Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht voorbehouden betrekkingen / Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten

Contractuele betrekking van Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Juridische Zaken van de afdeling Algemene Zaken met standplaats Aalst. Ref: 18 01 AAZ VBB A

Het gaat over een contract van onbepaalde duur. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.   

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.      

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 april 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 7 juni 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Algemene Zaken is bevoegd voor:

 • personeelsbeleid;
 • boekhouding, begroting en facilitymanagement;
 • juridische zaken;
 • logistieke ondersteuning buitendiensten

van de ongeveer 950 medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De medewerkers van de dienst juridische zaken zetten hun expertise in om de verschillende diensten en afdelingen binnen de Vlaamse Milieumaatschappij  te helpen bij het realiseren van hun opdrachten: adviseren van vergunningsaanvragen, toezicht op saneringsinfrastructuur, beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, aanleg van overstromingsgebieden,…

Als Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten zal je meehelpen de aankoopcentrale uitbouwen ten dienste van de hele VMM.  Je zal hiervoor als lid van de dienst juridische zaken nauw samenwerken met de medewerkers van de dienst Middelen.

Jouw opdracht bestaat erin de verschillende diensten/teams binnen de VMM te faciliteren bij het plaatsen van overheidsopdrachten door samen ifv de gestelde behoefte bestekken uit te schrijven en de markt te consulteren. 

Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:

 • formuleren van adviezen inzake de wetgeving overheidsopdrachten binnen de afgesproken termijn;
 • formuleren van adviezen inzake duurzame overheidsopdrachten binnen de afgesproken termijn;
 • vertalen van de behoefte naar de te voeren procedure, gunningscriteria en selectiecriteria teneinde voor de gestelde behoefte het meest duurzame product/dienstverlening/investering te verwerven;
 • op termijn het uitschrijven van administratieve delen van bestekken, het verder opvolgen van de marktconsultatie tot en met de sluiting van de opdracht .

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je :

 • de essentie van het probleem ziet (analytisch denken);
 • hypothesen formuleert; logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens (synthetisch denken);
 • het initiatief neemt om binnen het eigen takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) (initiatief);
 • de eigen boodschap vlot en begrijpelijk weet te verwoorden (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid);
 • zijn boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid).

Wordt jij onze VMM-expert en het aanspreekpunt inzake duurzame circulaire overheidsopdrachten?

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Wie komt in aanmerking?

 • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap (VAPH), voor onbepaalde duur

of

 • Personen met een beslissing van de VDAB voor toegang tot een beschutte werkplaats of tot de Vlaamse ondersteuningspremie, voor onbepaalde duur.
 • Bovendien moet je gezien de aard van het takenpakket beschikken over :
  • een diploma van jurist met specialisatie wetgeving overheidsopdrachten of bereid zijn je in te werken in de wetgeving overheidsopdrachten

of

  • een diploma van milieucoördinator A en bereid zijn je in te werken in de wetgeving overheidsopdrachten

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 april 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Stefanie Vandenberge, tel: 053 72 62 21.  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Voor meer informatie over voorbehouden betrekkingen, neem een kijkje op: https://overheid.vlaanderen.be/voorbehouden-betrekkingen.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

Als personen met een handicap of chronische ziekte solliciteren bij de Vlaamse overheid, hebben ze recht op de nodige aanpassingen. Deze redelijke aanpassingen zijn faciliteiten of hulpmiddelen op maat waarvan je gebruik kunt maken tijdens de selectieprocedure. Zo kan de Vlaamse overheid jouw competenties op een gelijkwaardige manier meten.

Enkele voorbeelden van deze aanpassingen:

 • Bepaalde software gebruiken bij computertesten.
 • Een doventolk inzetten.
 • Mensen met een visuele handicap meer tijd geven om teksten te lezen.

Informeer ons tijdig of je zo een aanpassing nodig hebt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.