Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – jaarrapport 2018

Luchtkwaliteit in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone – jaarrapport 2018

Uitgave 18-12-2019Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen in 2018 in de Gentse agglomeratie en Gentse kanaalzone. De VMM mat er de polluenten stikstofoxides, fijn stof en zwarte koolstof. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de Europese regelgeving. We toetsen de resultaten ook aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Verder bespreekt het rapport de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten en de trend in de uitstoot en worden de voornaamste bronnen van de polluenten besproken.

Stikstofdioxide

 • Industrie is de grootste emissiebron in de Gentse kanaalzone, verkeer is de grootste emissiebronnen in de Gentse agglomeratie.
 • De WGO-jaaradvieswaarde en de Europese jaargrenswaarde voor NO2 worden op alle automatische meetplaatsen gerespecteer.d
 • Op 2 van de 20 meetplaatsen met passieve samplers werd wel een indicatief NO2-jaargemiddelde boven de jaargrenswaarde gemeten. In 2017 hadden nog 9 van deze 20 meetplaatsen een indicatief NO2-jaargemiddelde boven de jaargrenswaarde.
 • De jaargemiddelden, gemeten met automatische monitoren, blijven dalen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Fijn stof - PM10

 • Industrie en op- en overslag bedrijven zijn de grootste emissiebronnen in de Gentse kanaalzone, huishoudens (gebouwenverwarming) zijn de grootste bron in de Gentse agglomeratie.
 • De Europese jaar- en daggrenswaarden worden gehaald, met uitzondering van locaties dichtbij industriële puntbronnen.
 • De WGO advieswaarden voor jaar- en daggemiddelden worden op geen enkele meetplaats gehaald.
 • De gemeten jaargemiddelden daalden in 2018 niet meer verder, maar stagneerden of stegen terug licht in vergelijking met de voorgaande jaren.

Fijn stof – PM2,5

 • Industrie is de grootste emissiebron in de Gentse kanaalzone, huishoudens (gebouwenverwarming) zijn de grootste emissiebron in de Gentse agglomeratie.
 • De Europese jaargrenswaarden worden op alle automatische meetplaatsen gehaald, de WGO-advieswaarden voor de jaar- en daggemiddelden worden niet gehaald.
 • De laatste 4-5 jaar is er geen zichtbare daling meer in de gemeten jaargemiddelden.

Zwarte koolstof

 • In de kanaalzone is industrie de grootste emissiebron van elementair koolstof, in de Gentse agglomeratie is verkeer de grootste emissiebron, gevolgd door huishoudens (gebouwenverwarming).
 • De trend in gemeten jaargemiddelden over de laatste jaren is dalend.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.