Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Uitstoot broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990 voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N20, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).

Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daarom wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een niet-ETS-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

Download het overzicht van de uitstoot van broeikasgassen

 

 

Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 15 maart 2020. Een uitgebreide bespreking en analyse van de emissiecijfers volgt in het najaar.

Deze emissiegegevens worden in de loop van 2020 nog door de Europese Commissie doorgelicht en kunnen op basis van deze audit nog worden bijgestuurd.

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opslitsing per broeikasgas

Klik op de grafiek om te vergroten.

Uitstoot broeikasgassen per stof

 

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opsplitsing ETS en niet-ETS

Klik op de grafiek om te vergroten.

Meest recente emissiegegevens broeikasgassen (15/03/2020)

 

Duiding wijziging methodologie

Ten opzichte van de vorige rapportering van broeikasgasemissies (die op 15/3/2019 aan de Europese Commissie werd bezorgd), zijn volgende methodologische wijzigingen aangebracht: :

 • Een belangrijke herberekening van de F-gasemissies van één bedrijf in de Antwerpse haven met unieke procesvoering in Europa die het voorbije jaar accuratere informatie ter beschikking gesteld heeft. Om tot deze nieuwe inzichten te komen, werd vooraf samen met het bedrijf een monitoringplan opgesteld en werden deze nieuwe emissie-inschattingen extern geverifieerd. Het betreft nieuwe emissie-inschattingen voor de periode 2005-2018. Deze wijzigingen hebben een grote impact op de emissies en zorgden voor een stijging van de emissies tot +/- 1,5 Mton CO2-eq in 2018.
 • Voor Wegverkeer werden de emissies voor de volledige tijdsreeks herberekend met een geüpdatet softwaremodel  (COPERT-model versie 5.3). De herberekening had voor de meeste jaren een stijging van de emissies in deze deelsector tot gevolg tussen 14 en 180 kton CO2-eq. De wijzigingen aan de emissies van het wegverkeer zijn o.m. te wijten aan berekeningen op basis van nieuwe voertuigcategorieën, een aangepaste mobiliteitsmodule, gewijzigde emissiefactoren en het verrekenen van het fossiele deel van de biobrandstoffen.
 • Andere (belangrijke) wijzigingen die ter optimalisatie werden aangebracht:
  • Voor gebouwenverwarming ten gevolge van optimalisaties van de energieverbruiken in de Vlaamse energiebalans. De aanpassing zorgde bv. voor een stijging van de emissies van 0,5 Mton CO2-eq in 2017. Deze wijzigingen zijn te vinden bij de:
   • huishoudens o.m. de aanpassing (vanaf 2002) van de gemiddelde verbruiken per huishouden en per energiedrager en aanpassing van het aandeel huishoudens met verschillende hoofdverwarmingen;
   • sector tertiair door o.m. het bijstellen van de extrapolatiemethodes;
   • sector landbouw waar o.m. nieuwe basisdatasets werden aangeleverd door de Afdeling Monitoring & Studie van het Departement Landbouw (vanaf 2011).
 • Aanpassingen van de emissies bij de off-road activiteiten in de havens, luchthavens en terminals. In mindere mate werden ook emissies van off road industrie, off road residentieel en landbouw en off road defensie bijgesteld.
 • Beperkte wijzigingen die werden doorgevoerd aan de procesemissies in de chemiesector voor de jaren 2014-2018 (verschil van max. + 13 kton CO2).
 • Aangepaste industriële emissies afkomstig van het gebruik van smeermiddelen en van het gebruik van ureum als katalysator.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.