het gebruik van grote hoeveelheden mest, wordt er extra stikstof toegevoegd aan de lucht onder de vorm van stikstofoxiden en ammoniak. Dat wordt stikstofemissie genoemd. Deze stikstof komt in de bodem, het water en op de planten terecht via depositie. Te veel stikstof in het milieu is schadelijk voor plant, dier en mens.

Lees verder...

PFAS wijdverspreid in Vlaams oppervlakte- en grondwater

De VMM voerde in 2022 een grootschalige monitoringscampagne uit naar PFAS in oppervlakte- en grondwater. De resultaten bevestigen dat PFAS wijdverspreid is in Vlaanderen. Gemeten concentraties zijn vergelijkbaar met die van onze buurlanden. Het voorkomen van PFAS heeft een duidelijke relatie met puntbronnen. In opdracht van de VMM analyseerde studiebureau Arche alle verzamelde meetgegevens in een onderzoeksrapport.

Lees verder...

Betere milieuprestaties door milieumanagementsysteem EMAS

De VMM vraagt niet alleen van bedrijven en burgers inspanningen voor een beter leefmilieu. We willen ook zelf een voorbeeld zijn. Daarom hanteren we al 10 jaar het EMAS-milieumanagementsysteem, waardoor onze ecologische voetafdruk steeds kleiner wordt en onze milieuprestaties boven verwachting scoren. De nieuwe doelstellingen voor 2030 leggen de lat hoog. We zijn ambitieus voor de toekomst en gaan de uitdagingen vol overtuiging aan.

Lees verder...

Kwaliteit van Vlaamse waterbodems verbetert langzaam

Sinds de eerste monitoringscampagne van 2000-2003 is de algemene toestand van de waterbodemkwaliteit in Vlaanderen verbeterd. Het percentage sterk verontreinigde meetplaatsen is gedaald van 45% naar 6%. Het percentage niet of licht verontreinigde waterbodems is toegenomen van 20% tot 73%.

Lees verder...

Beter gewapend tegen droogte

De voorbije dagen viel de langverwachte regen, na een tot nog toe hete en droge maand juni. Deze neerslag neemt de kans op langere droge periodes niet weg. We volgen de situatie op de voet en zetten op een rijtje welke maatregelen (kunnen) genomen worden. Hoe staan we ervoor en wat leren we van de voorbije jaren? We legden deze en andere vragen voor aan de VMM-expert droogte, Sofie Herman.

Lees verder...

Klimaatbestendig de zomer in

De zomer is officieel begonnen. Maar naast de terrasjes en lange dagen brengt het seizoen ook uitdagingen met zich mee. Door de klimaatverandering kampen we in de zomer vaker met lange periodes van droogte, wateroverlast door intenser en frequenter zomeronweer en hittestress door steeds hoger oplopende temperaturen, in dicht bebouwde omgeving nog versterkt door het hitte-eiland effect. Gelukkig zijn er manieren om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen.

Lees verder...

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.