Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Peilbesluit moet water beter vasthouden in 26 gebieden

Peilbesluit moet water beter vasthouden in 26 gebieden

27-11-2023
In uitvoering van een nieuw besluit van de Vlaamse Regering werden 26 prioritaire gebieden geselecteerd waarvoor binnen de 2 jaar een peilbesluit moet worden opgemaakt. In zo’n peilbesluit worden duidelijke afspraken gemaakt rond goed peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten en worden ze juridisch verankerd. Zo pakken we verdroging aan en houden we het water zoveel mogelijk vast, rekening houdend met de noden van een gebied. De VMM biedt ondersteuning aan de betrokken waterbeheerders.

Wat is peilbeheer?

Met peilbeheer oefenen we invloed uit op oppervlaktewater en onrechtstreeks op grondwaterstanden in een afgebakend gebied. Dat gebeurt via regelbare constructies zoals pompen en stuwen op onbevaarbare waterlopen en grachten. Peilbeheer is vooral belangrijk in vlakke gebieden, zoals poldergebieden, waarbij de werking van pompgemalen en stuwen het waterpeil in een gebied bepalen. Zo kunnen we ons beter wapenen tegen droogte, overstromingsschade en verzilting. Door klimaatverandering neemt de kans op deze fenomenen sterk toe.

Peilbeheer in de Blankaart

In de Blankaart in het IJzerbekken bestaan er al vrijwillige peilafspraken. ©Vlaamse Landmaatschappij, H. Jacobs

Peilbesluiten in 26 prioritaire gebieden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir selecteerde nu 26 prioritaire gebieden en vraagt aan de waterbeheerders om in hun gebied aan onderbouwd peilbeheer te doen en dit juridisch te verankeren in een peilbesluit. Ze dienen binnen de twee jaar een ontwerp van peilbesluit voor te leggen aan de bevoegde minister en maken dit op in nauw overleg met de betrokken actoren en gebruikers in hun gebied. Samen zorgen ze daarin voor een evenwicht tussen milieu, natuur, landschap, economie en waterveiligheid. De Vlaamse Regering voorziet extra middelen in de begroting van 2024 voor de opmaak van peilbesluiten.

Lijst met prioritaire gebieden voor de opmaak van peilbesluiten

Dit zijn de 26 prioritaire gebieden die een peilbesluit dienen op te maken

Pilootgebieden als goede voorbeelden

Op 24 november laatstleden bracht de VMM alle betrokken waterbeheerders, landbouw- en natuurverenigingen samen voor een infomoment. Ze kregen uitleg over de opmaak van peilbesluiten, inspiratie over ervaringen met vrijwillige peilafspraken zoals in de Blankaart in het IJzerbekken, de monitoring van waterpeilen en ondersteunende studies.

Infomoment van de VMM over de opmaak van peilbesluiten op onbevaarbare waterlopen en grachten op 24/11/2023.

De VMM organiseerde een infomoment over de opmaak van peilbesluiten

Eerder werden 5 pilootgebieden benoemd. De waterbeheerders in deze pilootgebieden bouwen kennis op en wisselen die uit. Zo worden het goede voorbeelden voor toekomstige peilbesluiten. Het gaat om de Blankaart en Oudlandpolder in West-Vlaanderen, Langemeersen en Berlare Broek/Donkmeer in Oost-Vlaanderen en Maatjes/Darmloop in Antwerpen.

De VMM bundelt alle informatie over peilbesluiten, documentatie en veelgestelde vragen op haar website.

Meer informatie over peilbesluiten »

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Blue Deal en Vlaams Klimaatadaptatieplan

De opmaak van peilbesluiten kadert in de uitvoering van de Blue Deal, het stroomgebiedbeheerplan en het Vlaams Klimaatadaptatieplan.

Blue Deal logo + Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.