Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Droogtecommissie 1/09: blijf waterverbruik beperken

Droogtecommissie 1/09: blijf waterverbruik beperken

01-09-2022
De Droogtecommissie roept alle gebruikers van water op om het waterverbruik (uit alle waterbronnen) maximaal te beperken. De debieten en waterpeilen van waterlopen en waterwegen zijn laag, op sommige plaatsen zeer laag. Hetzelfde geldt ook voor de grondwaterpeilen. De voorspelde neerslag van de komende 10 dagen zal de watervoorraden niet significant herstellen.

Omdat de debieten en waterpeilen van een aantal kanalen en waterwegen (in het bijzonder het Albertkanaal, de Bovenschelde, de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen) zeer laag zijn en verwacht wordt dat deze bij het uitblijven van significante neerslag verder zullen dalen:

  • Geeft de Droogtecommissie  aan De Vlaamse Waterweg het mandaat om over te gaan tot preventief tijdelijke maatregelen gradueel en gefaseerd in te voeren voor de bevaarbare waterlopen wanneer het minimumdebiet om aan de verschillende functies te kunnen voldoen, niet meer gehaald wordt.

Het gaat over bijkomende operationele beheermaatregelen, scheepvaartbeperkingen of -stremmingen, captatiebeperkingen of -verboden voor industrie en landbouw voor resp. niet-essentieel watergebruik en zo nodig essentieel waterverbruik, en specifiek voor het Albertkanaal ook over een beperking van de inname van ruwwater voor drinkwaterproductie.

  • Adviseert de Droogtecommissie om op het moment dat bijkomende maatregelen die een impact hebben op de drinkwatervoorziening, ook een verbod op het gebruik van water voor niet-essentiële toepassingen in te stellen, al dan niet gebiedsgericht, om het watergebruik voor de normale bedrijfsvoering in de economische activiteiten maximaal en zo lang mogelijk te kunnen waarborgen.

De Droogtecommissie heeft op basis van een nieuw expertenadvies en gelet op de droogtesituatie aan Aquafin gevraagd om het RWZI-effluent voor RWZI die lozen op bevaarbare waterlopen voor bepaalde toepassingen tijdelijk terug mogelijk te maken mits naleving van (1) de voorwaarden uit de grondstofverklaring, (2) het tijdelijk handelingskader rond PFAS en (3) de monitoringsvoorwaarden uit dit advies en (4) voor zover de openstelling van het RWZI voor ophaling van effluent in overleg met de waterloopbeheerder van de ontvangende waterloop gebeurt.

Droogtetoestand blijft ernstig

De droogtetoestand (hydrologisch, meteorologisch) blijft zeer ernstig. De voorspelde neerslag voor de komende dagen hebben maar een tijdelijk, kortstondig effect. We verwachten geen herstel van de afvoeren en waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen naar normale waarden voor de tijd van het jaar.

De drinkwaterbevoorrading blijft momenteel gewaarborgd. We zijn wel extra waakzaam door de lage Maasafvoeren.

Door de lage waterstanden en de lage afvoeren, neemt de waterkwaliteit lokaal verder af, met toenemende verzilting, verhoogde kans op vissterfte, blauwalgenbloei of botulisme … tot gevolg.

Maatregelen blijven van kracht

In heel Vlaanderen nemen waterbeheerders en waterbedrijven maatregelen om de effecten van de droogte te milderen. Afgelopen dagen werden een aantal bijkomende maatregelen genomen.

Waterwegen

  • Op verschillende waterwegen zijn schutbeperkingen van kracht, zijn watervangen gedeeltelijk dichtgezet, worden (mobiele) pompen ingezet … om het water maximaal te  sparen. Sinds 22 augustus wordt pleziervaart alleen nog met beroepsvaart geschut.
  • Het blijft verboden om water te onttrekken uit de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken. Om verdere verzilting en stabiliteitsproblemen te vermijden, zijn sinds 19 augustus ook voor een aantal andere waterwegen captatieverboden ingesteld. En vanaf 1 september geldt een bijkomend onttrekkingsverbod voor een aantal afgesloten Schelde- en Leiemeanders om de waardevolle natuur er beter te beschermen.
  • In de kanalen waar potentieel toxische blauwalgen vastgesteld zijn, geldt een recreatieverbod en is het verboden om water te capteren als drinkwater voor vee of voor irrigatie.

Meer informatie over de actuele droogtemaatregelen voor waterwegen »

Onbevaarbare waterlopen

  • Het blijft verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.
  • Voor de Dommel en trajecten van de Kleine Nete is een tijdelijk vaarverbod (met kano, kajak …) van toepassing.

Meer informatie over de actuele droogtemaatregelen voor onbevaarbare waterlopen »

Meer informatie over de Droogtecommissie »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.