Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Uitstoot broeikasgassen

Emissies broeikasgassen

Hier vind je het meest recente overzicht van de uitstoot van broeikasgassen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).

Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daartoe wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een niet-ETS-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

Download het overzicht van de uitstoot van broeikasgassen

 

 

Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Laatste update: 15 maart 2021. Een uitgebreide bespreking en analyse van de emissiecijfers volgt in het najaar.

Deze emissiegegevens worden in de loop van 2021 nog door de Europese Commissie doorgelicht en kunnen op basis van deze audit nog worden bijgestuurd.

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opslitsing per broeikasgas

Klik op de grafiek om te vergroten.

Uitstoot broeikasgassen per stof

 

Broeikasgasemissies Vlaanderen (Mton CO2 eq) - opsplitsing ETS en niet-ETS

Klik op de grafiek om te vergroten.

Meest recente emissiegegevens broeikasgassen (15/03/2021)

 

Duiding wijziging methodologie

Ten opzichte van de vorige rapportering van broeikasgasemissies (die op 15/3/2020 aan de Europese Commissie werd bezorgd), zijn volgende methodologische wijzigingen aangebracht:

 • N.a.v. de ESD-review (Effort Sharing Decision) 2020 (en nadien ook opgemerkt tijdens de UNFCCC centralized review in oktober 2020) werden de emissie-inschattingen van CH4 afkomstig van de stortplaatsen geoptimaliseerd. Dit gebeurde voor de 3 gewesten op dezelfde manier. Een oxidatiefactor van 0.1 werd gebruikt voor de ‘managed waste disposal sites’ (i.p.v. ‘0’ voordien), de hoeveelheden gestort afval van voor 1970 werden bepaald o.b.v. de hoeveelheden in 1970 en de evolutie in de populatie (i.p.v. IPCC default voordien) en de DOC-parameter (afbreekbare organische C) van het gestorte huisvuil werd in Vlaanderen voor de jaren van voor 1985 gelijkgesteld aan deze van 1985 (i.p.v. IPCC default voordien). Dit resulteerde voor Vlaanderen over de volledige tijdsreeks in een emissiereductie van -50 tot - 190 kton CO2 eq.
 • Inschattingen van de emissies afkomstig van off-road activiteiten:
  • De belangrijkste wijzigingen in deze sector zijn te bij de industrie en bij de bouw. Aan de hand van inputdata over machines gebruikt in de bouw, verkregen van Sigma Federatie, wordt een emissie voor België berekend voor de bouwsector. De Belgische emissie wordt verdeeld over de 3 gewesten volgens een verdeelsleutel. 

Omdat data over werkelijk begonnen bouwwerven, die mee gebruikt werden in de methodologie voor de bepaling van de gewestelijke verdeelsleutel, niet meer beschikbaar zijn vanaf 2015 bij de Nationale Bank, is een nieuwe methodologie uitgewerkt om de Belgische emissies te verdelen over de gewesten. De verdeelsleutel wordt nu tijdens deze rapportering berekend op basis van het aantal uitgereikte bouwvergunningen per gewest en de ruimte per gebouwd en verbouwd gebouw, data van STATBEL. Door de wijziging van methodologie zijn de off-road emissies in de bouwsector in Vlaanderen en Brussel gestegen t.o.v. van vorige rapportering en in het Waalse Gewest gedaald. Voor Vlaanderen gaat het om stijgingen van emissies over de volledige tijdsreeks  van 10-30 kton CO2eq.

  • Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de andere subsectoren voor de off-road emissies, deze zijn echter beperkt.

Andere (belangrijke) wijzigingen die ter optimalisatie aan de Vlaamse inventaris werden aangebracht betreffen:

 • In de landbouwsector werd een belangrijke aanpassing doorgevoerd aan de emissies van CH4 voor de volledige tijdsreeks. De gewichtstoename-factor werd geoptimaliseerd bij het rundvee (melkvee, zoogkoeien, runderen ouder dan 2jr). Dit resulteerde in een daling van de emissies en dit zowel van de enterische emissies (3A) als van deze van het ‘manure management’ (3B). Het gaat over totale dalingen van emissies in de landbouwsector over de volledige tijdsreeks van -330 tot -430 kt CO2 eq.
 • Optimalisatie van de procesemissies CH4 in de chemische industrie (2B10) voor de volledige tijdsreeks: het gaat om nieuwe emissies voor de volledige tijdsreeks van ongeveer 10-20 kton CO2eq.
 • Optimalisatie procesemissies chemie (2B8_productie Ethyleen en 2B10_andere chemie) vanaf 2014: wijzigingen in de energiebalans van energieverbruiken in de chemie / andere brandstoffen (restbrandstoffen chemie) en van niet-energetisch verbruik. 
 • De emissies van het wegverkeer werden tegen 15/3/2021 voor de volledige tijdsreeks geactualiseerd en gewijzigd omdat er voor de berekeningen nu gebruik wordt gemaakt van de recentste COPERT-versie (https://www.emisia.com/utilities/copert/versions/ , nu

COPERT 5.4.36 t.o.v. COPERT 5.3 tijdens de rapportering in 2020. In de huidige COPERT-versie werden o.m. de benzine- en diesel-PHEV-personenwagens (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) en hybride bussen als voertuigcategorie (met bijhorende emissiefactoren) nieuw toegevoegd. De ‘CO2-correction’ mogelijkheid van COPERT werd voor het eerst toepast. Die CO2-correctie in het model laat toe om binnen een bepaalde EURO-norm, voor de verschillende bouwjaren van voertuigen binnen die EURO-norm, de efficiëntieverbetering van de personenauto’s, door de jaren heen, in rekening te brengen. En op die manier beter rekening te kunnen houden met de ‘echte’ CO2 (en brandstofverbruik)-prestaties van personenwagens. Deze optimalisatie van de emissies van wegverkeer (CRF 1A3b) zorgde voor een stijging van de broeikasgasemissies van +12 kton CO2eq in 1990 tot +45 kton CO2eq in 2017 en +159 kton in 2018. Als gevolg daarvan ook (beperkte) wijziging in categorie 2D (gebruik van smeermiddelen).

 • In de LULUCF-sector werden de emissie-inschattingen eveneens geoptimaliseerd. De ‘carbon uptake’ factor drukt de toename uit op één jaar tijd van een gemiddeld hectare Vlaams bos in ton koolstof. Deze factor wordt gebruikt bij de berekeningen van de emissies in de LULUCF sector en heeft een invloed op zowel ‘forest management’ als op bebossing en ontbossing. Op basis van de resultaten van de tweede bosinventaris van het ANB werd in de loop van 2020 en begin 2021 een nieuwe ‘carbon uptake’ factor voor de Vlaamse bossen bepaald.  Na verschillende overlegmomenten met ANB, INBO en het Waalse gewest, werd er in het najaar van 2020 door de emissie-inventaris een adviesvraag bij INBO ingediend (INBO.A.4103) voor de evaluatie van deze factor. In januari volgde hiervan de conclusie door INBO en de vaststelling dat de nieuw bepaalde factor hoger ligt dan bij vorige rapporteringen. Deze bevinding lag meer in lijn van de verwachtingen. Het advies van het INBO hield berekeningen in van deze factor volgens 5 methodes. De finale beslissing, waarin zoveel als mogelijk afgestemd werd met het Waalse gewest, werd teruggekoppeld naar INBO.

Het gevolg van deze wijziging op de emissies van de LULUCF-sector is aanzienlijk en geldt voor de volledige tijdsreeks vanaf 1990. Deze wijziging veroorzaakt een daling van de emissies die varieert van jaar tot jaar van ongeveer 400 tot 585 kton CO2 eq (- 571 kton CO2eq in 1990 en - 464 kton CO2 eq in 2018).

 •  Emissies gebouwenverwarming (huishoudens, tertiair en landbouw): voor de inschatting van de emissies van CO2 afkomstig van aardgas in deze sector wordt gebruik gemaakt van het EISSA-B model. Voor aardgas wordt hiervoor gebruik gemaakt van ‘landspecifieke’ emissiefactoren afkomstig van Fluxys. Deze emissiefactoren werden niet correct toegepast bij de berekeningen van de emissies. Deze correctie zorgde, samen met de actualisatie van de energieverbruiken in deze sector, voor een wijziging van de emissies voor de volledige tijdsreeks van - 41 kton CO2 tot +103 kton CO2 eq.

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.