Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Riviercontract stroomgebied Vliet-Molenbeek

Riviercontract stroomgebied Vliet-Molenbeek

10-06-2022
Vandaag ondertekenen 19 partners het riviercontract van de Vliet-Molenbeek. Via dit engagement gaan ze samen aan het werk met 43 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands.

Pro-actief

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De waterbom in Wallonië vorige zomer maakte duidelijk dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder en extremer worden. Het doet me dan ook plezier dat we in het stroomgebied van de Vliet en de Molenbeek niet afwachten tot bij ons in Vlaanderen hetzelfde gebeurt. Pro-actief slaan we met verschillende overheden en andere partners de handen in elkaar om ons beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast en om de beleving op en rond ons water te vergroten. Ik kijk uit naar de eerste resultaten."

Gebiedsgerichte en participatieve aanpak

De ondertekening van het riviercontract is het resultaat van een participatietraject. Waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners werkten nauw samen. Dit leidde tot een concrete actielijst om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Vliet-Molenbeek. Dit event is ook de start van de verdere uitwerking van de maatregelen op het terrein.
De droogte van de afgelopen jaren, maar vooral de overstromingen van vorige zomer, maken duidelijk dat er werk aan de winkel is als het gaat over een klimaatbestendig waterbeheer. Hoewel heel wat lokale en bovenlokale partners de handen al uit de mouwen steken, is er ook ‘meer en anders’ nodig. Daarom nam de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het initiatief voor een gebiedsgerichte en participatieve aanpak in heel het afstroomgebied van de Vliet-Molenbeek. De eerste focus lag op de wateroverlast want de vallei van de Vliet-Molenbeek is kwetsbaar voor overstromingen.

Samen werkt

Via fora, een online ideeënplatform en workshops zochten burgers en stakeholders naar concrete ingrepen die ons kunnen wapenen tegen overstromingen en verregaande droogte. We zochten ook naar maatregelen die inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit en die de beleving van water verhogen.
Deze acties beperken zich niet alleen tot de waterlopen, maar richten zich op het hele stroomgebied van de Vliet-Molenbeek.
Een duurzaam watersysteem is een opdracht voor elk van ons. Elke burger kan zijn steentje (of waterdruppeltje) bijdragen. Denken we maar aan het ontharden van onze oprit, het aanleggen van een groendak, het natuurvriendelijk inrichten van onze tuin zonder gebruik van pesticiden …

Breed draagvlak voor 43 acties

Het riviercontract van de Vliet-Molenbeek omvat 43 acties voor 4 verschillende thema’s, die getrokken worden door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken, maar ook acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd. Het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren gestart.
Een belangrijke impuls hiervoor is de recente selectie van het gebiedsgerichte project ‘Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei’ door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap. Zo komen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners om de acties uit het riviercontract Vliet-Molenbeek op het terrein uit te voeren.
In het gebied zal sterk ingezet worden op het tegengaan van verdroging in het afwaartse deel van de Vlietvallei. Hier liggen enkele belangrijke natte natuurclusters zoals het Moer in Bornem en Coolhem. De opstart van een ecohydrologische studie door het Agentschap voor Natuur en Bos in combinatie met het aanpassen en automatiseren van de bestaande stuw van de Vliet net opwaarts de bestaande wachtboezem door de VMM, zal een belangrijke impact hebben op deze natte natuurclusters en op het volledige valleisysteem. We zetten in op waterafvoer in natte periodes en het vasthouden van voldoende water in droge periodes.

Partnerschap

Het partnerschap bestaat uit de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands, de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, polder Vliet en Zielbeek, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos, Boerenbond, Boerennatuur, Natuurpunt, Regionaal landschap Brabantse Kouters en een delegatie van de betrokken burgers. De VMM is initiatiefnemer en trekker van dit riviercontract. Het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken werkte dit samen met de VMM verder uit en engageert zich voor de verdere opvolging van het Riviercontract.

Meer weten?

Via https://vliet-molenbeek.riviercontract.be/ vind je het riviercontract en alle informatie en nieuws over het afgelopen participatietraject terug.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.