Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Jobs / Overzicht vacatures / Archief / Hydroloog / Hydroloog

Hydroloog

Contractueel Hydroloog – Ingenieur (A121) voor het team Hydrologie Oost voor de dienst Hoogwaterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Brussel. Ref: 18 68 AOW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 december 2018. Het generieke deel vindt plaats op 17 januari 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 30 januari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer is bevoegd voor:

 • het beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;
 • het grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de omgevingsvergunningen grondwater;
 • het lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;
 • het drinkwater en grijswaterbeheer;
 • de rattenbestrijding;
 • het watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer;

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod

Taakomschrijving

De hydroloog staat in voor het permanent actueel houden en verbeteren van de (off-line en real-time) computermodellen van de waterlopen beschikbaar binnen de dienst Hoogwaterbeheer. De hydroloog zal tevens instaan voor het omzetten van deze modellen van de IW-RS naar de IW-ICM software en vervolgens naar conceptuele modelvarianten en de opvolging van projecten waarbij deze omzetting wordt uitbesteed. De modellen worden dagelijks gebruikt voor o.a.: het generen van adviezen, het uitvoeren van complexere scenario-en/of risico-analyses in antwoord op vragen gesteld intern de afdeling en het voorspellen en waarschuwen voor kritieke hoog- en laagwaters. De hydroloog zal ook meewerken aan een next generation voorspellingssysteem en toepassingen van technieken als data-assimilatie, artificiële intelligentie, … om de kwaliteit van voorspellingen te verbeteren. Het bewaken van de voorspellingssystemen valt onder een permanentie-regeling die binnen de afdeling van toepassing is. De hydrologische en hydraulische modellen worden tevens aangewend voor het cyclisch opmaken van o.a. overstromingsgevaarkaarten en beleidsinput vereist i.k.v. Europese rapporteringsverplichtingen. Specifiek voor het crisis- en risicobeheer dienen een aantal ondersteunende toepassingen gebruikt en actueel gehouden te worden (bv. informatiesystemen voor bewaking van neerslag en (sturing van) kunstwerken, log- en draaiboeken, tools m.b.t. analyse van overstromingsschade & klimaateffecten, …).

Sinds 2017 is er binnen de dienst tevens een MPC-systeem voor het Demerbekken operationeel. Dit systeem optimaliseert de sturing van de 5 grootste wachtbekkens in het Demerbekken rekening houdende met de huidige gemeten en op basis van een conceptueel voorspellingsmodel verwachte toestand. De hydroloog zal een rol spelen in het testen van dit optimalisatiesysteem onder verschillende situaties, een rol opnemen in de permanentie-regeling voor het MPC-systeem, het verbeteren van de instellingen en achterliggende software van het MPC-systeem, …

De modelleertaken zijn bovendien verbonden met o.a.: terreinbezoeken, data-verzameling en bewerking en rapportering over de gemodelleerde resultaten. Voor specifieke modelleringsopdrachten kan het noodzakelijk zijn deze extern te laten uitvoeren en in deze gevallen zal de hydroloog instaan voor de opmaak van de lastenboeken en de begeleiding van deze opdrachten. Daarnaast werkt deze ook nauw samen met de onderzoekers en specialisten hydrometrie en systeembeheer binnen de dienst.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • verbanden legt en oorzaken ziet;
 • hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens;
 • de voortgang van je eigen werk bewaakt.

Bekijk de volledige functiebeschrijving

 

 

Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een diploma in de Ingenieurswetenschappen (bij voorkeur master in bodem- en waterbeheer, bos- en natuurbeheer of bouwkunde).

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • goede kennis van hydrologie en hydraulica;
 • goede kennis van MS Excel (scripting);
 • basiskennis van weer- en klimaatkunde;
 • goede kennis met InfoWorks-RS, InfoWorks-ICM, conceptuele waterloopmodellen,ArcGIS of Q-GIS;
 • kennis van de relevante wetgeving en reglementeringen die van toepassing zijn:
  • basiskennis van overheidsopdrachten;
  • basiskennis van de wetgeving inzake water, bodem, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, …

Bekijk het selectiereglement

 

 

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 17 december 2018.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen of door te mailen indien je geen personeelslid van VMM bent.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

Download de biografische vragenlijst

 

 

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Inge De Jongh, tel: 09 243 68 06

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functie-specifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26.

Info over de reisroute 

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap, actief op drie domeinen: lucht, water en milieu. We helpen schadelijke effecten bij watersystemen en in de atmosfeer voorkomen, beperken en ongedaan maken. We rapporteren over de toestand van het leefmilieu en zetten ons in om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid