Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht voorbehouden betrekkingen / Functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor Gegevensbescherming

Contractuele betrekking van Functionaris voor Gegevensbescherming - Data Protection Officer (DPO) – Adjunct van de directeur (A111) van de afdeling Kennisbeheer met standplaats Aalst. Ref: 18 02 AKB VBB A

Het gaat over een contract van onbepaalde duur. De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.   

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.  Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.      

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 april 2018. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 16 mei 2018.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Kennisbeheer is bevoegd voor:

 • organisatieontwikkeling m.i.v. het beleid beheersinformatie;
 • informatica.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De opdrachten van de functionaris voor gegevensbescherming zijn wettelijk bepaald in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genaamd):

 • informatie en advies verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de werknemers die verwerken, meer bepaald over hun verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 • toezien op de naleving van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen;
 • samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;
 • optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen.

Voor een gedetailleerder omschrijving van de wettelijke minimale opdrachten, zie Artikel 39 AVG en de bijhorende functiebeschrijving.

Naast deze hoofdopdracht zal je worden ingeschakeld in projecten van organisatie-ontwikkeling zoals procesoptimalisaties, risicoanalyses,…

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet (analytisch denken);
 • standpunten inneemt en de consequenties daarvan overziet (synthetisch denken);
 • operationele taken en problemen in een ruimere context plaatst (conceptueel denken);
 • initiatieven neemt die aantonen dat hij anticipeert op gebeurtenissen (proactief) (initiatief);
 • hulp en steun biedt bij het uitvoeren van taken en bij het behalen van resultaten (ontwikkelingsgericht coachen).

Bekijk de functiebeschrijving

 

 

Wie komt in aanmerking?

 • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap (VAPH), voor onbepaalde duur

of

 • Personen met een beslissing van de VDAB voor toegang tot een beschutte werkplaats of tot de Vlaamse ondersteuningspremie, voor onbepaalde duur.
 • Bovendien moet je gezien de aard van het takenpakket beschikken over  een Licentiaatsdiploma of Master en heb je
  • een uitgebreide en toegepaste kennis van de privacy-regelgeving;
  • kennis van de wettelijk bevoegde organen inzake informatieveiligheid, hun werking en verantwoordelijkheden;
  • affiniteit met informatica en technische aspecten van databeveiliging
  • kennis van risico- en projectmanagement

Ervaring als bijvoorbeeld preventieadviseur, milieucoördinator of trekker van organisatie-brede projecten is relevant, omwille van de gelijkenis dat ook hier bepaalde wettelijke vereisten of theoretische modellen in de praktijk moeten worden gebracht, op basis van jouw coördinatie en ondersteuning.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 april 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Erwin Coppens , tel: 053 72 67 00.  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Voor meer informatie over voorbehouden betrekkingen, neem een kijkje op: https://overheid.vlaanderen.be/voorbehouden-betrekkingen.

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

Als personen met een handicap of chronische ziekte solliciteren bij de Vlaamse overheid, hebben ze recht op de nodige aanpassingen. Deze redelijke aanpassingen zijn faciliteiten of hulpmiddelen op maat waarvan je gebruik kunt maken tijdens de selectieprocedure. Zo kan de Vlaamse overheid jouw competenties op een gelijkwaardige manier meten.

Enkele voorbeelden van deze aanpassingen:

 • Bepaalde software gebruiken bij computertesten.
 • Een doventolk inzetten.
 • Mensen met een visuele handicap meer tijd geven om teksten te lezen.

Informeer ons tijdig of je zo een aanpassing nodig hebt.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.