Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden langs onbevaarbare waterlopen

Check waterinfo.be voor de meest recente waterstanden en voorspellingen.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Overstromingen / Wetgeving overstromingen

Wetgeving overstromingen

Alle wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Code van goede praktijk voor rioleringssystemen Ontwerp, aanleg, onderhoud, rioleringssystemen, rioolbeheer, afvalwater, regenwater, rioleringsinfrastructuur, riolering
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Hemelwaterverordening Hemelwater, infiltratie, buffering, lozing, afvalwater, hemelwater, groendak, dakoppervlak, verharding, hergebruik, bouwen verbouwen, afvoer
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid