Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Water-Land-Schap

Water-Land-Schap

In heel Vlaanderen zoeken mensen nu al manieren om met watervraagstukken om te gaan. Om hen te ondersteunen is het programma Water-Land-Schap in oktober 2017 gelanceerd. Over een periode van 10 jaar wordt in totaal bijna €10 miljoen euro voorzien voor 14 deelprojecten. Samen met landbouwers en eigenaars worden er klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Doel van Water-Land-Schap

Een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit en opvang van teveel aan water, zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen. Met het project willen we een sterker landschap realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de extra druk die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.

Water-Land-Schap wil problemen met water in landelijke gebieden aanpakken in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, inwoners en landschapsbeheerders.

Water-Land-Schap op het terrein

Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap bestaat uit 14 deelprojecten. €5.750.000 landinrichtingssubsidie gaat naar de uitvoering van die deelprojecten, die geselecteerd werden na een oproep Water-Land-Schap in 2017. De uitvoering van de deelprojecten gebeurt door 14 lokale coalities, die bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen o.a landbouwers, lokale besturen, verenigingen en bedrijven.

Bekijk de 14 deelprojecten op www.waterlandschap.be

 

Programmateam Water-Land-Schap

Het programmateam Water-Land-Schap begeleidt en werkt het programma water-Land-Schap uit. Het programmateam bestaat uit:

 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Departement Landbouw en Visserij 
 • Departement Omgeving,
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
 • Architecture Workroom Brussels

Alle leden van het programmateam delen hun kennis met initiatiefnemers:

 • VMM maakt analyses van waterkwaliteit, wateroverlast en droogte en stelt die informatie ter beschikking.
 • VLM bekijkt samen met initiatiefnemers welke maatregelen rond landinrichting nuttig kunnen zijn: nieuwe vormen van beheerovereenkomsten, kavelruil en herverkaveling, subsidie voor inrichting op eigen percelen, en dienstenvergoedingen.
 • ILVO heeft expertise in huis rond landbouw- en klimaatonderzoek, verzilting en het afstemmen van partners rond gebiedsgerichte opgaves.
 • Departement Landbouw en Visserij kan advies geven rond het aanvragen van VLIF-steun.
 • VITO en VLAKWA leveren kennis over de gehele waterketen en duurzaamheid.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.