Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen ineen

Vlaamse en Nederlandse waterpartners slaan de handen ineen

06-02-2015
06/02/2015 - De Nederlandse waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben met de provincie Antwerpen en de VMM een samenwerkingscharter ondertekend over het operationele waterbeheer van grensoverschrijdende en grensvormende beken en rivieren.

Onder het motto 'water kent geen grenzen' bouwt dit charter verder op bestaande afspraken over grensoverschrijdend waterbeheer. Deze organisaties onderstrepen hiermee het belang van samenwerken aan water voor verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de regionale economie.

Het charter geldt onder andere voor de Poppelse Leij/Leijloop en de Aa/Rovertsche Leij op de grens van waterschap de Dommel en Vlaanderen. In het grensgebied van waterschap Brabantse Delta en Vlaanderen betreft het onder andere de grensbeek 't Merkske bij Castelree/Hoogstraten, de Kleine Aa/Molenbeek tussen Kalmthout en Roosendaal en de Aa of Weerijs tussen Brecht en Breda en de Bovenmark/Mark tussen Merksplas en Breda.

Hoogwater en schoon water

Met de ondertekening van dit samenwerkingscharter werken de betrokken organisaties aan de Foto grenswaterloopuitwisseling van onderzoeksgegevens over de waterkwaliteit. Die uitwisseling is van belang om Europese afspraken na te kunnen komen op het gebied van schoon water. Ook het delen van kennis en informatie over waterafvoeren en waterpeilgegevens behoren tot de afspraken. Op die manier kan nog beter ingespeeld worden op hoogwatersituaties en op de beperking van wateroverlast. Andere onderwerpen binnen dit charter zijn de muskusrattenbestrijding en het elkaar tijdig informeren bij calamiteiten, zoals waterkwaliteitsproblemen.

Duurzame samenwerking

De betrokken organisaties evalueren jaarlijks de samenwerking in het kader van dit charter. Voor de uitvoering van de afspraken wordt geen afzonderlijk budget gereserveerd. De organisaties zetten daar bestaande financiële middelen voor in of zoeken naar kansen voor cofinanciering door andere partijen en (Europese) subsidies.

Olielozing

De afspraken uit het samenwerkingscharter over elkaar informeren bij calamiteiten konden meteen in de praktijk worden gebracht. Vrijdag 6 februari bleek er namelijk vlak over de grens in Vlaanderen dieselolie te zijn gelekt. Die olie vormde een dunne laag op het water dat naar Nederland stroomde. De drijflaag kwam onder andere op de Eldersche Turfvaart bij Roosendaal en andere watergangen in en rond deze stad. Het onderzoek naar de oorzaak en de aanpak van de olieverontreiniging is afgestemd met de Vlaamse Milieumaatschappij en andere Vlaamse autoriteiten. Door deze afstemming en snel ingrijpen is de olieverontreiniging inmiddels grotendeels opgeruimd en is er weinig schade als gevolg van deze lozing.

Grenzeloze samenwerking van belang voor mens en natuur

Carla Moonen, dijkgraaf waterschap Brabantse Delta, mede namens waterschap De Dommel: “Door samen te werken aan water dragen we bij aan een betere waterkwaliteit, meer veiligheid en een grotere beleving van het water voor bewoners en bedrijven in deze regio. Het water vormt immers één systeem dat zich niet aan landsgrenzen stoort. Door afstemming over inrichting, monitoring, beheer en onderhoud kunnen we onze middelen doelmatiger besteden. Van die gezamenlijke inspanningen profiteren mensen, planten en dieren. De beken en rivieren in de grensstreek zijn vaak beeldbepalend voor het landschap. Bovendien is gezond water belangrijk voor een vitale en duurzame regionale economie.”

Rik Röttger, gedeputeerde provincie Antwerpen, bevoegd voor waterbeleid: “Sinds geruime tijd onderhouden wij goede formele en informele contacten met onze Nederlandse collega's wat betreft de grensvormende en –overschrijdende waterlopen in het noorden van onze provincie. Zo werd in 2008 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten rond het onderhoud van grenswaterlopen. Dit charter kan de katalysator zijn voor een nog intensievere samenwerking en een beter integraal waterbeleid.”Foto van de ondertekening van het charter door Philippe D'Hondt

Philippe D'Hondt, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij: “In de toekomst zal de monitoring van de waterkwaliteit aan beide zijden van de grens ook beter op elkaar afgestemd worden om op een efficiëntere manier die kwaliteit in beeld te brengen. De afspraken over elkaar informeren over calamiteiten en kennisuitwisseling over bijvoorbeeld muskusrattenbestrijding zijn essentieel voor ons werk. Ik ben dan ook verheugd dat deze elementen zijn opgenomen in dit charter.”

 

Volg VMM op FacebookFoto's van de ondertekening vind je op de VMM-Facebookpagina.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.