Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Update Droogtecommissie 8/09: Maatregelen blijven van kracht

Update Droogtecommissie 8/09: Maatregelen blijven van kracht

08-09-2022
De Droogtecommissie adviseert het behoud van alle genomen maatregelen en herhaalt de eerder uitgebrachte adviezen en oproepen. De recente en voorspelde neerslag zorgt voor een tijdelijk, licht herstel van de afvoeren en waterpeilen van waterlopen en waterwegen. Dit resulteert niet in een herstel naar de normale waarden voor de tijd van het jaar en zal weinig effect hebben op de grondwaterstanden. De droogtetoestand blijft ernstig.

Update 15/09: De Droogtecommissie adviseert het behoud van de genomen maatregelen. De maatregel waarbij pleziervaart louter samen met beroepsvaart kan schutten, wordt wel opgeheven. Lees de volledige update »

De afvoeren van waterwegen en kanalen (in het bijzonder het Albertkanaal, de Boven-schelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen) zijn licht gestegen, maar blijven over het algemeen zeer laag. Verwacht wordt dat de stabilisatie/het herstel zeer kortstondig zal zijn en dat de afvoeren bij het uitblijven van significante neerslaghoeveelheden opnieuw zullen dalen. Gelet op de huidige toestand en de verwachtingen: 

  • Adviseert de droogtecommissie het behoud van alle genomen maatregelen.
  • Herneemt de droogtecommissie de oproep aan alle gebruikers om zo spaarzaam mogelijk met alle bronnen van water om te gaan en zet ze de dialoog met de sectoren verder. 
  • Bevestigt de Droogtecommissie aan De Vlaamse Waterweg het mandaat om over te gaan tot preventief tijdelijke maatregelen gradueel en gefaseerd in te voeren voor de bevaarbare waterlopen wanneer het minimumdebiet om aan de verschillende functies te kunnen voldoen, niet meer gehaald wordt. 

Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen, scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor industrie en landbouw voor resp. niet-essentieel watergebruik en zo nodig essentieel waterverbruik, en specifiek voor het Albertkanaal ook over een beperking van de inname van ruwwater voor drinkwaterproductie. 

  • Kan de droogtecommissie er mee akkoord gaan om het schutten van pleziervaart zeer tijdelijk opnieuw toe te staan, dit is tot en met zondag 11/09, zodat alle vaartuigen naar hun thuishaven kunnen gebracht worden. 
  • Adviseert de droogtecommissie om in alle ecologisch kwetsbare meanders in eigendom van het ANB en De Vlaamse Waterweg een captatieverbod in te stellen. Eerder adviseerde ze al een captatieverbod in vijf afgesloten meanders van de Leie en de Schelde met zeer lage waterstanden. Ook in andere meanders met kwetsbare natuur zijn de waterstanden zeer laag en moet een verdere afname van de waterstand zoveel mogelijk vermeden worden om de vispopulaties, beschermde amfibieën en waardevolle vegetaties maximaal te beschermen.

Droogtetoestand blijft ernstig

De droogtetoestand (hydrologisch, meteorologisch) blijft zeer ernstig. De neerslag van afgelopen dagen en de voorspelde neerslag voor de komende dagen zal enkel zorgen voor een tijdelijke stabilisatie of kortstondig herstel van de toestand.

We verwachten geen significant herstel van de afvoeren en waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Ook voor de grondwaterpeilen wordt geen herstel naar normale waarden voor de tijd van het jaar verwacht.

De drinkwaterbevoorrading blijft momenteel gewaarborgd. We zijn wel extra waakzaam door de lage Maasafvoeren.

Door de lage waterstanden en de lage afvoeren, daalt lokaal ook de waterkwaliteit met toenemende verzilting, verhoogde kans op vissterfte, blauwalgenbloei of botulisme tot gevolg.

Maatregelen blijven van kracht

In heel Vlaanderen nemen waterbeheerders en waterbedrijven maatregelen om de effecten van de droogte te milderen.

Waterwegen

  • Op verschillende waterwegen zijn schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk dichtgezet, worden (mobiele) pompen ingezet … om het water maximaal te  sparen. Bij uitzondering en om praktische redenen wordt het schutten van pleziervaart zeer tijdelijk opnieuw toegestaan, dit is t.e.m. zondag 11/09. Nadien wordt pleziervaart opnieuw alleen nog met beroepsvaart geschut.
  • Het blijft verboden om water te onttrekken uit de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken. Om verdere verzilting en stabiliteitsproblemen te vermijden, of om kwetsbare natuur te beschermen zijn ook in een aantal andere waterwegen (Moervaart, Bovendurme, Damse Vaart) en een aantal afgesloten Schelde- en Leiemeanders captatieverboden van toepassing.
  • In de kanalen waar potentieel toxische blauwalgen vastgesteld zijn, geldt een recreatieverbod en is het verboden om water te capteren als drinkwater voor vee of voor irrigatie.

Meer informatie over de actuele droogtemaatregelen voor waterwegen »

Onbevaarbare waterlopen

  • Het blijft verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.
  • Voor de Dommel en trajecten van de Kleine Nete blijft het tijdelijk vaarverbod (met kano, kajak …) van toepassing.

Meer informatie over de actuele droogtemaatregelen voor onbevaarbare waterlopen »

Meer informatie over de Droogtecommissie »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.