Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2017 / Berekening ammoniakemissie in de landbouw verfijnd

Berekening ammoniakemissie in de landbouw verfijnd

15-06-2017
De VMM heeft haar EMAV-model voor de berekening van ammoniakemissie in de landbouwsector geactualiseerd. Zo kunnen we nu meer gedetailleerde input verwerken. De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest werd uitgebreid. Ook krijgen we nu een duidelijk beeld van de NH3-emissie die met mestverwerking gepaard gaat. We kunnen ook de emissie op het niveau van de stal berekenen of een prognose maken.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de evolutie van de emissie van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen door de verschillende sectoren. Voor de landbouwsector is onder meer de ammoniakemissie van belang. Deze emissie wordt jaarlijks berekend met het Emissiemodel Ammoniak Vlaanderen of kortweg EMAV.

Wat is nieuw in EMAV 2.0?

In EMAV 2.0 is de recente evolutie van het mestbeleid, waaronder de PAS-maatregelen, in het model meegenomen en afgestemd op onder meer de meest actuele lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen. We hebben ook het model geoptimaliseerd aan de hand van nieuwe kennis van emissiefactoren, aannames en technologische verbeteringen.

Meer gedetailleerde inputdata uit de Mestbank (VLM) , hebben we waar mogelijk in EMAV2.0 geïntegreerd. Zo laat de nieuwe versie toe de ammoniakemissie te berekenen tot op het niveau van de stal. De geografische toekenning van de emissies door het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest is meer in detail uitgewerkt.

Ook het luik mestverwerking is grondiger uitgewerkt en in het model geïntegreerd. Dit laat toe een duidelijk beeld te krijgen van de NH3-emissie die met mestverwerking gepaard gaat. Belangrijke inputdata zijn bijvoorbeeld de mestverwerkingstechnieken, emissiecoëfficiënten en hun geografische ligging. Op basis van het detailniveau van de beschikbare inputdata kon de geografische spreiding van de berekende emissies sterk verfijnd worden.

Nieuwe tools

Dankzij de actualisatie van EMAV2.0 kunnen we nu ook gebruik maken van twee uitbreidingstools:

  • Met een vereenvoudigd model kunnen we de emissie van één exploitatie doorrekenen.
  • Met een analytische tool kunnen we beleidsdoelstellingen aftoetsen of prognoses maken.
VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

De VMM houdt je met haar nieuwsbrief op de hoogte van het belangrijkste milieunieuws.

Editie juni 2017

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.