Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, aandeel huishoudens en verkeer stijgt

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, aandeel huishoudens en verkeer stijgt

19-12-2014
19/12/2014 - De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de voorbije jaren verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van twee rapporten die de VMM vandaag publiceert. In 2013 werden aanzienlijk minder verontreinigende stoffen geloosd dan in 2000. Opvallend is wel dat het aandeel van huishoudens en verkeer in de uitstoot van verontreinigende stoffen toeneemt.

Jaarlijks publiceert de VMM twee rapporten die een totaalbeeld geven van hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het rapport ‘Lozingen in de Lucht 2000-2013’ inventariseert de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en gaat na welke sectoren hiervoor verantwoordelijk zijn. Het rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest - 2013’ vat de resultaten van de luchtkwaliteitsmetingen samen.

Minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen

Op ruim tien jaar tijd is de uitstoot van stoffen die ozon vormen met een derde verminderd. Stoffen die het  gat in de ozonlaag veroorzaakten, zijn met 82% afgenomen. De verzurende emissie, verantwoordelijk voor de ‘zure regen’,  is gehalveerd en de uitstoot van fijn stof is met 2% afgenomen.

Stijgend aandeel huishoudens en verkeer

Het valt op dat het aandeel van de huishoudens in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen toeneemt. In Vlaanderen verwarmen er momenteel meer gezinnen hun woning met hout. Dat leidt tot een duidelijke toename van de emissies van onder meer fijn stof en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook het wegverkeer blijft voor veel uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zorgen. Het aantal wagens en de kilometers die gereden worden blijven steeds toenemen.

Hoe scoort de luchtkwaliteit in 2013?

De lagere emissies hebben een positieve impact op de luchtkwaliteit. foto_houtvuurDe cijfers van de VMM bevestigen de trend dat de Vlaamse luchtkwaliteit stelselmatig verbetert. Vlaanderen haalt voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. De gemeten concentraties van zwaveldioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen respecteren de Europese grenswaarden. Voor een aantal andere stoffen waren de concentraties nog te hoog. Het gaat om fijn stof, ozon, arseen en cadmium.

Impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid

Ondanks de verbeterde luchtkwaliteit in Europa, blijft luchtverontreiniging de belangrijkste milieufactor die in verband wordt gebracht met vermijdbare ziekte en voortijdige sterfte. De Vlaamse Milieumaatschappij toetst de huidige luchtkwaliteit ook aan de WGO-richtwaarden. Uit deze analyse blijkt dat de richtwaarden voor heel wat stoffen nog ver buiten bereik liggen. Zo zijn de huidige concentraties van zwaveldioxide op bijna de helft van de meetstations hoger dan de WGO-richtwaarde. De gehaltes aan fijn stof en ozon zijn overal te hoog. De WGO-richtwaarden voor stikstofdioxiden en cadmium worden wel op heel wat plaatsen gehaald.

Lees de volledige rapporten ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2013’ en ‘Lozingen in de lucht 2000-2013

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.