Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Update Droogtecommissie 14/10: Tijdelijk captatieverbod onbevaarbare waterlopen opgeheven

Update Droogtecommissie 14/10: Tijdelijk captatieverbod onbevaarbare waterlopen opgeheven

14-10-2022
De neerslag van de afgelopen weken zorgt voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. De neerslag zal evenwel niet resulteren in een structureel herstel van debieten en waterpeilen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Daarvoor zijn de opgebouwde neerslagtekorten veel te groot. Op de meeste locaties worden op de onbevaarbare waterlopen wel de minimale ecologische debieten en waterpeilen gehaald.

De Droogtecommissie adviseert om de tijdelijke onttrekkingsverboden op de onbevaarbare waterlopen en in afgesloten meanders op te heffen, gezien voor het merendeel van de waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen gehaald worden. Bovendien is de watervraag momenteel zeer beperkt. In de stroomgebieden van ecologisch zeer kwetsbare kleine beken waar een permanent onttrekkingsverbod ingesteld werd, blijft het permanent verbod uiteraard van kracht.

Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 1 (code geel – preventieve maatregelen).

Actuele toestand

De neerslag van afgelopen weken heeft voor een tijdelijke stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd, de laatste dagen zien we door de beperkte neerslag op de meeste locaties terug dalingen van peilen en afvoer, er is nog geen structureel herstel.

Ook op de onbevaarbare waterlopen treden (tijdelijke) stijgingen van debiet en waterhoogte op. Voor een aantal van deze waterlopen, voornamelijk in de zuidelijke helft van Vlaanderen, worden de ecologische minimumdebieten echter nog steeds niet gehaald.

De grondwaterstanden zijn wel verder gestegen. De situatie is verbeterd ten opzichte van 10 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar.

De waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte zijn stelselmatig aan het reduceren. De geleidbaarheden in het IJzerbekken en het bekken van de Brugse Polders zijn dalende. Ook de blauwalgen zijn op een aantal locaties verdwenen.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Het Maasdebiet blijft nog voldoende hoog (verantwoordelijk voor ca. 40% van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) waardoor de toestand van de drinkwatervoorziening normaal blijft. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.

Deze week blijft redelijk droog, in het weekend en begin volgende week wordt wel terug neerslag voorspeld. Hierdoor wordt verwacht dat de toestand niet zal verergeren.

Omwille van blauwalgenbloei gelden op verschillende waterwegen tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden.

Op advies van de Droogtecommissie worden de tijdelijke captatieverboden voor de onbevaarbare waterlopen opgeheven.

Het beheerniveau wordt afgeschaald naar niveau 1 (code geel – preventieve maatregelen).

De situatie wordt op de voet opgevolgd door de bevoegde diensten.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.