Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Demir bezoekt vernattingswerken Webbekomsbroek in Diest

Demir bezoekt vernattingswerken Webbekomsbroek in Diest

23-01-2023
De voorbije maanden onderging het Webbekomsbroek op het grondgebied van Diest een heuse gedaanteverandering. In het kader van de Blue Deal wordt daar hard gewerkt om verdroging van het gebied tegen te gaan en als onderdeel van een Europees LIFE-project, LIFE Delta werden natuurbeheerwerken uitgevoerd. Deze werken verbeteren zowel natuurwaarden, recreatie, waterbeheer én waterveiligheid.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Hier pakken we de verdroging aan door een stuk natte natuur te creëren zoals we het met de Blue Deal graag verwezenlijkt zien. Het grondwater is hier nu in de winter zichtbaar tot boven het maaiveld, tot plaatselijk zelfs 40cm waterdiepte. Er wordt duidelijk meer water opgespaard, waardoor het gebied tot ver in het voorjaar of misschien zelfs de zomer voldoende nat blijft.” 

Minister Demir bezoekt het Webbekomsbroek

 Minister Demir bezoekt het Webbekomsbroek Minister Demir bezoekt het Webbekomsbroek

Het Webbekomsbroek in de Demervallei in Diest en Halen speelt als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) een belangrijke rol voor het bergen van overtollig water. Toch had het gebied de voorbije jaren te kampen met verdroging door diep ingesneden waterlopen en ontwateringsgrachten die in het verleden werden aangelegd. In 2022 startte de VMM daarom met een herinrichting van de Grote Leigracht, die instaat voor de waterafvoer in de komgrond van het Webbekomsbroek. Over een lengte van 2 kilometer werd het basispeil van de Grote Leigracht verhoogd. De linkeroever werd afgeschuind, zodat een moeraszone ontstaat waarin vogels als porseleinhoen en vissen als grote modderkruiper zich thuis voelen. In totaal 3 kilometer aan kleinere zijgrachten werd verondiept of gedempt.

Vernattingswerken Webbekomsbroek in januari 2023

Vernattingswerken Webbekomsbroek in de praktijk Grote Leigracht in het Webbekomsbroek 

Ter hoogte van de nabij gelegen Saspoort in Diest renoveert de VMM momenteel de historische stuwconstructie Grote Steunbeer. Hierdoor wordt het peil van de Demer opnieuw verhoogd. Er wordt ook een visdoorgang aangelegd.

Al deze ingrepen zorgen voor een meer natuurlijke waterhuishouding in het Webbekomsbroek. De grondwaterstanden blijven hierdoor beter op peil, wat belangrijk is met steeds drogere zomers. De geplande werken kaderen dan ook in de Blue Deal, het actieprogramma van minister Demir in de strijd tegen droogte en watertekort. Door het herstel van natte natuur in het Webbekomsbroek krijgen ook zeldzame planten en dieren opnieuw kansen. Tegelijk blijft het Webbekomsbroek haar rol als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) onverminderd vervullen.

Versterking van de natuurwaarden

Om de natte natuur in het Webbekomsbroek verder te versterken, voerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) grootschalige beheerwerken uit. Verruigde historische hooilanden werden hersteld, een kunstmatige vijver werd omgevormd tot moeras en afstervende populieraanplanten werden verwijderd. Om de gekapte populieren te compenseren, werd een tiental hectare nieuw bos aangeplant in de omgeving.

De werken in het Webbekomsbroek waren nodig om heel wat extra leefgebied te creëren voor enkele Europese doelsoorten die nood hebben aan uitgestrekte wetlands en moerassen. Ook vele andere, vaak zeldzame, fauna en flora profiteren hier mee van. Zo zullen de pas teruggekeerde ooievaars in de nieuwe graslanden kunnen foerageren en krijgen tal van bloemen en kruiden weer de kans om te bloeien. Zij zullen op hun beurt een bont pallet aan insectensoorten aantrekken, die als voedsel door heel wat vogels zullen gesmaakt worden. De uitgevoerde inrichtingswerken kaderen ook in het natuurbeheerplan voor Webbekomsbroek-Borchbeemden dat in 2020 goedgekeurd werd door Demir.

Vernattingswerken Webbekomsbroek en Grote Leigracht

Werken bijna afgerond

Op zondag 22 januari kwam minister Zuhal Demir het Webbekomsbroek bezoeken. Nu de werken van VMM en ANB zo goed als afgerond zijn, is het resultaat ronduit spectaculair. Grote delen van het Webbekomsbroek liggen er zichtbaar natter bij en kunnen zich opnieuw ontwikkelen tot een écht moerasgebied.  

Om de bezoekers mee te laten genieten van al dat moois, plaatste het ANB een aantal nieuwe kijkwanden langs een gloednieuwe wandellus. Als kers op de taart worden momenteel twee nieuwe uitkijkplatforms gebouwd.

Ontdek het project tijdens de Vlaamse Waterdagen

Op zondag 26 maart kan je een begeleide wandelingen maken langs de waterwerken in het Webbekomsbroek. De activiteit kadert in de Vlaamse Waterdagen (van 18 tot 26 maart 2023, www.waterdagen.be).

Meer over het Life Delta project »

Meer info over de waterwerken in Diest »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.