Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Onderzoeksmedewerker modellering

Onderzoeksmedewerker modellering

Contractueel Onderzoeksmedewerker Modellering – Adjunct van de directeur (A111) voor het team Rapportering, Modellering en Internationale Projecten voor de dienst Lucht van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie met standplaats Antwerpen. Ref: 17 40 ALMC CGS A.

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 september 2017. Het generieke deel vindt plaats op 5 oktober 2017. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 26 oktober 2017.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Lucht, Milieu en Communicatie  is bevoegd voor:

 • meten, inventariseren, rapporteren en modelleren van de emissies in lucht m.i.v. het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen lucht;
 • meten, modelleren en rapporteren van de luchtkwaliteit m.i.v. IRCEL;
 • rapporteren over de toestand van het Vlaams leefmilieu : MIRA;
 • communicatie;
 • internationaal milieubeleid;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod.

Taakomschrijving

De VMM zoekt een gemotiveerd onderzoeker in luchtkwaliteitsmodellering. Je zal in het team Rapportering, Modellering en Internationale projecten van de Dienst lucht werken. Kort samengevat zal je toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake luchtkwaliteit opzetten, uitvoeren en aansturen om de relevante informatie, adviezen of producten aan te reiken voor beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –beslissingen.

De VMM zet luchtkwaliteitsmodellen in om de actuele luchtkwaliteit te beoordelen en te voorspellen op basis van de actuele meetwaarden. Daarnaast geven modellen aanvullende informatie over de jaargemiddelde spreiding van luchtverontreinigende stoffen. Zo geven modellen een berekende inschatting van de luchtkwaliteit op plaatsen waar geen metingen voorhanden zijn. Luchtkwaliteitsmodellering wint nog steeds aan belang en neemt een belangrijke plaats in bij de VMM. Lokale besturen vragen steeds gedetailleerder informatie over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Modellen kunnen daar een antwoord op bieden voor zover ze voldoende performant zijn. Daarnaast vormen luchtkwaliteitsmodellen ook de onderbouwing van het natuurbeleid, meer bepaald vormen zij het rekenhart voor de programmatische aanpak stikstof.

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt, samen met IRCEL, verschillende modelkaarten om de luchtkwaliteit in te schatten op plaatsen waar niet gemeten wordt. Met deze modelkaarten worden blootstellingen en overschrijdingen van zowel de bevolking als kwetsbare natuur bepaald. Momenteel wordt de bevolkingsblootstelling statisch bepaald, d.w.z. aan de hand van de concentraties op het thuisadres van elk individu. Deze functie zal een nieuw traject starten waarbij we de stap willen zetten naar bepaling van de dynamische blootstelling waarbij het reële verblijf- en verplaatsingsgedrag in acht worden genomen. Hierdoor ontstaan volledig nieuwe  inzichten over de werkelijke bevolkingsblootstelling en wordt er een basis gecreëerd voor nieuwe toepassingen (schoonste route-app …) en nieuw gezondheidskundig onderzoek. Terzelfdertijd zal het ook de mogelijke verbeterpunten en tekortkomingen in luchtkwaliteitsmodellering blootleggen.

Het takenpakket voor deze functie omvat volgende elementen:

 • opbouwen van kennis over het huidige arsenaal aan modellen;
 • uitstippelen van een actieplan voor het realiseren van dynamische blootstellingsmodellering in Vlaanderen;
 • haalbaarheidsstudie van verschillende mogelijke werkwijzen;
 • transformeren van de kennis binnen de dienst rond alternatieve meettechnieken naar een aangepaste modelvalidatie, bv. aan de hand van mobiele trajectmetingen;
 • samenwerkingen aangaan op het vlak van gedragsmodellering (verplaatsingen van grote bevolkingsgroepen …);
 • zowel de gegevens over luchtkwaliteit als de gegevens rond individuele verplaatsingen betreffen ‘Big Data’, deze aanwerving zal de juiste technieken moeten hanteren om zinvolle informatie te halen uit grote gegevenssets. Hiervoor kan onder meer samengewerkt worden met de interne WG Data Science;
 • realiseren van routinematige berekening dynamische blootstelling, rekening houdend met de andere rekenintensieve toepassingen van de VMM (bv. VLOPS- en RIO-IFDM-OSPM-modellering);
 • intern rapporteren van resultaten rond dynamische blootstelling, extern presenteren van onze resultaten;
 • sterke interne samenwerking binnen het team Rapportering, Modellering en Internationale projecten, in het bijzonder onze modelexpert;
 • samenwerking met stakeholders, niet in het minste IRCEL en de gedetacheerde personeelsleden van de VMM.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je

 • jouw boodschap structureert en een gepast taalgebruik hanteert afhankelijk van de situatie of het publiek;
 • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor de eigen opdracht;
 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • het eigen werk organiseert;
 • de voortgang van het eigen werk bewaakt.

Bekijk de taakomschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een masterdiploma in  de exacte wetenschappen

Je hebt kennis van

 • luchtverontreiniging
 • luchtkwaliteitsmodellering
 • kaderrichtlijn lucht en samenhangende dochterrichtlijnen
 • statistiek
 • standaard informatica-toepassingen (tekstverwerking, excel)
 • Geavanceerde informaticatoepassingen zoals programmeren in het kader van modellering
 • milieuproblematiek algemeen
 • metingen lucht

of wil deze kennis op korte termijn uitbreiden.

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 15 september 2017.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien geen personeelslid VMM.

Download de biografische vragenlijst

 

 

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Christophe Stroobants. Tel: 03 216 61 00. Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

De selectie zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26. Info over de reisroute vind je hier.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.