Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / September 2015 / Kwaliteit oppervlaktewater in Vlaanderen verbetert gestaag

Kwaliteit oppervlaktewater in Vlaanderen verbetert gestaag

24-09-2015
Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? Wat zijn de bronnen van waterverontreiniging? In het Jaarverslag Water 2014 krijg je daarvan een overzicht. Het is gebaseerd op de verschillende metingen van de VMM in 2014.

De belasting van het oppervlaktewater door emissies van huishoudens, industrie en landbouw daalt tussen 2010 en 2014. Dit geldt voor de parameters biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), totaal fosfor (P t) en totaal stikstof (N t) die een maatstaf zijn voor de totale belasting van het oppervlaktewater.

Het MAP-meetnet oppervlaktewater toont een stagnatie aan van de resultaten voor nitraat in het winterjaar 2014-2015 ten opzichte van het vorige winterjaar. Voor fosfaat zijn er weinig meetpunten die de milieukwaliteitsnorm halen. Daarnaast meten we nog steeds heel wat overschrijdingen voor pesticiden in het oppervlaktewater.

Een verbetering van de waterkwaliteit zullen we in de toekomst vooral moeten realiseren door bijkomende en gerichte collectieve en individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater en door een vernieuwd mestbeleid met het MAP 5.

Lees het rapport Jaarverslag Water 2014

Hieronder bespreken we de drie nieuwe themarapporten van het Jaarverslag Water 2014. Eerder dit jaar verscheen ook al de bespreking van de fysisch-chemische kwaliteit, de zwemwaterkwaliteit en de saneringsinfrastructuur in 2014.

Bronnen van waterverontreiniging

De impact van lozingen (al dan niet via een RWZI) door bedrijven, gezinnen en de landbouw is licht gedaald of gestagneerd tussen 2010 en 2014.

cover rapportDe belangrijkste bronnen van verontreiniging in 2014 zijn:

  • voor de zuurstofbindende parameters BZV en CZV: de niet-gekoppelde (riool nog niet op collector en RWZI aangesloten) en niet-gerioleerde huishoudens
  • voor de nutriënten totaal stikstof en totaal fosfor: de landbouw
  • voor metalen: diffuse bronnen zoals bodemerosie en atmosferische depositie

Incidentele lozingen vormen nog steeds een belangrijke bron voor diverse vormen van verontreiniging en zorgen voor een belangrijke druk op de oppervlaktewaterkwaliteit. In 2014 kreeg de VMM hierover 732 meldingen.

Lees het rapport Bronnen van waterverontreiniging 2014

Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied

Cover rapportUit het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2014 blijkt dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn om de nitraat- en orthofosfaatconcentraties aan de doelstellingen en milieukwaliteitsnormen te laten voldoen. In het verleden lag de focus sterk op nitraat, wat zorgde voor een sterke verbetering. Maar die verbetering stagneerde in het afgelopen winterjaar 2014-2015. Voor fosfaat zijn er momenteel zeer weinig meetpunten die de milieukwaliteitsnorm halen. Bovendien toont het grote aantal meetpunten met een stijgende trend voor fosfaat dat meer specifieke maatregelen nodig zijn, om tot een goede waterkwaliteit te komen.

Lees het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2014

Pesticiden in oppervlaktewater en RWZI’s

cover rapportIn oppervlaktewater zorgt een beperkt aantal pesticiden voor heel wat overschrijdingen van de MKN, PNEC of MAC. Voor stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen zijn ingevoerd, daalt op lange termijn de gemiddelde concentratie in oppervlaktewater. Voor sommige stoffen stellen we een daling vast, maar voor de meeste erkende stoffen of afbraakproducten schommelen de gemiddelde concentraties de laatste jaren rond dezelfde waarden.

Van de 30 vaakst in RWZI’s aangetroffen stoffen worden er 22 ook in meer dan 50% van de metingen in oppervlaktewater vastgesteld. Uit een vergelijking van influent- en effluentconcentraties blijkt bovendien dat de meeste van deze stoffen niet of slechts in zeer beperkte mate verwijderd worden in RWZI’s.

De meetresultaten tonen aan dat pesticiden en hun afbraakproducten voor een significante belasting van het oppervlaktewater zorgen.

Lees het rapport Pesticiden in oppervlaktewater en RWZI’s in 2014

 

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie 24 september 2015

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.